Bestuur / Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) en het financieel toezicht (IFT) functioneren als instrument voor ‘checks andbalances’ in de decentrale eenheidsstaat. Het zijn instrumenten om de kwaliteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen van de burger te waarborgen en te vergroten. Provincies houden interbestuurlijk toezicht op onder andere de vereiste lokale kwaliteit en bestuurskracht, ze zien toe op gemeentelijke taken in het fysieke domein, de Archiefwet en oefenen financieel toezicht uit. Dit is onder meer belangrijk om situaties te voorkomen waar individuele overheden niet meer zelfstandig uit kunnen komen.

Toezicht van de Toekomst
In 2017 is het project ‘toezicht van de toekomst’ gestart met een eerste opzet van een ontwikkelagenda. Dit project loopt via de werkwijze voor strategische projecten waarbij een kopgroep uit het bestuur opdrachtgever is aan een interprovinciaal team onder leiding van provinciesecretarissen. Samen met het Rijk en de koepels van de decentrale overheden wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda voor het toekomstbestendig maken van de toezichtstaken van de overheden waarbij expliciet vanuit gezamenlijke opgaven wordt geredeneerd. In de ontwikkelagenda wordt gestreefd naar een visie op het toezicht van de toekomst waarbij minder sprake zal zijn van een strikte scheiding tussen financieel en bestuurlijk toezicht. De kwaliteitsslag op het toezicht vormt onderdeel van het Interbestuurlijk Programma 2018.

Gerelateerde berichten

“De oude bestuurlijke houding moet van tafel” - interview IPO-bestuurder Bote Wilpstra

27 maart 2014 -   “We zitten in de transitiefase van de “ik” naar de “wij-maatschappij”. Met die uitspraak raakt kersverse IPO-bestuurder de heer Bote Wilpstra (Groningen, D66) direct de kern van zijn betoog. Op donderdag 20 maart stemde de Algemene Vergadering in met de benoeming van de heer Wilpstra als IPO-bestuurslid. Hij zal de portefeuille bestuurlijke zaken en financiën behartigen tot in ieder geval de Statenverkiezingen van maart 2015.  
Lees meer

Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013 - In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben het rijk, IPO, VNG en UvW de code interbestuurlijke verhoudingen geactualieerd en herbevestigd.  
Lees meer

Een unicum: Provincies schrijven Eerste en Tweede Kamer dat ze nieuwe wet interbestuurlijk toezicht niet goed kunnen uitvoeren

28 september 2012 - Op 1 oktober 2012 treedt de wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking. Op dit moment is het de provincies volstrekt onduidelijk wat van hun als toezichthouder wordt verwacht en welke inzet daarvoor nodig is. Het IPO heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat provincies niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een goede uitvoering van de wet.
Lees meer