Bestuur / Interbestuurlijk toezicht

Wet Revitalisering generiek toezicht
Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Met deze Wet is het interbestuurlijk toezicht op de provincies en gemeenten sterk vereenvoudigd en gebaseerd op vertrouwen.
 

Het interbestuurlijk toezicht is per 1 oktober in beginsel belegd bij de bestuurslaag die een niveau hoger ligt. Dit betekent dat het provinciebestuur toezicht houdt op de gemeente en dat het rijk toezicht houdt op de provincie. De provincies zijn dan, bijvoorbeeld over omgevingsvraagstukken, de toezichthouder op gemeenten. De rijksinspectie treedt terug. In gevallen waar de provincie geen taak en expertise heeft, blijft het toezicht op de gemeente bij het rijk. Hierbij gaat het vooral om de naar gemeenten gedecentraliseerde taken zoals jeugdzorg en sociale werkvoorzieningen.

Gerelateerde berichten

“De oude bestuurlijke houding moet van tafel” - interview IPO-bestuurder Bote Wilpstra

27 maart 2014 -   “We zitten in de transitiefase van de “ik” naar de “wij-maatschappij”. Met die uitspraak raakt kersverse IPO-bestuurder de heer Bote Wilpstra (Groningen, D66) direct de kern van zijn betoog. Op donderdag 20 maart stemde de Algemene Vergadering in met de benoeming van de heer Wilpstra als IPO-bestuurslid. Hij zal de portefeuille bestuurlijke zaken en financiën behartigen tot in ieder geval de Statenverkiezingen van maart 2015.  
Lees meer

Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013 - In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben het rijk, IPO, VNG en UvW de code interbestuurlijke verhoudingen geactualieerd en herbevestigd.  
Lees meer

Een unicum: Provincies schrijven Eerste en Tweede Kamer dat ze nieuwe wet interbestuurlijk toezicht niet goed kunnen uitvoeren

28 september 2012 - Op 1 oktober 2012 treedt de wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking. Op dit moment is het de provincies volstrekt onduidelijk wat van hun als toezichthouder wordt verwacht en welke inzet daarvoor nodig is. Het IPO heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat provincies niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een goede uitvoering van de wet.
Lees meer