Cultuur / Culturele infrastructuur

Binnen de kunsten kan je verschillende disciplines onderscheiden, zoals beeldende kunst, toneelvoorstellingen en dans. Kunsten zijn voor provincies van belang, omdat het kunst- en cultuuraanbod in de regio een belangrijke vestigingsfactor is. Ook toeristen willen graag iets (cultureels) doen als ze op vakantie gaan. Kunstbeoefening in de vrije tijd kan zorgen voor sociale binding. Regelmatig worden bijvoorbeeld community art projecten gerealiseerd door provincies om leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen of wijken te verbeteren.   
 
Provincies
Bijna alle provincies voeren op dit moment autonoom beleid gericht op de kunsten. Samen met het rijk en gemeenten zorgen provincies voor een infrastructuur van instellingen en organisaties die cultureel aanbod maken, verspreiden en programmeren. Hierin kan de provinciale rol verschillen van subsidieverlener tot bemiddelaar of opdrachtgever. Tevens zetten provincies zich in om scholieren bekend te maken met de kunsten. Alle provincies geven invulling aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit waarmee cultuuronderwijs in het primair onderwijs verbeterd en verankerd moet worden.
 
IPO
Het IPO spreekt, namens de provincies, met het ministerie van OCW en Tweede Kamerleden over het cultuurbeleid dat bij provincies ligt. Hierbij oefent het IPO invloed uit op beleidsvorming die van belang is voor het beleid van provincies en het aanbod in de provincies.
 
Actualiteit
Momenteel is het rijk het cultuurplan voor 2017-2020 aan het voorbereiden. Het IPO zal de komende periode zorg dragen voor het implementeren van de input van provincies in dit plan. Onder andere geografische spreiding van voorzieningen is daarin een belangrijk punt.

Gerelateerde berichten

Regionale spreiding nodig bij besteding cultuurmiddelen

11 november 2016 - Insprekers uitten woensdag tijdens een hoorzitting van de Kamer over de toekomst van de cultuurfondsen veel kritiek op de eenzijdige besteding van cultuurmiddelen; veel naar de zeer grote steden en weinig dwarsverbanden met cultuur in de stedelijke regio. Namens het IPO riep Ger Koopmans (Limburg, CDA) op nu echt werk te maken van die stedelijke regio en het gesprek daarover te beginnen met en tussen kunstenaars, makers en instellingen, en samen met de Rijksfondsen en alle overheden: haak gemeenten, provincies en (lokale) instellingen eerder aan bij Rijksfondsen en de culturele basisinfrastructuur (BIS).
Lees meer

Tweede Kamer legt alvast beslag op extra budget cultuurbeleid 2017-2020

28 oktober 2015 - De Tweede Kamer nam gisteren motie 172 Monasch c.s. aan en legt daarmee voor een aantal festivals alvast een beslag op de extra 18,6 miljoen die beschikbaar is voor de komende kunstenplanperiode (2017-2020). Uitvoering van de motie betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn voor een groot aantal andere festivals in de regio.
Lees meer

Bussemaker en Kamer benadrukken belang van regionale spreiding van cultuur

04 september 2015 - In het eerste overleg na de zomer tussen de vaste Tweede Kamercommissie Cultuur, Onderwijs en Sport met minister Bussemaker gaf de uitte de commissie haar vrees dat de nu beschikbaar gestelde Rijksmiddelen onvoldoende zijn om verdere verschraling van het cultuuraanbod te voorkomen.
Lees meer