Cultuur / Media

Media gebruiken we hier als een verzamelterm voor verschillende kanalen voor het delen, bewaren, verkrijgen en verspreiden van informatie. Binnen het dossier media hebben of hadden provincies specifieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bibliotheken, archieven en regionale omroepen.    
 
Provincies
Het rijk, provincies en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bibliotheekstelsel. Dit is vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Volgens deze wet zijn provincies verplicht om een provinciale ondersteuningsinstelling te hebben en deze in stand te houden. Deze ondersteuningsinstellingen zijn per provincie verantwoordelijk voor het interbibliothecair leenverkeer en innovatie van de lokale fysieke bibliotheek.
 
Op het gebied van archieven zijn er ook diverse taken en afspraken tussen rijk, provincies en gemeenten. Elke overheid is verplicht om het eigen archief goed te onderhouden en de toegankelijkheid te bevorderen. Provincies hebben in het bestuursakkoord 2011-2015 met het rijk afgesproken dat zij hun provinciale archieven onderbrengen bij de Regionale Historische Centra. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het innoveren van de archiefsector zodat overheidsinformatie ook in de toekomst toegankelijk blijft.
 
Provincies waren tot 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de regionale omroepen. Vanaf 2014 is die verantwoordelijk naar het rijk gegaan. Maar regionale omroepen vervullen nog steeds een belangrijke rol in de regionale journalistiek en nieuwsvoorziening en fungeren daarnaast als rampenzender. Ze zijn daardoor nog steeds belangrijk voor de meeste provincies.
 
IPO
Het IPO onderhoudt, namens de provincies, het contact met het ministerie van OCW, de VNG en de maatschappelijke organisaties. De afgelopen maanden heeft het IPO de provinciale belangen vertegenwoordigd in het wetgevingstraject voor de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Nu de wet is aangenomen houdt het IPO toezicht op de uitwerking van de wet. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer. Zoals bijvoorbeeld in de aanloop naar de recentralisatie van de regionale omroepen.  
 
Actualiteit
De komende maanden zullen in het teken staan van de inwerkingtreding van de nieuwe Bibliotheekwet. Het IPO zal goed in de gaten houden hoe de wet landt. Daarnaast wordt de komende maanden het bestuursakkoord Regionale Historische Centra geëvalueerd. Het IPO is nauw betrokken bij deze evaluatie.

Gerelateerde berichten

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018 - De IPO consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad: het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie, is uit het wetsvoorstel gehaald.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer