Energie

Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. De energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie, het zijn dé maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

 

Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Zij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden. Daarnaast maken ze duurzame investeringen mogelijk. Provincies investeren bijvoorbeeld zelf in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Ook zetten zij in op innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen. Hiernaast maken de provincies ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap en bevorderen zij duurzame land- en glastuinbouw.

Regionale aanpak
Om de energietransitie te versnellen en kracht bij te zetten heeft het IPO in 2017 samen met de VNG en de Unie van Waterschappen de investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’ opgesteld en aangeboden aan het nieuwe Kabinet. Hierin zijn de gezamenlijke doelen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie geformuleerd.

Om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken is in Parijs te behalen is overeengekomen dat het Rijk samen met de decentrale overheden en de maatschappelijke partners gaat werken aan een Klimaat- en Energieakkoord. Dit Klimaat- en Energieakkoord volgt het huidige Energieakkoord dat zich richtte op de doelen voor 2020 en 2023 en verhoogt de ambities aanzienlijk naar 49-55% CO2 reductie in 2030 en 80-95% CO2 reductie in 2050. Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer hiervoor het proces geschetst.

De provincies zetten hierbij in op een regionale aanpak, met zogenaamde Regionale Energie- en Klimaat Strategieën (REKS). Hiermee gaan we onderzoeken hoe elke regio kan bijdragen aan - en krijgen de provincies een stevige positie binnen de energietransitie. Daarvoor gaan we de komende periode in gesprek met onze partners, zoals gemeenten, waterschappen, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

De bijbehorende uitvoeringsagenda wordt in de eerste helft van 2018 via vijf inhoudelijke sectortafels (industrie, transport, landbouw en landgebruik, elektriciteit en gebouwde omgeving) en een overkoepelend Klimaatberaad uitgewerkt. 

Om de lijnen kort te houden en de provinciale belangen te vertegenwoordigen, neemt het IPO namens de twaalf provincies deel aan alle onderhandelingstafels.

Omdat het huidige Energieakkoord nog loopt tot 2023 neemt het IPO tevens deel aan de Borgingscommissie Nationaal Energie-akkoord en aan het High Level Overleg van de SER. In deze commissies monitoren we de realisatie van maatregelen die betrekking hebben op het Nationale Energieakkoord, dat in 2013 door ruim 40 partijen is opgesteld. Provincies hebben binnen dit akkoord een belangrijke rol bij de realisatie van 6000 Megawatt wind op land en het toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven.

Bestuurlijke adviescommissie 
De bestuurlijke adviescommissie Regionale economie en energie behartigt de belangen van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden" uit de provincies. 

 

Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer