Energie

Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. De energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie, het zijn dé maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

 

Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Zij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden. Daarnaast maken ze duurzame investeringen mogelijk. Provincies investeren bijvoorbeeld zelf in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Ook zetten zij in op innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen. Hiernaast maken de provincies ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap en bevorderen zij duurzame land- en glastuinbouw.

Regionale aanpak
Om de energietransitie te versnellen en kracht bij te zetten heeft het IPO in 2017 samen met de VNG en de Unie van Waterschappen de investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’ opgesteld en aangeboden aan het nieuwe Kabinet. Hierin zijn de gezamenlijke doelen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie geformuleerd.

Om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken is in Parijs te behalen is overeengekomen dat het Rijk samen met de decentrale overheden en de maatschappelijke partners gaat werken aan een Klimaat- en Energieakkoord. Dit Klimaat- en Energieakkoord volgt het huidige Energieakkoord dat zich richtte op de doelen voor 2020 en 2023 en verhoogt de ambities aanzienlijk naar 49-55% CO2 reductie in 2030 en 80-95% CO2 reductie in 2050. Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer hiervoor het proces geschetst.

De provincies zetten hierbij in op een regionale aanpak, met zogenaamde Regionale Energie- en Klimaat Strategieën (REKS). Hiermee gaan we onderzoeken hoe elke regio kan bijdragen aan - en krijgen de provincies een stevige positie binnen de energietransitie. Daarvoor gaan we de komende periode in gesprek met onze partners, zoals gemeenten, waterschappen, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

De bijbehorende uitvoeringsagenda wordt in de eerste helft van 2018 via vijf inhoudelijke sectortafels (industrie, transport, landbouw en landgebruik, elektriciteit en gebouwde omgeving) en een overkoepelend Klimaatberaad uitgewerkt. 

Om de lijnen kort te houden en de provinciale belangen te vertegenwoordigen, neemt het IPO namens de twaalf provincies deel aan alle onderhandelingstafels.

Omdat het huidige Energieakkoord nog loopt tot 2023 neemt het IPO tevens deel aan de Borgingscommissie Nationaal Energie-akkoord en aan het High Level Overleg van de SER. In deze commissies monitoren we de realisatie van maatregelen die betrekking hebben op het Nationale Energieakkoord, dat in 2013 door ruim 40 partijen is opgesteld. Provincies hebben binnen dit akkoord een belangrijke rol bij de realisatie van 6000 Megawatt wind op land en het toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven.

Bestuurlijke adviescommissie 
De bestuurlijke adviescommissie Regionale economie en energie behartigt de belangen van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden" uit de provincies. 

 

Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer