Energie / Energietransitie: nut en noodzaak

We willen een schone wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. In het kort en heel simpel is dat waar het om gaat. We willen niet dat ze later tegen ons zeggen: ‘Maar je wist toch dat dit kon gebeuren. Waarom heb je toen niets gedaan?’

De wereld waarin we leven, verandert. Het wordt warmer op de aarde. Elke maand van 2016 tot nu toe, was de warmste maand ooit gemeten. Klimaat-experts verwachten dat 2016 opnieuw, na 2015 en 2014, het warmste jaar ooit zal zijn. En dat het steeds warmer wordt.

Lekker toch, kun je denken. Maar die opwarming heeft gevolgen waar je minder blij van wordt. Het water in de zeeën en rivieren wordt warmer en stijgt. Er zijn steeds meer periodes met heftige neerslag, stormen en overstromingen. En we hebben steeds meer te maken met extreem warm weer en droogte. Je merkt dat nu al in Nederland: zwaardere buiten, grote wateroverlast, hetere zomers. Dat is bijvoorbeeld slecht voor de landbouw.
En daarmee voor onze voedselvoorziening.

We hebben er hier nog niet echt veel last van. Maar in andere gebieden op de wereld, die overstromen, of juist uitdrogen, komen mensen in de problemen. Ze raken hun huizen kwijt en krijgen gebrek aan voedsel en water. Er ontstaan spanningen, die kunnen leiden tot oorlogen. En zo tot meer (klimaat-)vluchtelingen. De oorlogen in het Midden-Oosten hebben bijvoorbeeld veel te maken met de uitdroging van het land.

Wat betekent die klimaatverandering nu voor Nederland? We zijn een rijk en ontwikkeld land. We kunnen ons aanpassen. We weten van oudsher hoe we met weer en wind, water en land, moeten omgaan. We hebben Nederland ten slotte. Dat aanpassen en oplossingen bedenken, dat zit in ons.

2012_Vliegen-515.jpg

We nemen maatregelen. Die moeten zorgen dat de opwarming in ieder geval langzamer gaat. En beter nog: wordt gestopt. Dat doen we in Nederland, maar uiteraard ook internationaal. Op 12 december vorig jaar maakten de leiders van alle 195 landen op aarde afspraken in Parijs. De belangrijkste is dat we met z’n allen moeten gaan zorgen dat het in 2100 niet meer dan 1,5 graden warmer is geworden dan in de periode tussen 1850 en 1900.

COP21_participants_-_30_Nov_2015_(23430273715).jpg

Hoe komt het precies dat de aarde opwarmt? Wetenschappers doen daar al lang onderzoek naar. Ten dele gaat de natuur haar eigen gang. Een vulkaanuitbarsting in een tropisch land kan grote delen van de wereld koeler maken. De ene periode is de zon actiever dan de andere. En dat heeft gevolgen voor het klimaat op aarde.

Maar het is nu ook duidelijk dat de opwarming van de laatste 60 jaar vooral wordt veroorzaakt door onszelf. De uitlaatgassen van onze auto’s, brommers en vliegtuigen, de uitstoot van onze fabrieken, de manier waarop we huizen bouwen en voedsel produceren - ze zorgen dat er te veel broeikasgassen in de lucht komen - gassen die de lucht vervuilen en het op aarde steeds warmer maken. Je merkt daar nu nog niet zoveel van. Toch mag je met recht zeggen dat wij als aardbewoners bezig zijn onszelf langzaam te verstikken. En dat vooral de generaties na ons hier grote last van gaan krijgen. Tenzij we nu onze verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen.

Het belangrijkste broeikasgas is CO2, oftewel kooldioxide. De belangrijkste maatregel is zorgen dat er minder CO2 in de lucht terecht komt. Veel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het soort energie dat we gebruiken. We halen die energie nu nog voornamelijk uit fossiele brandstoffen – stoffen die we uit de aarde halen: olie, kolen, gas. Om er energie van te maken, moet je ze verbranden. En daar komt die vervuilende CO2 bij vrij.

We kunnen onze energie ook op andere manieren opwekken. Windenergie en zonne-energie, en in mindere mate biomassa en waterkracht, zijn op dit moment de schoonste en meest duurzame vormen van energie. Ze zijn onuitputtelijk voorradig en je hoeft ze niet te verbranden.

energie.jpg

Om de opwarming van de aarde te stoppen, maken we dan ook – kort gezegd – de overstap van olie, kolen en gas, naar zon en wind. We verbinden daar als Nederland ook een datum aan. In 2013 sloten we het Energieakkoord. Dat is de afspraak die de overheid, werkgevers, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke en financiële instellingen met elkaar hebben gemaakt. Hoofddoel: volledig op duurzame energie draaien in 2050.

Dat klinkt nog ver weg. Maar we hebben bepaald niet alle tijd. Op dit moment produceren we ruim 5 procent van onze energie duurzaam. Op weg naar 2050 hebben we ook tussentijdse doelen gesteld. We willen in 2020 op 14 procent duurzaam staan. En in 2023 op 16 procent.

statistieken.JPG

Een andere manier om de opwarming tegen te gaan, is energie besparen. Want: hoe minder energie je gebruikt, des te minder CO2 je produceert. Steeds meer nieuwe gebouwen en huizen zijn dan ook ‘energieneutraal’. Ook bestaande fabriekspanden, scholen, kantoren en woningen worden energieneutraal gemaakt. Dat betekent dat deze gebouwen niet méér energie gebruiken dan ze zelf opwekken. Ze hebben uitstekende isolatie en verbruiken veel minder energie dan oude woningen. Wat ze nog nodig hebben aan energie, wekken ze zelf op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Resultaat: 0 op de meter.

Wil je zelf investeren in besparen en je eigen energie opwekken? Dat wordt steeds aantrekkelijker. Voor bedrijven, huiseigenaren, nieuwbouwers en ook voor huurders. In dat laatste geval investeert de eigenaar in duurzaam en gaat daardoor de huur omhoog. Maar de energierekening daalt harder. De overheid maakt dit soort grote investeringen mogelijk. Door regels te versoepelen en subsidies te verstrekken. 

Zo staan we met z’n allen op een kantelpunt. Je ziet de overgang naar duurzame energie – de energietransitie – nu echt op gang komen. Energiereuzen als Shell en Exxon luisteren naar beleggers en aandeelhouders die meer duurzame energie eisen. De komende jaren worden er grote windparken aangelegd in de Noordzee. De overheid wordt strenger als bedrijven en instellingen hun afspraken niet nakomen om duurzamer te worden.

krantenartikel.JPG

Er zijn inmiddels ruim 220 energiecoöperaties, die zijn opgericht door meer dan tienduizend burgers. Met elkaar investeren ze meer dan 20 miljoen euro in wind en zon en worden ze zelf steeds meer energieproducent voor derden. Daarnaast groeien de netwerken van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, geldschieters en netbeheerders. Met elkaar verduurzamen ze honderdduizenden woningen.

De energietransitie is niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor onze economie. De komende zeven jaar komen er maar liefst 15.000 nieuwe banen bij - vooral in de bouw en de techniek.

De transitie zorgt ook voor innovatie. Voor nieuwe technieken, die we niet alleen zelf ontwikkelen en gebruiken. Maar die we ook goed kunnen verkopen in het buitenland.  

Ten slotte: de overgang van fossiel op duurzaam maakt ons zelfvoorzienend. We hoeven geen fossiele brandstoffen meer te importeren uit regio’s die politiek gezien instabiel zijn.

Dat maakt ons als land stabieler en onafhankelijker.

Kleven er dan geen negatieve kanten aan de overgang naar duurzame energie? Toch wel. Bestaande bedrijven in olie, kolen en gas krijgen minder werk of gaan dicht. Vervuilende industrie moet grote investeringen doen in schone energie. We moeten zelf, als individuen en als organisaties, bewuster en zuiniger omgaan met onze energie. 

2012_ LTO-497.jpg

Er komen grote windmolenparken en zonneweiden die ons landschap nu al ingrijpend veranderen. Bewoners zijn daar lang niet altijd blij. Zeker als overheden en energie-partijen burgers niet laten meedenken en deelnemen in hun projecten. Doen ze dat wel, en een energiepark wordt bijvoorbeeld een gedeelde bron van inkomsten, dan verandert weerstand vaak in samenwerking. Zo is de provincie Noord-Brabant bezig met windmolens langs de A16, waarvan de opbrengsten van de windenergie (deels) terug naar de samenleving vloeien.

Een ander probleem is de onoverzichtelijkheid en de onzekerheid. Er zijn nu veel mogelijkheden om te verduurzamen en te besparen. Vaak is er daarvoor subsidie beschikbaar. Of je kunt rekenen op belastingvoordeel. Alleen, in de ene regio gelden andere regels dan in de andere. Ook veranderen of verdwijnen regelingen. Dat maakt het lastiger om te investeren in duurzaam. Juist omdat het vaak meerdere jaren duurt voordat je je investering terugverdient.

De overheid is zich hiervan bewust. De bestuurders in ministeries, provincie- en gemeentehuizen werken hard om de energietransitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de provincies. Als ‘middenbestuur’ is de provincie bij uitstek een verbinder. Die zorgt dat bedrijven, burgers, waterschappen en plaatselijke bestuurders goed met elkaar kunnen samenwerken. De provincie subsidieert zelf en wijst de weg in het woud van mogelijkheden en regelingen. Zo kan ze zorgen dat de energietransitie aansluit op de regionale economie. De overgang naar duurzaam wordt op deze manier niet een moeizame verplichting, maar juist een kansrijke manier om de economie te versterken. Een mooi voorbeeld is het Gelderse energieakkoord.

En dan is er nog de, zoals dat heet, ruimtelijke inpassing. De provincie bepaalt in hoge mate waar bijvoorbeeld dat nieuwe windpark of die zonneweide komt. En dat moet ze natuurlijk doen door rekening te houden met de belangen van iedereen. Of het nu om een pionierend energiebedrijf gaat of een groep bewoners die vreest voor horizonvervuiling.  

Zo is de provincie onderdeel van het enorme project dat de energietransitie is. Groter en mooier is welbeschouwd niet denkbaar. En, met 2050 als voorlopig einddoel, langduriger ook niet. We staan aan het begin van de grote ommezwaai naar een wereld die duurzamer, schoner, stabieler en veiliger is. Zodat we later kunnen zeggen: ‘Ja, we wisten wat er op het spel stond. Gelukkig hebben we toen gehandeld’.

Wil je weten wat jouw provincie voor jou of jouw organisatie kan betekenen als het gaat om besparen en overstappen op duurzaam? Ga naar de website van jou provincie.       

 

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer