Energie / Wind op land

Wind op land
Het rijk en het IPO hebben begin 2013 afspraken gemaakt over het opstellen van 6.000 MW wind op land in 2020 en de verdeling van deze windopgave over de provincies. In het Nationaal Energieakkoord is in september 2013 deze afspraak overgenomen door alle partijen. Per 1 januari 2015 hebben alle provincies de ruimte voor windenergie op land in ruimtelijke plannen vastgelegd en zij richten zich nu op de gebiedsinpassing en vergunningverlening.
 
Provinciale rol
De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de windmolens. Provincies streven naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de lokale bevolking. Grote projecten voeren provincies uit samen met het rijk, kleinere projecten worden in samenwerking met gemeenten opgepakt.
 
IPO
Het IPO volgt samen met het rijk de voortgang van de projecten en helpt mee om structurele knelpunten en belemmeringen in wet- en regelgeving in de uitvoering op te lossen. Het IPO zet zich in om de voorwaarden te ontwikkelen om draagvlak te vergroten.
 
Actualiteit
De provincies hebben voldoende ruimte aangewezen om ten minste 6.000 MW wind op land te realiseren. Inmiddels is ongeveer 3300 MW windvermogen gebouwd en is ongeveer 700 MW in aanbouw. De andere projecten bevinden zich in de vergunningprocedures of in de afronding van de voorbereiding.

Gerelateerde berichten

Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016 - Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.
Lees meer

Minister Kamp heeft vertrouwen in doelstelling wind op land

06 oktober 2016 - Woensdag 5 oktober vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over energie plaats.  Onder andere verplichte regelgeving op het gebied van besparing en de stand van zaken rond wind op land passeerden de revue.  
Lees meer

Rijk, IPO en VNG zetten zich extra in voor windmolenplannen

18 maart 2016 - Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er extra inzet nodig is om dit doel te behalen. Daarom hebben IPO, VNG, Rijk (EZ en I&M), NWEA, Netbeheer Nederland en Stichting Natuur & Milieu een actieplan opgesteld.
Lees meer