Energie / Wind op land

Wind op land
Het rijk en het IPO hebben begin 2013 afspraken gemaakt over het opstellen van 6.000 MW wind op land in 2020 en de verdeling van deze windopgave over de provincies. In het Nationaal Energieakkoord is in september 2013 deze afspraak overgenomen door alle partijen. Per 1 januari 2015 hebben alle provincies de ruimte voor windenergie op land in ruimtelijke plannen vastgelegd en zij richten zich nu op de gebiedsinpassing en vergunningverlening.
 
Provinciale rol
De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de windmolens. Provincies streven naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de lokale bevolking. Grote projecten voeren provincies uit samen met het rijk, kleinere projecten worden in samenwerking met gemeenten opgepakt.
 
IPO
Het IPO volgt samen met het rijk de voortgang van de projecten en helpt mee om structurele knelpunten en belemmeringen in wet- en regelgeving in de uitvoering op te lossen. Het IPO zet zich in om de voorwaarden te ontwikkelen om draagvlak te vergroten.
 
Actualiteit
De provincies hebben voldoende ruimte aangewezen om ten minste 6.000 MW wind op land te realiseren. Inmiddels is ongeveer 3300 MW windvermogen gebouwd en is ongeveer 700 MW in aanbouw. De andere projecten bevinden zich in de vergunningprocedures of in de afronding van de voorbereiding.

Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016 - Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.
Lees meer