Jeugdzorg

Jeugdzorg: provinciale verantwoordelijkheden tot 2015
De provincies zijn, samen met de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden, tot 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorg. De verantwoordelijkheid betreft de bureaus jeugdzorg (indicatiestelling, voogdij en gezinsvoogdij, jeugdreclassering, Advies en meldpunt kindermishandeling en kindertelefoon) en intensieve ambulante hulp, daghulp, pleegzorg en 24-uurshulp.
 
De brede jeugdzorg
De geestelijke gezondheidzorg voor jeugd en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd valt op grond van de Zorgverzekering en de AWBZ nu nog onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en de zorgkantoren. Ook de gesloten jeugdzorg (Ministerie van VWS) en de Raad voor de Kinderbescherming (Ministerie van VenJ) behoren tot jeugdzorg. Tot slot zijn de gemeenten op grond van de WMO verantwoordelijk voor de preventieve jeugdzorg.
 
Transitie jeugdzorg
Het kabinet heeft besloten tot een stelselwijziging voor de gehele jeugdzorg. Als gevolg daarvan zijn de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle onderdelen van de jeugdzorg. Daarmee zijn met ingang van 2015 de huidige jeugdzorgtaken bij de provincies beëindigd.  Het rijk, IPO en de VNG hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige transitie van het huidige naar het nieuwe stelsel.

In de transitieperiode tot 2015 ondersteunen de provincies de gemeenten bij hun voorbereiding op de nieuwe gemeentelijke taken, onder meer door kennisoverdracht. Hoewel de provincies tot 2015 nog volledig verantwoordelijk blijven voor de provinciale jeugdzorg, ontwikkelen zij ook gezamenlijk met gemeenten activiteiten en experimenten om de gemeenten in de aanloop naar de stelselwijziging nadrukkelijker een rol te laten spelen in de aansturing van de provinciale jeugdzorg.

Tijdelijke bestuurlijke adviescommissie Jeugdzorg
De bestuurlijke adviescommissie Jeugdzorg onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur, de heer M. Witteman behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer Paul Bonke van het IPO.   

Gerelateerde berichten

“Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn funest. De gemeentelijke focus op preventie is ook daarom zo belangrijk”

20 januari 2015 - Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari verruilt IPO-bestuurslid en portefeuillehouder jeugdzorg, Marc Witteman, de provincie Flevoland voor de burgemeesterspost in de gemeente Stichtse Vecht. Lees hier zijn afscheidsinterview.
Lees meer

IPO bestuurder Marc Witteman neemt eindrapport TSJ in ontvangst

17 december 2014 - “Met het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg kan verder gebouwd worden aan de toekomst van de gedecentraliseerde jeugdzorg in Nederland” aldus Marc Witteman, portefeuillehouder jeugdzorg in het IPO-bestuur.
Lees meer

IPO neemt afscheid van de jeugdzorg

20 november 2014 - De provincies waren de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. De gedeputeerden jeugdzorg kwamen op 20 november in Utrecht bijeen om in gezamenlijkheid ‘afscheid’ te nemen van dit IPO-dossier.  
Lees meer