Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een Nederland van krachtige regio’s. Regionale bereikbaarheid is niet alleen essentieel voor een bloeiende economie, maar brengt mensen ook letterlijk in beweging en in verbinding met elkaar. 

De behoefte aan mobiliteit blijft groeien met verkeersophopingen en andere bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. Deze groei in mobiliteit heeft ook een steeds grotere impact op de leefomgeving, veiligheid en het klimaat.

De provincie speelt binnen het dossier mobiliteit een bijzondere rol. Veel mobiliteitsvraagstukken doen zich voor op het regionale of provinciale niveau. Op dit niveau heeft de provincie een unieke positie om die vraagstukken aan te pakken. Zo is de provincie concessieverlener voor het OV, zorgt zij voor de aanleg en het onderhoud van provinciale (vaar)wegen en zet zij haar ruimtelijk-economische instrumenten in om mobiliteit te verminderen of te verbeteren.

Provincies ontwikkelen mobiliteitsbeleid om regionale bereikbaarheid ook in de toekomst te waarborgen. Dit doen provincies individueel, samen met andere provincies en andere maatschappelijke partners. Provincies voeren dit beleid in veel gevallen ook zelf uit.

Samenwerking focust zich op een vijftal dossiers
Het IPO behartigt de belangen van de provincies en onderhandelt namens de 12 provincies met het Rijk, de gemeenten, vervoerregio’s en maatschappelijke partners. Het doel van het IPO is om de provincie de onbetwiste opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer te laten zijn.

Het IPO richt zich daarbij op de volgende dossiers:

  • Toekomst regionaal OV, onder meer de financiering en betaalbaarheid regionaal OV
  • Verkeersveiligheid.
  • Fiets, onder meer versterking positie fiets in de OV-keten en als volwaardig alternatief in woon-werk verkeer.
  • Verduurzaming OV, onder meer het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer

De landelijke samenwerking tussen provincies en OV rond de OV-chipkaart en OV-betalingen en tarieven wordt door het DOVA opgepakt. 

Wat provincies doen op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer ziet u in onderstaande animatie:

 
Bestuurlijke adviescommissie
De gezamenlijke koers op het mobiliteitsdossier wordt bepaald in de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit onder voorzitterschap van het Fleur Gräper (portefeuillehouder Mobiliteit binnen IPO-bestuur).
De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
 
 
‘De belangrijkste uitdaging op het gebied van mobiliteit is het verbinden van de verschillende vormen van mobiliteit: fiets, auto, bus en voet. Het zal meer nog dan nu in de toekomst gaan om de mix. Dat betekent dat je sowieso moet samenwerken.’Fleur Gräper- Van Koolwijk, gedeputeerde Groningen, voorzitter IPO Adviescommissie Mobiliteit

Gerelateerde berichten

Na jarenlange discussie nog geen tractorkenteken

16 Dec 2016 - Dinsdag 13 december verwierp de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Schultz over de invoering van een tractorkenteken. Het wetsvoorstel zou moeten leiden tot meer verkeersveiligheid omdat tractoren dan op de provinciale wegen terecht kunnen en niet meer door kleine dorpsstraten - met fietsende kinderen – hoeven te rijden. Provincies hechten vooral vanwege veiligheidsoverwegingen aan de registratie van tractoren. 
Lees meer

Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 Dec 2016 - De stations van Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle krijgen er meer fietsenstallingen bij. Het Rijk, IPO, VNG, NS, ProRail, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden daarover op 12 december het Bestuursakkoord fietsparkeren. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.
Lees meer

Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 Dec 2016 - Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.
Lees meer