Mobiliteit / Fiets

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets biedt een oplossing voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Provincies willen daarom het fietsgebruik stimuleren en maatregelen nemen die het woon-werkverkeer en een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen. De veiligheid van de fietsers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

In IPO-verband hebben provincies afgesproken de fiets een belangrijkere plek te geven in het totale mobiliteitsbeleid. Daarnaast maakt het IPO namens de 12 provincies afspraken met andere partijen om het aantal gemaakte fietskilometers de komende jaren flink te verhogen.  

Tour de Force 
Om deze afspraken met de juiste partijen te sluiten neemt het IPO deel aan de zogenaamde Tour de Force . Samen met de VNG, vervoerregio’s en het Rijk onderzoekt het IPO in dit verband wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland (zoals de ANWB, Fietsersbond, BOVAG en Veilig Verkeer Nederland). 

Het IPO wordt door de volgende bestuurders vertegenwoordigd in Tour de Force: Henk Brink (gedeputeerde Drenthe), Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Conny Bieze (Gelderland). 

Agenda Fiets 2017-2020 
De Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren. 

Om het aantal fietskilometers flink te kunnen verhogen zijn acht gezamenlijke doelen gesteld in de Agenda, waaronder: meer ruimte geven aan de fiets in de stad, optimaliseren van de overstap van fiets op ov-fiets en auto op de fiets en een kwaliteitsimpuls geven aan drukke en kansrijke regionale fietsroutes.  

Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations 
Een andere manier om het gebruik van de fiets te stimuleren, is het creëren van voldoende fietsparkeerplekken bij stations. Hiertoe heeft het IPO in 2016 een Bestuursakkoord  gesloten met onder andere het Rijk, de VNG en vervoerregio's. Dit Bestuursakkoord wil zowel oplossingen vinden voor de meest urgente tekorten aan parkeerplekken op de korte termijn (tot en met 2020) als een route uitzetten voor de langere termijn. 

Gerelateerde berichten

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer