Mobiliteit / Fiets

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets biedt een oplossing voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Provincies willen daarom het fietsgebruik stimuleren en maatregelen nemen die het woon-werkverkeer en een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen. De veiligheid van de fietsers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

In IPO-verband hebben provincies afgesproken de fiets een belangrijkere plek te geven in het totale mobiliteitsbeleid. Daarnaast maakt het IPO namens de 12 provincies afspraken met andere partijen om het aantal gemaakte fietskilometers de komende jaren flink te verhogen.  

Tour de Force 
Om deze afspraken met de juiste partijen te sluiten neemt het IPO deel aan de zogenaamde Tour de Force . Samen met de VNG, vervoerregio’s en het Rijk onderzoekt het IPO in dit verband wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland (zoals de ANWB, Fietsersbond, BOVAG en Veilig Verkeer Nederland). 

Het IPO wordt door de volgende bestuurders vertegenwoordigd in Tour de Force: Henk Brink (gedeputeerde Drenthe), Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Conny Bieze (Gelderland). 

Agenda Fiets 2017-2020 
De Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 [link naar bestand] opgesteld. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren. 

Om het aantal fietskilometers flink te kunnen verhogen zijn acht gezamenlijke doelen gesteld in de Agenda, waaronder: meer ruimte geven aan de fiets in de stad, optimaliseren van de overstap van fiets op ov-fiets en auto op de fiets en een kwaliteitsimpuls geven aan drukke en kansrijke regionale fietsroutes.  

Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations 
Een andere manier om het gebruik van de fiets te stimuleren, is het creëren van voldoende fietsparkeerplekken bij stations. Hiertoe heeft het IPO in 2016 een Bestuursakkoord [link naar bestand] gesloten met onder andere het Rijk, de VNG en vervoerregio's. Dit Bestuursakkoord wil zowel oplossingen vinden voor de meest urgente tekorten aan parkeerplekken op de korte termijn (tot en met 2020) als een route uitzetten voor de langere termijn. 

Gerelateerde berichten

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017 - Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.” 
Lees meer

De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017 - De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.” En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink. 
Lees meer