Natuur / Flora en Fauna

Provincies zetten zich in voor een gezonde biodiversiteit in Nederland. Dit betekent bescherming van planten- en dierensoorten, maar ook het tegengaan van overpopulatie van bepaalde dierensoorten.

Ganzen
Nederland kent een ganzenprobleem: er is sprake van overpopulatie met schade aan gewassen en natuurgebieden als gevolg. Tegelijkertijd heeft Nederland een internationale verplichting om overwinterende ganzen te beschermen. Het IPO heeft eind 2012 een akkoord gesloten met natuur- en landbouworganisaties over een duurzaam beheer van ganzen in Nederland. Dit landelijke akkoord is van tafel. Op dit moment zijn provincies bezig om de afspraken uit het akkoord op regionaal niveau toe te passen.

Gerelateerde berichten

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017

18 september 2017 - Op donderdag 14 september vond de Natuurtop 2017 plaats, met als thema Spannende Natuur. Bestuurders, medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties en overheden spraken met elkaar over kansen voor de natuur door dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Gastprovincie Noord-Holland koos als locatie de Schoorlse Duinen; een plek waar de dynamiek van de zee, veiligheid, natuur en de samenleving in één gebied samen komen.
Lees meer

Nieuwe wet natuurbescherming in werking

13 januari 2017 - Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de inwerkingtreding wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet. 
Lees meer