Natuur / Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Provincies zijn verantwoordelijk dat in deze gebieden maatregelen worden genomen om de natuurwaarden in stand te houden.

PAS
In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken een aantal overheden samen om bij Natura 2000-gebieden twee doelen tegelijk te bereiken. Aan de ene kant wordt de achteruitgang van de biodiversiteit in die gebieden, voor zo ver die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van die gebieden.

 

 

Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017 - Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. 
Lees meer

Koeien in de wei

15 februari 2017 - Op initiatief van SP, D66 en Groen links is in oktober 2015 een nota over wei voor de koe aan de Tweede Kamer aangeboden. Over deze nota is vorige week gedebatteerd. Staatssecretaris Martijn van Dam, in de rol van adviseur, heeft duidelijk gemaakt dat hij voor koeien in de wei is.  Een wet heeft de staatssecretaris op dit moment niet voor ogen. Wel wil hij, samen met de zuivelsector en boerenorganisaties bestendiging van de dalende trend weidegang voorkomen. Dit wil hij onder andere doen via het convenant weidegang, waarin het doel 80% weidende koeien is. Het convenant is door vijf provincies ondertekend. 
Lees meer