Regionale economie / Cohesiebeleid

Het Cohesiebeleid van de Europese Unie heeft als doel de economische en sociale cohesie van de Europese Unie te versterken. Het cohesiebeleid is een van de belangrijkste onderdelen van het investeringsbeleid van de EU. Het beleid is gericht op alle regio’s en steden in de Europese Unie, en is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.

Het cohesiebeleid wordt gerealiseerd via een aantal structuurfondsen:

  • Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)
  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF)
  • Het Fonds voor Territoriale Samenwerking
  • Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP)
  • Het Europees Fonds voor Maritieme en Visserijzaken
  • Het Cohesiefonds
Provincies
De provincies voeren veel taken van Europees belang in de regio uit. Zij zijn verantwoordelijk voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid, dat voor een deel door Europa wordt bepaald en ondersteund. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om doelen die voortvloeien uit de Europa 2020-strategie (werkgelegenheid en economische groei) en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waaruit middelen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling. Maar ook over cohesiebeleid op grond waarvan innovatieve projecten kunnen worden gefinancierd, die de economische, sociale en territoriale samenhang bevorderen.
 
IPO
Aanvullend daarop hebben provincies een eigen wensenlijst: handhaving structuurfondsen, een zo hoog mogelijk budget, een zo laag mogelijke controle- en regeldruk van zowel EU als het Rijk, handhaving grensoverschrijdende programma’s en decentrale programmering per landsdeel. Op basis van deze standpunten stelt het IPO lobbydoelen richting Den Haag en Brussel (voorjaar 2018 budget en spelregels Cohesiebeleid bekend) vast. 
 
Actualiteit
Naar verwachting wordt het budget na 2020 (Meerjarig Financieel Kader 2020 en verder) kleiner als gevolg van de Brexit. Daarnaast zijn er twee nieuwe prioriteiten (veiligheid/terrorismebestrijding en migrantenvraagstuk) die investeringen vragen. Afgesproken is als Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden - mede op basis van het regeerakkoord - de komende tijd gezamenlijk op te trekken in het traject van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en zo optimaal mogelijk gebruik te gaan maken van de EU-middelen die wél beschikbaar komen voor Nederland na 2020.Hiernaast vragen de Nederlandse provincies aan de Europese Commissie om ook in het nieuwe MFK voor Nederland EFRO-financiering te behouden. Aan de Tweede Kamer vragen wij om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen voor de regionale economie. De Nederlandse provincies willen graag ook na 2020 met de andere medeoverheden bijdragen aan het realiseren van cohesie doelstellingen op nationaal niveau.
 

 

Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer