Regionale economie / Transformatie werklocaties

Transformatie werklocaties
De komende jaren zal het gaan om de ruimtelijke ordening van de leegstand. Winkels, bedrijventerreinen, kantoren, agrarische bedrijven en maatschappelijk vastgoed kampen met hetzelfde probleem van een mismatch tussen vraag en aanbod. Leegstand is het gevolg. De roep om sturing en regie om deze problematiek op te lossen klinkt luider dan ooit.
 
Provincies
Voor de sturing en regie wordt nadrukkelijk ook naar provincies gekeken. Was van oudsher de focus van provincies meer sectoraal en gericht op het buitengebied. Nu heeft de provincie als gebiedsregisseur een belang bij het vitaal en leefbaar houden van stedelijke centra. Provincies stellen immers de kaders die richting geven aan gewenste ontwikkelingen in de regio.
 
IPO
In IPO-verband wisselen de provincies onderling good practices uit. Verder laten provincies aan medeoverheden en marktpartijen zien op welke wijze zij geïntegreerd en gebiedsgericht sturen op een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van werklocaties en hoe zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van een gebied.
 
Actualiteit
De komende maanden werkt het IPO met medeoverheden en maatschappelijke partners aan het opstellen van retailagenda, die dit voorjaar gereed moet zijn. Het IPO zal te zijner tijd berichtgeving over de ontwikkelingen plaatsen op de website.

Gerelateerde berichten

Leegstand kantoren daalt maar regulerende rol provincies blijft gewenst

29 november 2017 - Terwijl de gekte op de woningmarkt toeneemt, blijft de kantorenmarkt ontspannen. Hoe komt dat? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het uitgezocht in de net verschenen studie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’. De studie geeft ook aan hoe de leegstand verminderd kan worden. Daar ligt een duidelijke rol voor de provincies.
Lees meer

Provincies maken werk van winkelleegstand

05 oktober 2016 - Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies hebben vandaag 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het  aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen. Daarnaast moeten nieuwe winkels zich in de centra vestigen en niet aan de randen van de stad.
Lees meer

“Nationale crisisaanpak bij winkelleegstand werkt niet!”

18 mei 2016 - Een nationale aanpak bij winkelleegstand werkt niet volgens minister Kamp. Gemeenten en provincie zijn aan zet. De Kamer en Kamp zien dat steeds meer provincies hun rol goed oppakken.
Lees meer