De Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet brengt voor de provincies een ingrijpende veranderopgave met zich mee. Naast implementatietrajecten in alle provinciehuizen is er ook alle reden om op overkoepelend, interprovinciaal niveau via een programmatische aanpak aan de slag te gaan. Het IPO-programma heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2018. 
 
Na de focus op kennis verwerven en delen in 2016 is het in 2017 tijd voor verdieping en praktijkervaringen, en leren werken met de wet. De focus zal dit jaar dan ook liggen op het aanpassen van werkwijzen en werkprocessen, met als doel samenwerking in de geest van de omgevingswet. We zetten in op minimaal 1 pilot per provincie, waarbij zij, ondersteund door het programmateam, samen met de ketenpartners aan het werk gaan in de geest van de omgevingswet. Focus van de pilots ligt op de informatiebehoefte. We zoeken daarbij naar de verbinding tussen het juridische, digitale en organisatorische spoor.  
 
Aanpak en focus
Het IPO-programmateam werkt met jaarplannen. In het programma zijn vooral de navolgende onderwerpen opgenomen:
 
• Inhoudelijke advisering over wet- en regelgeving (AmvB’s, invoerings-regelgeving en aanpassingswetten)
• Implementatie-ondersteuning
• Digitalisering/informatievoorziening
• Bestuursondersteuning en advisering
 
Aan de slag met de Omgevingswet
De provincies (IPO) werken bij de invoering van de Omgevingswet samen met gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en het Rijk in het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. De partners gaan samen de uitdaging aan om 12 provincies, 390 gemeenten, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het landelijke programma interbestuurlijk en integraal werken.
Daarnaast ondersteunt het maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Het landelijke programma startte officieel in de zomer van 2015 met het tekenen van het bestuursakkoord door de partners.
 
Opdrachtgever
Opdrachtgever voor het IPO-programma is de Kring van Provinciesecretarissen. Eindverantwoordelijk voor de realisatie ervan is de programmadirecteur Tjeerd Kampstra.