Ruimte en water / Structuurvisie ondergrond

Structuurvisie ondergrond (STRONG)
De ondergrond speelt een steeds grotere rol in de ruimtelijke ordening. Nederland is een drukbevolkte delta en in toenemende mate gaan zowel ondergrondse als bovengrondse gebruiksfuncties elkaar in de weg zitten. Bij planontwikkeling moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van de bodem. De ondergrond biedt kansen, zoals ondergronds bouwen en het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van huizen. Maar we willen onze bodem ook schoon houden. De ruimte in de ondergrond is beperkt en daarom is het van belang dat goede integrale afwegingen worden gemaakt en sturing komt bij het gebruik van de ondergrond. Provincies stellen daarom nu structuurvisies voor de ondergrond op. Ook het rijk maakt een structuurvisie Ondergrond (STRONG). Hiervoor werken ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) nauw samen met provincies, gemeenten en waterschappen. 
 
Provincies
Provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van de boven- maar ook van de ondergrond. Beslissingen over de ondergrond hebben ook invloed op andere provinciale kerntaken, zoals de (grond)waterkwaliteit en energie. Ten behoeve van een duurzaam ruimtelijke ontwikkelingsbeleid moeten de ruimtelijke belangen door provincies integraal worden afgewogen. Hiervoor wordt door het rijk een gezamenlijke afwegingsystematiek ontwikkeld, die het kader vormt voor het afwegen van verschillende functies van de ondergrond. Provincies leveren vanuit hun ervaringen input voor de afwegingsystematiek, waardoor ook provinciale belangen worden geborgd.
 
IPO
Het IPO voert, namens de provincies, de gesprekken met de ministeries over het programma STRONG. Daarnaast is het IPO ook betrokken bij de structuurvisie Schaliegas die parallel wordt opgesteld. Provincies vinden het van belang dat de structuurvisie Schaliegas integraal onderdeel wordt van STRONG. Zo kan het winnen van schaliegas integraal worden afgewogen ten opzichte van andere functies. Vooralsnog blijven STRONG en de structuurvisie Schaliegas twee aparte trajecten, bij twee verschillende departementen. Wel zet het IPO in op zoveel mogelijk afstemming tussen deze twee visies. In een interview met IPO-portefeuillehouder Bert Gijsberts wordt de IPO-inzet uitgebreid toegelicht.
 
Het proces van het opstellen van de structuurvisie Schaliegas loopt zoveel mogelijk parallel aan het proces van STRONG. Voor de zomer 2015 zal de PlanMER naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op basis hiervan zal de Tweede Kamer beslissen of de winning van schaliegas kansrijk is en de structuurvisie Schaliegas daadwerkelijk zal worden opgesteld. In ieder geval zullen deze Kabinetsperiode geen proefboringen naar Schaliegas meer plaatsvinden. De Tweede Kamer heeft hiertoe eind 2014 een motie aangenomen.
 
Actualiteit
In oktober 2014 is de probleemstelling van STRONG bestuurlijk vastgesteld. In deze probleemstelling is de bandbreedte van het programma beschreven waarbinnen alle beleidsopgaven worden uitgewerkt. Eén van de belangrijkste uitwerkingen voor provincies is de beleidsopgave drinkwater. Provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en beschermen van strategische grondwatervoorraden ten behoeve van drinkwater. De komende tijd werken provincies, samen met het rijk, aan het uitwerken van de visie op deze strategische grondwatervoorraden. 

Gerelateerde berichten

Parlementaire enquête gaswinning na debat over mijnbouw stap dichterbij

17 februari 2017 - Groningers willen een parlementaire enquête over de gaswinning in hun provincie. De kansen daarop zijn behoorlijk gegroeid na het Kamerdebat over mijnbouw van afgelopen woensdag. Volgende week spreekt de Kamer unaniem uit dat ‘alles in het werk moeten worden gesteld om het vertrouwen van Groningers terug te winnen’ onder meer ‘omdat de aardgaswinning catastrofale gevolgen heeft gehad’.
Lees meer

Provincies krijgen grotere rol bij vergunningverlening mijnbouwactiviteiten

08 juli 2016 - Minister Henk Kamp (EZ, VVD) kreeg tijdens de plenaire debatten over de Mijnbouwwet van de afgelopen twee weken een stortvloed aan moties en amendementen over zich heen. Iets wat naast de nodige irritatie ook op bewondering van Kamp kon rekenen: “Ik heb in 22 jaar Kamerervaring zo’n groot aantal niet eerder langs zien komen.” 
Lees meer

Geen schaliegas tot 2023

10 maart 2016 - De Kamer wil dat het moratorium op de winning van schaliegas wordt uitgebreid tot 2023.
Lees meer