Ruimte en water / Vernieuwing omgevingsrecht

Omgevingswet
Op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van onze leefomgeving bestaat veel ingewikkelde regelgeving. Momenteel wordt er gewerkt aan een fundamentele stelselherziening van het omgevingsrecht. Dit moet leiden tot de vaststelling van de Omgevingswet, waarin alle wetgeving ten aanzien van het fysieke domein wordt geïntegreerd, zowel inhoudelijk als procedureel. Deze wet gaat onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Waterwet en Wet milieubeheer vervangen en moet leiden tot minder regels, heldere en snellere procedures en een aanzienlijke besparing in de kosten.
 
Provinciale rol
Provincies zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in Nederland. De Omgevingswet raakt de provincies in de kern van hun functioneren. In het wetsvoorstel zijn de taken en bevoegdheden van de verschillende overheden voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Om de provincies in staat te stellen deze taken en bevoegdheden waar te maken, is een aantal kerninstrumenten opgenomen. Het gaat daarbij om instrumenten die de totstandkoming van het omgevingsbeleid ondersteunen (omgevingsvisie en programma’s), instrumenten voor doorwerking (instructieregels en –besluiten) en regels en toestemmingen die zijn gericht tot initiatiefnemers (omgevingsverordening, -vergunning en projectbesluit).
 
Wetgevingstraject
Vlak voor de zomer heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. De Eerste Kamer moet de Wet nog bespreken. Op dit moment wordt alvast hard gewerkt aan de uitwerking van de Omgevingswet in regelgeving. Deze regelgeving wordt beschreven in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):  het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en Besluit bouwwerken in de Leefomgeving (BBL). Het IPO zal in de loop van 2016 een reactie geven op deze AMvB’s via de formele consultatieronde.
 
Bestuursakkoord en implementatie
Op 1 juli 2015 sloten rijk, VNG, Unie van Waterschappen en het IPO een bestuursakkoord waarin de overheden afspraken maken over de implementatie van de Wet. Hoewel de Omgevinsgwet pas in 2018 in werking treedt, bereiden de verschillende overheden zich nu al voor op de komst van Wet. In opdracht van 12 provinciesecretarissen is door een programmateam een plan van aanpak voor de implementatie in de komende drie jaar opgesteld. Het programmateam ondersteunt en faciliteert de provincies zodat zij vanaf medio 2018 de Wet succesvol kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan de realisatie van een landelijk digitaal stelsel en het opnieuw inrichten van werkprocessen. Ook wordt gewerkt aan een cultuurverandering die nodig is voor het werken met de Omgevingswet. Een verandering van sectoraal naar integraal werken, meer en eerder betrekken van stakeholders bij het opstellen van ruimtelijke plannen en meer bestuurlijke afwegingsruimte. 
 
Aan de slag met de Omgevingswet
In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de verschillende overheden bij de implementatie zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Dit gebeurt via het interbestuurlijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.  

Gerelateerde berichten

Handreiking omgevingsverordening 1.0 ondersteunt provincies bij opstellen Omgevingsverordening

03 april 2017 - Op 29 maart is de handreiking Omgevingsverordening 1.0 tijdens de themabijeenkomst Omgevingsverordening overhandigd aan Tjeerd van der Wal, gedelegeerd opdrachtgever Kring van provinciesecretarissen. Deze handreiking omgevingsverordening 1.0 ondersteunt provincies bij het opstellen van de Omgevingsverordening
Lees meer

Inschrijving tweede tranche Pilots omgevingsvisie van start

09 februari 2017 - Met ingang van 1 februari is de tweede tranche Pilots omgevingsvisie geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen  die alvast werk willen maken van de  omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden voor deelname aan de pilots of de leerkring.
Lees meer

Meer dienstverlening Omgevingswet

10 november 2016 - Hulp krijgen om met de Omgevingswet te werken is vanaf vandaag een stukje makkelijker geworden. Minister Schultz heeft afgelopen donderdag in aanwezigheid van bestuurders van VNG, IPO en Unie van Waterschappen een eerste release van  www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl live gezet. 
Lees meer