Ruimte en water / Waterbeheer

Nederland is een land waarin water een belangrijke rol heeft gespeeld bij de geografische en economische ontwikkeling. Water is dan ook een belangrijk beleidsveld voor provincies. Provincies geven via verschillende rollen vorm aan hun ambities in het waterbeleid. De inbedding van het waterbeleid met het overige ruimtelijke beleid is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Provincies
Voor het regionale watersysteem (al het water buiten de grote rivieren, grote meren en de Noordzee) bepalen de provincies de beleidskaders en doelstellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om doelen voor het beperken van wateroverlast en overstromingen van regionale keringen (zoals kanaaldijken), maar ook om doelen rond waterkwaliteit. De waterschappen geven een verdere invulling aan dit beleid en voeren de maatregelen uit om de beleidsdoelen te halen. Provincies toetsen op hun beurt of deze doelen ook daadwerkelijk gehaald worden.
 
Provincies hebben binnen dit dossier ook zelf een aantal uitvoerende taken. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de regionale vaarwegen en het strategische grondwaterbeheer om bijvoorbeeld in voldoende goed grondwater voor drinkwaterbereiding te voorzien. Daarnaast wijzen provincies zwemwaterlocaties aan en zorgen ze dat de veiligheid en zwemwaterkwaliteit voldoende geborgd is. Provincies doen dit in nauwe afstemming met de partners in het waterbeleid, waarvan waterschappen en Rijkswaterstaat de belangrijkste zijn.
 
Voor de grote meren, rivieren en de Noordzee hebben provincies minder directe beleidsverantwoordelijkheid. De wateren zijn echter zeer bepalend voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van ons land. Vanuit de ambitie om Nederland ruimtelijk en economisch te versterken zijn provincies samen met de waterpartners continu op zoek naar de mogelijkheid om maatregelen die voor het waterbeleid nodig zijn te combineren met andere opgaven die in een gebied spelen, zoals recreatie of natuur. Hierin treedt de provincie vooral op vanuit een partnerrol, wat heeft geleid tot een aantal mooie projecten, zoals de Waterdunen in provincie Zeeland.
 
IPO
Provincies werken op het gebied van waterbeheer veel samen met het Rijk, de waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het IPO zorgt ervoor dat de relaties met deze partners goed, maar ook helder zijn. Ook is het IPO partner in het Deltaprogramma en de Delta-aanpak Waterkwaliteit, de Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling en de Verkenning Aanvullende Strategische (Grondwater) Voorraden. De provincies acteren hierin vanuit zowel hun beleidsvormende rol voor het regionaal watersysteem als de regisseursrol om verschillende gebiedsopgaven met elkaar te verbinden. De verbinding tussen de domeinen water en ruimte heeft hierin in het bijzonder de aandacht.
 
Ons Water
Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. Ons Water biedt mensen op postcodeniveau informatie op momenten waarop ze direct met water in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij waterprojecten in de buurt, bij recreatie, in de klas of bij actualiteit zoals wateroverlast of droogte. Via de website onswater.nl kunnen mensen inzicht krijgen in de grote projecten in hun omgeving gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.

Ons Water is een samenwerking van het ​ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG, Vewin, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Informatiehuis Water
Het IPO werkt binnen het Informatiehuis Water (IHW) samen met rijk en waterschappen aan eenduidige, vergelijkbare en bruikbare informatie in de watersector. Het IHW levert door middel van een aantal projecten, producten en diensten een bijdrage aan onder andere een doelmatig waterbeheer (besparing in tijd en geld) en een efficiënte en effectieve informatieuitwisseling tussen de overheden.
IHW_logo_def_outlines.jpg

Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer

Klimaatadaptief beleid is meer dan ooit nodig

20 augustus 2018 - Deze zomer is er een van aanhoudende droogte en warmte. De watervraag is groter dan het wateraanbod; er is sinds enkele weken sprake van een feitelijk watertekort. Inmiddels is het neerslagtekort opgelopen tot recordhoogtes, met name in delen van Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Het tekort lijkt zijn piek te hebben gehad nu er ook weer periodes met regen zijn, maar het is een uitzonderlijk droog jaar. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar en voelbaar.  
Lees meer