Ruimte en water / Waterbeheer

Waterbeheer
Nederland is een land waarin water een belangrijke rol heeft gespeeld bij de geografische en economische ontwikkeling. Water is dan ook een belangrijk beleidsveld voor provincies. Provincies geven via verschillende rollen vorm aan hun ambities in het waterbeleid. De inbedding van het waterbeleid met het overige ruimtelijke beleid is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
 
Provincies
Voor het regionale watersysteem (al het water buiten de grote rivieren, grote meren en de Noordzee) bepalen de provincies de beleidskaders en doelstellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om doelen voor het beperken van wateroverlast en overstromingen van regionale keringen (zoals kanaaldijken), maar ook om doelen rond waterkwaliteit. De waterschappen geven een verdere invulling aan dit beleid en voeren de maatregelen uit om de beleidsdoelen te halen. Provincies toetsen op hun beurt of deze doelen ook daadwerkelijk gehaald worden.
 
Provincies hebben binnen dit dossier ook zelf een aantal uitvoerende taken. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de regionale vaarwegen en het strategische grondwaterbeheer om bijvoorbeeld in voldoende goed grondwater voor drinkwaterbereiding te voorzien. Daarnaast wijzen provincies zwemwaterlocaties aan en zorgen dat de veiligheid en zwemwaterkwaliteit voldoende geborgd is. Provincies doen dit in nauwe afstemming met de partners in het waterbeleid, waarvan waterschappen en Rijkswaterstaat de belangrijkste zijn.
 
Voor de grote meren en rivieren en de Noordzee of kust hebben provincies minder directe beleidsverantwoordelijkheid. De wateren zijn echter zeer bepalend voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het ons land. Vanuit de ambitie om Nederland ruimtelijk en economisch te versterken zijn provincies samen met de waterpartners continu op zoek naar de mogelijkheid om maatregelen die voor het waterbeleid nodig zijn te combineren met andere opgaven, zoals recreatie of natuur, die in een gebied spelen. Hierin treedt de provincie vooral op vanuit een partnerrol, wat heeft geleid tot een aantal mooie projecten, zoals de Waterdunen in provincie Zeeland.
 
IPO
Provincies werken op het gebied van waterbeheer veel samen met het rijk, de waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het IPO zorgt ervoor dat de relaties met deze partners goed, maar ook helder zijn. Ook is het IPO partner in het Deltaprogramma. De provincies acteren hierin vanuit zowel hun beleidsvormende rol voor het regionaal watersysteem als de regisseursrol om verschillende gebiedsopgaven met elkaar te verbinden. De verbinding tussen de domeinen water en ruimte heeft hierin in bijzonder de aandacht. Het Deltaprogramma 2015 is in het september 2014 gepresenteerd. Hieronder ziet u een animatie die kort uitlegt wat de Deltabeslissingen betekenen.
 
 
Actualiteit
Nu de Deltabeslissingen genomen zijn richt het IPO zich binnen het Deltaprogramma vooral op de uitwerking van de Deltabeslissingen Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater. In beide programmateams heeft het IPO een provinciale medewerker afgevaardigd. Daarnaast wordt in maart de nieuwe programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma vorm gegeven.
 
Tot slot wordt door het IPO samen met de Drinkwaterbedrijven en het ministerie van IenM gewerkt aan een samenhangen nationale visie op de voorraadvorming van grondwater voor de Drinkwaterbereiding. Deze visie zal in plaats krijgen in het traject van de Structuurvisie op de Ondergrond. Het IPO zal te zijner tijd berichtgeving over de ontwikkelingen plaatsen op de website.
 
Ons Water

Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden. Ons Water biedt mensen op postcodeniveau informatie op momenten waarop ze direct met water in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij waterprojecten in de buurt, bij recreatie, in de klas of bij actualiteit zoals wateroverlast of droogte. Via de website onswater.nl kunnen mensen inzicht krijgen in de grote projecten in hun omgeving gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.

Ons Water is een samenwerking van het ​ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG, Vewin, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Informatiehuis Water
Het IPO werkt binnen het Informatiehuis Water (IHW) samen met rijk en waterschappen aan eenduidige, vergelijkbare en bruikbare informatie in de watersector. Het IHW levert door middel van een aantal projecten, producten en diensten een bijdrage aan onder andere een doelmatig waterbeheer (besparing in tijd en geld) en een efficiënte en effectieve informatieuitwisseling tussen de overheden.
 
IHW_logo_def_outlines.jpg

Gerelateerde berichten

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen

17 mei 2018 - De Stuurgroep Water - het bestuurlijk overleg tussen de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven – heeft de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.
Lees meer

Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

22 januari 2018 - In aanloop naar de begroting van ministerie EZK hebben IPO, VNG en UvW de Kamer opgeroepen de mogelijkheden van de SDE+-regeling te verruimen voor 'techniekneutrale’ toepassingen. Daarnaast vroegen de koepels om een aanpassing van de SDE+-regeling opdat de mogelijkheden van het waterbeheer nog beter kunnen worden benut voor de opwekking van duurzame energie. De minister is terughoudend.   
Lees meer

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer