Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Bedrijven moet op veilige manier werken. Ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving om deze veiligheid te garanderen. Provincies zijn samen met gemeenten verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen aan deze bedrijven. Ook houden ze toezicht om te zien of zij zich aan de regels houden en wordt in sommige gevallen handhavend opgetreden. 

Omgevingsdiensten en VTH
Het rijk, provincies en gemeenten werken samen aan een verbetering van de kwaliteit, professionaliteit en samenwerking op het gebied van het omgevingsrecht. Door deze samenwerking wordt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht  en volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) verbeterd. De provincies hebben in deze de regierol voor de opgave om deze taken gezamenlijk landsdekkend in, onlangs opgerichte, omgevingsdiensten te beleggen en gemeenten hebben de lead bij het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor de uitvoering. Het rijk staat dan weer aan de lat voor het verbeteren van de afstemming en samenwerking bij de handhaving tussen straf- en bestuursrecht. Naast het werken in omgevingsdiensten zijn meer zaken veranderd. Zo zijn een groot deel van de taken van de provincies naar de gemeenten gedecentraliseerd, nemen ook twee waterschappen deel aan omgevingsdienst en is het interbestuurlijk toezicht veranderd. Daarnaast wordt wet- en uitvoeringsregeling regelmatig geëvalueerd door het rijk en aangepast op basis van de technische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Provincies
Provincies zijn bevoegd gezag voor een deel van de uitvoering van de Wabo. Via het Omgevingsloket Online (OLO), een wettelijke digitale voorziening, worden vergunningen aangevraagd door burgers en bedrijven en voorbereid vanuit de betreffende omgevingsdiensten. Daarnaast hebben de provincies op basis van de Wabo de wettelijke taak om het overleg tussen alle bevoegde gezagen die VTH-taken uitoefenen in de leefomgeving te organiseren. Doel van het overleg is om de capaciteit en prioriteit gezamenlijk te bepalen en via afstemming en informatie-uitwisseling te komen tot een ketenaanpak, wat de effectiviteit van de inzet op naleving vergroot.
 
IPO
Het IPO heeft er samen met het rijk en de VNG voor gezorgd dat dat de uitvoerende taken op het gebied van milieu- en omgevingsrecht van alle gemeenten en provincies zijn gebundeld in 29 omgevingsdiensten. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht op vergunde activiteiten en de handhaving (VTH). Zes omgevingsdiensten zijn daarbij gespecialiseerd in de VTH met betrekking tot bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (BRZO-omgevingsdiensten).
Het IPO wordt regelmatig gevraagd om te adviseren over wet- en regelgeving vanuit het oogpunt van de uitvoering van VTH-taken, alvorens deze wordt vastgesteld. Daarnaast kunnen, op initiatief van het IPO en Openbaar Ministerie, alle handhavende instanties, zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie, voortaan op een zelfde manier optreden bij geconstateerde overtredingen. Zo worden overtreders van de wet overal op een zelfde manier aangepakt binnen de Landelijke handhavingstrategie. Ook is het IPO vanuit het thema VTH betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingswet.
 
Actualiteit
Sinds juli 2014 is het landsdekkend stelsel van uitvoeringsdiensten compleet. De aangepaste Wabo, Wet VTH, waarin de afspraken deels zouden worden verankerd, ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het IPO en de VNG hebben met het rijk afgesproken dat zij begin 2015 modelverordeningen maken om de gewenste kwaliteit van de uitvoering te bereiken. Als de Tweede Kamer de wet goedkeurt zal deze worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Afhankelijk van de behandeling en de visie van de beide Kamers zal de aangepaste wet dan per januari 2016 of later in werking treden.
Het IPO zal zich de komende tijd inzetten op de positie van de omgevingsdiensten in het VTH-stelsel en werkt aan een strategie voor Vergunningverlening in navolging van de landelijke handhavingsstrategie. Het IPO en de VNG zorgen in 2015 met provincies en gemeenten voor een modelverordening kwaliteit en voor de communicatie en informatie hierover. De wet VTH waarin dit is opgenomen zal in 2015 de Tweede Kamer en zo mogelijk de Eerste Kamer worden behandeld. Het IPO zal te zijner tijd berichtgeving over de ontwikkelingen plaatsen op de website.
 
 Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Vergunningverlening Toezicht en Handhaving onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur, de heer R. Janssen behartigt de belangen van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
‘Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de provincie een betrouwbare partij is waar partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met anderen oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt’Rik Janssen, gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter IPO Adviescommissie VTH

Gerelateerde berichten

Minder zware overtredingen bij risicovolle bedrijven

07 juli 2017 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar teruggelopen. Er zijn in 2016 slechts vier zware overtredingen geconstateerd waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, in vergelijking met tien in 2015. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’). 
Lees meer

Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016 - Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk,  IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.
Lees meer

Provincies eens over uniform toezicht en handhaving van Europese regels voor natuur

14 oktober 2016 - Provincies gaan de controles op de uitvoering van Europese regelgeving voor agrarische bedrijven op eenzelfde manier uitvoeren. Dit hebben de 12 provincies donderdag 6 oktober afgesproken. Ten behoeve van deze uniformering zijn een aantal werkinstructies gemaakt voor de toezichthouders.
Lees meer