Werkgeverszaken / Cao provincies

IPO

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De onderhandelingen vinden plaats in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens het IPO-bestuur het overleg met de vakbonden FNV, CNV,  de CMHF en AVV. De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Henk Jan Bolding, lid (provinciesecretaris Groningen)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris (IPO)
 

De cao is verlopen op 1 januari 2017. De sociale partners hebben besloten een nieuwe cao af te spreken op basis van een traject van co-creatie. Het streven is om de nieuwe cao af te sluiten op 1 juli 2017. Kompas 2020 is hierbij leidend: welke arbeidsvoorwaarden passen hierbij. Op 1 en 2 februari 2017 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een (concept) pre-ambule voor de cao en (concept) opdrachten voor de co-creatie werkgroepen. Op 10, 23 en 30 maart gaan de co-creatie werkgroepen aan de slag met de thema’s: “werken aan werk”, “waarderen en  belonen” en “flexibiliteit en wendbare organisatie”.

Eén gemeenschappelijke cao voor de decentrale overheden 
Het IPO-bestuur heeft ingestemd met het op termijn toegroeien naar één gemeenschappelijke cao voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gezamenlijke cao zal pas op haar vroegst aan de orde zijn een jaar na de implementatie van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (1-1-2020).
 
Individueel Keuzebudget (IKB)
Per 1 januari 2015 is het IKB ingevoerd (Gelderland, Fryslân, Limburg en Groningen per 1 januari 2016). Iedere werknemer bij de provincie heeft naast zijn of haar salaris de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget. Op de dossierpagina Individueel Keuzebudget vindt u alle relevante informatie over het IKB.
 
Cao studies
In de cao 2012-2015 zijn diverse studies afgesproken. Deze zijn inmiddels afgerond. De resultaten hiervan worden betrokken bij de nieuwe cao. 

Gerelateerde berichten

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 May 2017 - Op 22 mei hebben het IPO en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF, een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de provincies. Dit is het resultaat van een traject van co-creatie waarbij ‘werken aan werk’, ‘waarderen en belonen’ en ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ centraal stonden. Op een vernieuwende wijze is door werkgevers en vakbonden samengewerkt aan deze nieuwe cao. De afspraken in de cao sluiten aan bij de snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dit vraagt om eigentijdse arbeidsverhoudingen, waarbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en dialoog tussen werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers de basis vormen.
Lees meer

‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 Apr 2017 - Een belangrijke fase in het co-creatie traject is afgerond: de werkgroepen hebben hun adviezen geformuleerd. Het is nu aan de cao partijen om deze mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe provinciale cao.
Lees meer

Cao provincies: updates

27 Mar 2017 -   Er is een nieuwe Update cao provincies verschenen. In de updates staat de stand van zaken van het co-creatieproces voor de nieuwe cao. De onderhandelaars hopen op 1 juli 2017 een nieuwe cao Provincies te hebben afgesproken.  
Lees meer