Werkgeverszaken / Normalisatie rechtspositie ambtenaren

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 8 november 2016 ingestemd met het Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Na bekrachtiging door de minister volgt een invoeringstermijn van 2 tot 2,5 jaar. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werkingtreden.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat

  • het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren,
  • de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen,
  • de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

Arbeidsvoorwaarden en ambtenaarschap veranderen niet.

Invoering van de WNRA heeft alleen gevolgen voor de rechtsverhouding tussen ambtenaar en overheidswerkgever en leidt niet tot een wijziging van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden. Daarover gaan sociale partners die betrokken zijn bij het cao-overleg.

Werknemers bij de overheid blijven ook na het van kracht worden van de WNRA ‘ambtenaar’. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe ambtenarenwet, waarin uitsluitend nog onderwerpen zijn opgenomen die direct verband houden met de ‘ambtelijke status’. Daarbij gaat het om bepalingen ten aanzien van de ambtseed, integriteitsbeleid, het melden van nevenfuncties en financiële belangen, het vervullen van vertrouwensfuncties en de beperking van bepaalde grondrechten. 

IPO
Het IPO werkt in projectverband samen met de VNG en de UvW in de ondersteuning van de leden bij de invoering van de WNRA. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van BZK dat verantwoordelijk is voor de landelijke invoering van de WNRA.

Een klankbordgroep van P&O-ers en arbeidsjuristen van provincies, gemeenten en waterschappen, adviseert  de werkgeverskoepels gevraagd en ongevraagd ten aanzien van de verschillende aspecten van de normalisering. In het samenwerkingsproject ligt de focus op het faciliteren van de provincies bij een correcte en tijdige implementatie van de WNRA binnen hun organisatie. Concreet gaat het om zaken als het opleiden en bijscholen van P&O-medewerkers en juristen, informatie voor medewerkers over doel en gevolgen van normalisering, het voorbereiden van de OR op zijn nieuwe taak en het vastleggen van de gewijzigde arbeidsrelatie in individuele arbeidsovereenkomsten.

IPO Werkgeverszaken heeft nu samen met de provincies een projectgroep samengesteld die de provincies gaat helpen met het opstellen van een projectplan voor de implementatie.

Voor meer informatie leest u de factsheet over normalisatie rechtspositie ambtenaren.

Gerelateerde berichten

Eerste Kamer stemt in met initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

09 november 2016 - De Eerste Kamer heeft op 8 november ingestemd met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In februari 2014 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven; beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. De wet treedt vermoedelijk in 2020 in werking.
Lees meer

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren nog geen gelopen race

27 oktober 2016 - Dinsdag 25 oktober werd het debat over het initiatiefwetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vervolgd. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat ambtenaren bij alle overheden voortaan onder het normale arbeidsrecht vallen net als werknemers in het bedrijfsleven. Het was de derde keer dat er in de Eerste Kamer over gesproken werd. Het debat is nu afgerond. Op 8 november, bijna zes jaar na het indienen van het wetsvoorstel door de oorspronkelijke indieners Van Hijum (CDA) en Koser Kaya (D66), volgt de stemming.
Lees meer

Normalisering rechtspositie ambtenaren; feiten en fabels

05 november 2015 - De behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren(WNRA) in de Eerste Kamer roept de nodige vragen op. Reden waarom de werkgeverskoepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) in het navolgende een aantal zaken met betrekking tot verleden en toekomst van dit wetsvoorstel in de vorm van “feiten en fabels” op een rij hebben gezet. 
Lees meer