Werkgeverszaken / Pensioenen

Pensioenen
De provinciale ambtenaren zijn aangesloten bij de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit fonds verzorgt onder andere de opbouw en uitbetaling van pensioen voor de medewerkers van alle 14 overheids- en onderwijssectoren. In de Pensioenkamer onderhandelt het Verbond voor Sectorwerkgevers Overheid (VSO) met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) over de pensioenregeling ABP. Het betreft bovensectorale onderhandelingen in tegenstelling tot het cao overleg. Het IPO praat mee in de Pensioenkamer en vertegenwoordigt tevens  de sector Waterschappen. Bij het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ABP pensioenregeling wordt dit resultaat voorgelegd aan het IPO-bestuur.
 
Nieuwe ABP pensioenregeling
Op 13 november 2014 heeft de Pensioenkamer ingestemd met een nieuwe ABP pensioenregeling per 1 januari 2015, met instemming ook namens het IPO-bestuur.
 
Doelstellingen
Het IPO onderschrijft de doelstellingen van de Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW) over de contouren van de pensioenregeling van de toekomst: 
  1. De pensioenregeling moet passen bij de fiscale eisen.
  2. De kern van een toekomstige regeling wordt gevormd door een voorspelbaar ouderdomspensioen. Voorspelbaar in de zin van wat verzekerd is (ouderdom), hoogte van het pensioen (het te bereiken uitkeringsniveau) en mate van welvaartsvastheid.
  3. We ambiëren een pensioenregeling die andere keuzes voor premie en indexatie van het ABP-bestuur mogelijk maakt. Een betaalbare regeling met een gezonde verdeling direct en uitgesteld loon. Tegen een redelijke en stabiele prijs.
  4. Solidair: voorkomen van pech- of gelukgeneraties wat betreft het basispensioen en sectorale of individuele keuzevrijheid over de aanvullende verzekeringen.
Actualiteit
In de pensioenkamer wordt op dit moment onderhandeld over de pensioenpremie voor de komende jaren. Op termijn (2020/2021) zal een nieuw pensioenstelsel het levenslicht zien. Dit thema zal in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen een rol gaan spelen. Het nieuwe Kabinet zal hierover een besluit nemen.

Gerelateerde berichten

Pensioendebat voor decentrale overheden

08 Feb 2016 - Hoe ziet de arbeidsvoorwaarde pensioen over pakweg tien jaar eruit? Die centrale vraag lag op tafel tijdens een toekomstverkenning in de vorm van een ‘pensioendebat’, georganiseerd door de decentrale overheden.
Lees meer

Besluit pensioenafspraken loonruimte-overeenkomst blijft in stand

27 Oct 2015 - Het gerechtshof Den Haag heeft de vorderingen van ACOP/FNV met betrekking tot de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst, afgewezen.
Lees meer

Spoedig overleg provincies en vakbonden over cao en loonruimte

25 Aug 2015 - De Bestuurlijke Onderhandelingsorganisatie (BOD) gaat op korte termijn namens de provincies in overleg met de vakbonden over een nieuwe cao voor provincies en de invulling van de ontstane loonruimte. Daarnaast verzoekt de BOD de vakbonden om in hun communicatie te voorkomen dat het beeld ontstaat dat de afspraken met het rijk over de loonruimte ook voor provincies gelden.
Lees meer