Werkgeverszaken / Rechtspositie gedeputeerden en Statenleden

De beloning, onkostenvergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden van gedeputeerden en Statenleden zijn wettelijk geregeld in Rechtspositiebesluiten. De ontslaguitkering en het pensioen van gedeputeerden zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Zij vallen namelijk niet onder de WW en het ABP. In provinciale verordeningen wordt de rechtspositie van gedeputeerden en statenleden nader uitgewerkt.

Het overleg over de rechtspositie van gedeputeerden en Statenleden
Over de rechtspositie van de politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen vindt overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit heet het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA). Vanuit het IPO nemen een Commissaris van de Koning en Jan Markink (gedeputeerde in Gelderland) deel. Verder neemt  Statenlidnu deel aan het ORDPA. In het ORDPA zijn al veel afspraken gemaakt over harmonisatie en modernisering van de rechtspositieregelingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de vaste onkostenvergoeding. BZK heeft in mei 2015 een integrale visie op de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers vastgesteld. BZK heeft dat in overleg met de vertegenwoordigers in het ORDPA gedaan. Zij hadden hierom verzocht naar aanleiding van een aantal recente verslechteringen in de rechtspositie.
 
Het IPO
Het IPO ondersteunt Jan Markink en Statenlidnu in de voorbereiding van het ORDPA en werkt mee aan de uitwerking van daar gemaakte afspraken. Ook buiten het kader van het ORDPA behartigt IPO de (rechtspositionele) belangen van de gedeputeerden en Statenleden en voert daarover overleg met het ministerie van BZK, in de regel samen met de collega’s van de VNG en de Unie van Waterschappen. Een belangrijk onderwerp is het onderbrengen van de pensioenen van de gedeputeerden (en hun collega’s bij de gemeenten en de waterschappen) bij het ABP. IPO, VNG en Unie van Waterschappen zijn hiervan een groot voorstander. Hierover moet het kabinet nog een beslissing nemen.

Het IPO is ook belast met de gezamenlijke aanbesteding van de uitvoering van de ontslag-, re-integratie- en pensioenregeling van de gedeputeerden. Die heeft in 2015 weer plaatsgevonden, in een gezamenlijke aanbesteding van provincies, waterschappen en het rijk. Verder ondersteunt het IPO  werkgeverszaken de provincies bij de nadere regelgeving van de rechtspositie van gedeputeerden, staten- en commissieleden, onder meer via een modelverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rianne Becht  (senior beleidsadviseur werkgeverszaken), rbecht@ipo.nl.

Gerelateerde berichten

Integrale visie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers omarmd door Tweede Kamer

26 mei 2016 - De Tweede Kamer omarmde in het Algemeen Overleg de integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze visie is door Binnenlandse Zaken op verzoek van IPO, VNG, UVW en de beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers opgesteld.
Lees meer

Aanpak geweld tegen ambtsdragers blijkt lastig

20 mei 2016 - De Tweede Kamer hield woensdag deel twee van de hoorzitting over de integrale visie op de rechtspositie van publieke ambtsdragers. "‘Hoe root is het probleem nu eigenlijk", wilde de Kamer weten. 
Lees meer

Gesprek over rechtspositie politiek ambtsdrager

10 september 2015 - Op 9 september spraken vertegenwoordigers van het IPO, de UvW, de VNG en de beroepsverenigingen met de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over de rechtspositie van ambtsdragers.
Lees meer