Werkgeverszaken / Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven staat aan de lat voor 100.000 nieuwe banen en de overheid voor 25.000 nieuwe banen. Minister Plasterk (BZK) heeft dit aantal van 25.000 banen voor de overheid als coördinerend minister verdeeld over de 14 overheids- en onderwijssectoren. Deze verdeling is een afspiegeling van de aantallen medewerkers werkzaam in die sectoren. Op het moment dat de overheid niet voldoet aan het uitgezette “groeipad” nieuwe banen, wordt de quotumwet van kracht die bepaalt dat een nader te bepalen % van het personeelsbestand van organisaties met 25 medewerkers of meer in dienst, dient te bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
De 1-meting per eind 2015 heeft laten zien dat zowel  de sectoren ‘bedrijfsleven’ als  ‘overheid’ voldeden aan het opgedragen groeipad garantiebanen. Dat betekent dat de Quotumwet niet wordt ingevoerd op 1 januari 2017. De volgende meting zal zijn per 31 december 2016 (medio 2017 worden de resultaten hiervan bekend gesteld).
 
Rol provincies
De sector provincies heeft de opdracht om 340 nieuwe banen te creëren in tien jaar tijd. In het IPO-bestuur is  een verdeling gemaakt per provincie per kalenderjaar, op basis van de bezetting van de provincies op 1 januari 2013.
 
Toolkit functiecreatie
Het IPO heeft samen met A&O Fonds Gemeenten en het A&O Fonds van de Sociale Werkvoorziening mee gedaan aan het project functiecreatie. De provincies Fryslân en Drenthe zijn namens de provincies begin 2014 gestart met pilots functiecreatie. Voor de gemeentelijke sector namen de gemeenten Delft, Wijchen en Doetinchem als pilots deel aan dit project.  Op 16 en 23 april 2015 is het project afgesloten met twee slotconferenties. Deze hebben geresulteerd in een toolkit om provincies te helpen de gestelde doelen te realiseren. De toolkit bestaat uit: Starten met functiecreatieKansen creëren voor functies en Aan het werk: de functies

 

 

Gerelateerde berichten

Provincies lopen voor op schema bij realisatie garantiebanen

20 Jan 2017 - Provincies liggen ruim op schema bij het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2016 hebben de gezamenlijke provincies 109 van deze garantiebanen gecreëerd. In alle provinciehuizen zijn grote inspanningen gedaan om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk zijn bijna 25% meer garantiebanen ontstaan dan gepland. 
Lees meer

Sector provincies haalt doelstelling garantiebanen 2015

06 Jan 2016 - De provincies hebben hun doelstelling van 41 garantiebanen in 2015 ruimschoots gehaald. Afgelopen jaar zijn er ruim 49 garantiebanen gerealiseerd in de sector provincies.
Lees meer

“Blijf creatief kijken naar geschikte taken”

30 Jun 2015 - Hans Spigt, de aanjager voor banenafspraak binnen de overheidssector, is optimistisch gestemd over de resultaten tot nu toe. “De provincies doen het goed, sommigen hebben hun taakstelling zelfs al bereikt."
Lees meer