Werkgeverszaken / Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven staat aan de lat voor 100.000 nieuwe banen en de overheid voor 25.000 nieuwe banen. Minister Plasterk (BZK) heeft dit aantal van 25.000 banen voor de overheid als coördinerend minister verdeeld over de 14 overheids- en onderwijssectoren. Deze verdeling is een afspiegeling van de aantallen medewerkers werkzaam in die sectoren. Op het moment dat de overheid niet voldoet aan het uitgezette “groeipad” nieuwe banen, wordt de quotumwet van kracht die bepaalt dat een nader te bepalen % van het personeelsbestand van organisaties met 25 medewerkers of meer in dienst, dient te bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Tweemeting
De 2-meting, waarbij de realisatie van garantiebanen per 31 december 2016 is gemeten t.o.v. de 0-meting van 2013, liet zien dat de sector overheid de opgelegde doelstelling van 6.500 banen niet had gerealiseerd. Slechts 3.597 banen waren op dat moment gerealiseerd. Staatssecretaris Klijnsma heeft besloten de procedure om te komen tot een quotumheffing te activeren. Dat betekent niet dat de quotumheffing ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.
 
Resultaten sector provincies
De sector provincies heeft de opdracht om 340 nieuwe banen te creëren voor 1 januari 2024. In het IPO-bestuur is  een verdeling gemaakt per provincie per kalenderjaar, op basis van de bezetting van de provincies op 1 januari 2013. De sector provincies is uitstekend op koers: op 31 december 2016 waren er 110 garantiebanen gerealiseerd (doelstelling 88) en op 30 juni 2017 al 173 garantiebanen (doelstelling eind 2017: 136). Projectleider voor de garantiebanen voor de sector provincies is Richard van der Mast (IPO) en elke provincie heeft een eigen projectleider inclusieve arbeidsmarkt.

Gerelateerde berichten

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Provincies lopen voor op schema bij realisatie garantiebanen

20 januari 2017 - Provincies liggen ruim op schema bij het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2016 hebben de gezamenlijke provincies 109 van deze garantiebanen gecreëerd. In alle provinciehuizen zijn grote inspanningen gedaan om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk zijn bijna 25% meer garantiebanen ontstaan dan gepland. 
Lees meer

Sector provincies haalt doelstelling garantiebanen 2015

06 januari 2016 - De provincies hebben hun doelstelling van 41 garantiebanen in 2015 ruimschoots gehaald. Afgelopen jaar zijn er ruim 49 garantiebanen gerealiseerd in de sector provincies.
Lees meer