Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie.  De Algemene Vergadering voert de ‘governance’-rol binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO goed. 
 
De leden van de Algemene Vergadering zijn:
 

dhr. W. Bakker (Noord-Brabant)

Willem Bakker.jpg

  

 

 

 

 

 

 

 

mevr. L. Bonnevits-de Jong (Zuid-Holland) 

Laurine Bonnevits.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
 Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.   Ik vind het belangrijk dat het IPO een toneel biedt aan de provincies voor het stimuleren   van innovatie en de uitwisseling van kennis. Zodat de provincies op deze wijze ook van   elkaar kunnen leren.
 
 Wat wil ik bereiken?
 Als lid van het IPO wil ik graag meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit en van   het openbaar bestuur. Hiernaast wil ik graag andere statenleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het IPO en op deze manier de transparantie waarborgen.
 

mevr. H. Chidi (Utrecht)

Hayat Chidi.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Wat je met 12 kan bereiken, hoef je niet in je eentje als provincie uit te 'vogelen'. De meerwaarde zit in kennisuitwisseling, maar ook krachten bundelen!
 
Wat wil ik bereiken?
Ik wil meer bekendmaken waar het IPO zich mee bezighoudt in het eigen provinciehuis. Ook wil ik met IPO-leden van andere provincies krachten bundelen, zeker waar het interregionale thema's betreft. Ik noem vanuit mijn portefeuille: Water en waterkwaliteit, bodemdaling en Europese richtlijnen.
 

mevr. R.H. Courtz  (Overijssel)

Regien Courtz.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Om uitdagingen te lijf te gaan is grensoverschrijdend denken en handelen nodig. Provinciegrenzen zijn voor de gemiddelde Nederlander vervaagd en nauwelijks relevant: werken, studeren en wonen spelen zich steeds vaker niet in dezelfde provincie af. Ook ondernemers en economische stromen houden zich niet aan grenzen. Provincies zullen deze zelfde beweging moeten blijven maken om de aansluiting te borgen en optimaliseren.

Een voor de hand liggend voorbeeld is de regionale economische samenwerking. Provincies kunnen de verbindende schakel vormen, door niet alleen samen te werken met andere provincies, maar ook door gemeenten te stimuleren elkaar op te zoeken en te versterken. Een andere belangrijke randvoorwaarde voor het vestigen is een goede bereikbaarheid. Wegen, water en spoor houden niet op bij provinciegrenzen. Ook duurzaamheids- en natuuropgaven kunnen gezamenlijk effectiever worden beslecht.

Wat wil ik bereiken?
De inhoudelijke discussies vinden plaats (en horen plaats te vinden) in de verschillende Staten. In Overijssel zijn we op dit moment wel aan het bekijken of en hoe de inhoudelijke discussie die binnen onze provincie speelt, mogelijk ook in andere provincies speelt en hoe we hier gezamenlijk op kunnen trekken met andere provincies. Wel vanuit de lijn: geen partijpolitiek vanuit AV.  
 

dhr. T.A. Dorrepaal (Fryslân)

T.Dorrepaal.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Provincies vormen als zogenaamd middenbestuur een belangrijke functie. Om die functie met statuur te kunnen vervullen is het IPO-verband van onschatbare waarde. Individuele provincies zijn zwakker in de verhouding tot de Rijksoverheid, Europa enerzijds en de gemeente/gemeenten (VNG) anderzijds. Interprovinciale samenwerking lijdt tot inzicht (welke provincie is met wat bezig?), win-win situaties. Om sommige nationale en/of Europese doelstellingen te bereiken is de invloed en/of medewerking van de gezamenlijke provincies noodzakelijk.
 
Wat wil ik bereiken?
Dat de essentiële IPO-thema's bekend zijn en besproken worden in de eigen provincie
 
  • Betrokkenheid vergroten
  • Dat de AB-leden ook hun actieve informatierol met verve uitvoeren
  • Door middel van bijvoorbeeld Statenlidnu de functie bekender te maken en de aantrekkelijkheid te verhogen. En Statenleden te ondersteunen om de rol krachtiger in te kunnen vullen.

 

dhr. J. Germs (Utrecht)

JakobGerms (002).jpg

 

 

 

 

 

 

  

 mevr. D.C.E. de Haas (Groningen)

Dominique de Haas.jpg.jpeg
 Meerwaarde van samenwerking:
(Provincie-) grensoverschrijdende thema's kunnen gezamenlijk worden aangepakt, waardoor een zekere mate van rechtszekerheid/eenheid ontstaat. Elke provincie heeft immers zijn eigen kenmerken, maar juist in de gelijkenissen kan men elkaar vinden en van elkaar 'leren'. 
 
Wat wil ik bereiken?
Het beïnvloeden van IPO-beleid door het uitoefenen van controle. 

 

 mevr. A.A.J. Jellema (Noord-Holland)

Aukelien Jellema.jpg

Meerwaarde van de samenwerking:
Ons land is ooit in provincies verdeeld, mijns inzien niet zonder reden. Provincies maken het overzichtelijk en houden de landsdelen, iedere met hun eigen ,unieke waarden, bestuurbaar. Vervolgens is samenwerking, middels het IPO, weer een goed  instrument om in verscheidenheid toch één te zijn.
 
Wat wil ik bereiken?
Ik geloof dat ik als een soort 'postillon d'amour' zal moeten fungeren, samen met mijn collega-Statenlid uit Noord Holland. Het IPO is, vrees ik, ver weg voor veel Statenleden. Mijn steentje bijdragen in het - over en weer - informatie 'overbrieven', lijkt een zinvolle en dankbare taak. Immers: wederzijds begrip begint met elkaar kennen... 
 

 dhr. M.C.A. Klein (Noord-Holland)

Michel_Klein3.jpg

Meerwaarde van de samenwerking:
Veel uitdagingen waar we voor staan spelen in meerdere provincies, denk aan veenbodemdaling, de energietransitie leegstand van winkels en kantoren, of OV in buitengebieden. Binnen het IPO kunnen provincies samen werken aan oplossingen. Door samen op te trekken komen we verder.
 
Wat wil ik bereiken?
Graag help ik mijn collega Statenleden om invloed uit te oefenen op de thema’s die door de gezamenlijke provincies worden opgepakt. Het IPO moet geen praatclub zijn, maar concreet aan de slag om samen problemen op te lossen.
 

 dhr. B. Maas (Noord-Brabant)

Ben Maas.jpg

 Meerwaarde van samenwerking:
Het is slim om belangrijke provinciale thema’s als duurzaamheid, economie, openbaar bestuur, milieu met elkaar af te stemmen. Problemen stoppen nu eenmaal niet bij de provinciale grenzen. Het IPO moet stimuleren, initiëren, en verbinden, want samen staan we sterker.  
 
Wat wil ik bereiken?
Het zou mooi zijn als de Brabantse Statenleden meer bewust worden van de mogelijkheden van het IPO. We zijn nu een vorm aan het uitzetten om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi dat de ontwikkelingen binnen het IPO op een hoger niveau komen te liggen. Winst is als we meer van praten naar doen gaan. Ik ben me echter van bewust dat een AV-lid slechts een controlerende rol heeft. Jammer. 
 

 mevr. L. Van Milaan (Gelderland)

Lucia van Milaan.jpg
Meerwaarde van de samenwerking:
Grote vraagstukken zoals gebiedsopgave en milieu en bijv. vervoer laten zich niet afbakenen door een Provinciegrens. Gelderland ziet de meerwaarde om samenwerking over de provinciegrens een  belangrijke voorwaarden voor goed bestuur en leefbare samenleving.  Omsloten door meerdere provincies betekent dat elkaar actief opzoeken en bezoeken.  
 
Wat wilt ik bereiken?
AV lid zijn is voor mijn collega  Statenleden nog een vaak een zoektocht qua inhoud. Als AV -leden maken we op dit moment grote ontwikkelingen door om deze rol levendiger te maken door inhoudelijke vraagstukken zoals de Omgevingswet  (in wording) waar de lobby naar het Rijk en ontwikkelingen in de grensoverschrijdende regio's concreter worden. Het verbinden van onderwerpen die leven binnen het IPO bestuur naar de dagelijkse praktijk geeft deze rol ook meer energie.  Vanuit de AV leden is ook het initiatief gekomen om een beroepsvereniging voor Statenleden te starten.  Daar is gehoor aan gegeven en de beroepsvereniging Statenlidnu  is  per 1 juli 2017 een feit.  

 

dhr. P. Potjer (Zuid-Holland)

b. Potjer.jpg

mevr. S. Rotscheid (Flevoland) 

sastha rothscheid.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mevr. B.G.J.H. Rutten (Overijssel)

Bouwien Rutten.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
De meerwaarde van samenwerking zit in het delen van kennis en het met elkaar klankborden over actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over Nieuwe Energie. Met elkaar hebben we een ambitie te realiseren. Dit kan alleen door samen te werken!
 
Wat wil ik bereiken?
Zorgen dat de lijn kort is met statenleden van andere provincies.

 

 dhr. A. Schmaal (Groningen)

Bram schmaal1.jpgMeerwaarde van samenwerking:
Wat ik belangrijk vind is een goede afstemming tussen de provincies met respect naar elkaar en de andere bestuurslagen. Tevens vind ik dat we continu moeten kijken naar de rol van de provincie in relatie tot de veranderende maatschappij en de andere overheidslagen.

 

 dhr. J.N. Simonse (Flevoland)

Sjaak Simonse.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Er zijn zoveel thema's die provincie-breed spelen, dat het heel effectief is om zulke thema's gezamenlijk op te pakken. Eendracht maakt macht.
 
Wat wil ik bereiken?
Wat ik wil bereiken is iets wat ik met mijn collega Statenlid uit Flevoland aan het begin van deze periode afgesproken heb. Wij willen het werk van het IPO dichter bij de Staten van Flevoland brengen. Ik constateer dat we daar, samen met andere AV-leden, in twee jaar tijd, al hele mooie stappen in gemaakt hebben.
 

dhr. J. Smits (Drenthe)

jan smits.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Door samen te werken, slagen de provincies er beter in om de taken uit te voeren waar de huidige tijd om vraagt, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie. Samenwerken is efficiënt en door samen te werken, bereik je meer!
 
Wat wil ik bereiken?
Als AV-lid wil ik de verbindende schakel zijn voor mijn collega’s en wil ik bevorderen dat debat en besluitvorming plaatsvindt in de Statenzaal over thema’s en voornemens die het IPO betreffen.

 

 dhr. F.A. Spoelstra (Gelderland)

Fokke Spoelstra.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Juist door samenwerking met name op het terrein van ruimtelijke ordening, economie en energietransitie kunnen de grotere nationale opgaven op dit gebied goed regionaal worden opgepakt. De kracht van eenheid in verscheidenheid.
 
Wat wil ik bereiken?
Als AV-lid wil ik het belang van provinciale samenwerking een prominente plek geven bij de Gelderse statenleden. Daarnaast wil ik me inzetten om de positie van statenleden in het algemeen te verbeteren.
 

dhr. H. van Soest (Limburg)

Hans van Soest.jpg

Meerwaarde van samenwerking:
Het tegenovergestelde van samenwerking is versnippering en betekent letterlijk verkleinen. Daarom is samenwerken de ultieme voorwaarde om te komen tot een beter resultaat, dus meerwaarde.
 
Wat wil ik bereiken?
Een goede intermediair te zijn bij onderwerpen die zowel landelijk als provinciaal spelen, bijv. de nieuwe Omgevingswet. Nieuwe wetgeving en Provinciale uitvoering roepen vragen. Presentaties van landelijke overheidsambtenaren t.a.v. het onderwerp kunnen helpen bij de beantwoording.
 

dhr. J. Van de Velde (Zeeland)

Harold van de Velde.jpg

Meerwaarde van samenwerking
Vraagstukken die in provincies spelen, zijn alleen volledig en goed te beantwoorden als je ideeën bij elkaar brengt, niet allemaal iets anders doet en eendracht maakt als dat nodig is richting Den Haag. Op deze wijze hebben inwoners in elke provincie er baat bij. 
 
Wat wil ik bereiken?
Een kleine, maar krachtige organisatie die de samenwerking zoekt tussen AV-leden, het IPO-bestuur en alle Provinciale Staten om op deze manier doelstellingen te bereiken voor inwoners en economie in de regio.
   

dhr. A.G.M. Veraart (Zeeland)

ton veraart1.jpg

Meerwaarde van de samenwerking:
Delen van kennis en informatie om bij te dragen aan vernieuwing, versterking, doelmatigheid, kwaliteit en kwaliteit van het openbaar bestuur en onze democratie.
 
Wat wil ik bereiken?
Versterken van invloed van Statenleden op hoofdlijnen beleid IPO. Meer en beter gebruik door Statenleden van bij IPO (of in netwerk) aanwezige expertise.
 

dhr. J. Verhoijsen (Limburg)

John Verhoijsen.jpg

Meerwaarde van de samenwerking:
De samenwerking van de provincies is belangrijk om gezamenlijke thema’s zoals de decentralisatie van het natuurbeleid, het faunabeleid maar ook de programmatische aanpak van stikstof op te pakken en tot uitvoering te brengen. Ook de nieuwe omgevingswet is een wet die je beter als provincies gezamenlijk kunt oppakken dan ieder individueel; samen kom je verder.

In de lobby naar de rijksoverheid is het belangrijk een gezamenlijke agenda te hebben, de kans van slagen om te komen tot draagvlak bij de rijksoverheid is dan immers het grootst.

Wat wil ik bereiken?
De statenleden staan nu ver af van IPO, het is aan mij onder meer de taak om het belang van IPO en de uitvoeringsorganisatie goed over het voetlicht te brengen bij de Statenleden. Hiertoe laten we de IPO agenda van de algemene ledenvergadering agenderen bij onze Commissie bestuur. Voorbereiden op een AV vergadering stemmen we af met onze verantwoordelijke bestuurder. Het mandaat van ons als Statenleden ligt in de provincie, daarom vindt ik het belangrijk dat het IPO zich richt op een beperkt aantal gezamenlijk thema’s.

 

mevr. R. van der Vlugt (Fryslân)

H. vd Vugt.jpg

dhr. P. Zwiers (Drenthe)

Peter Zwiers.jpg

 

 

 

 

Vragen?

Voor nadere informatie of vragen betreffende de Algemene Vergadering kunt u contact opnemen met de Hester Menninga van het IPO.