"Economisch beleid: in rook opgegaan?"
IPO Zomercolumn: Geert Jansen

Op 30 september a.s. staat de Afschaffingswet WGR+ op de agenda van de Eerste Kamer. Met de afschaffing van de wet verdwijnt ook de economische paragraaf. Artikel 118 WGR+ bepaalt, zo lang de wet nog bestaat , dat de regionale overheid op het economische domein bindende beslissingen kan nemen. Periodiek dient een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie te worden opgesteld en wordt het beleid inzake regionale bedrijventerreinen, grote kantoorlocaties en grootschalige detailhandel vastgesteld. Daaronder valt ook het beleid met betrekking tot regionale zee- en luchthavens en daarbij behorende bedrijfslocaties.

Aansluitend hierop is wettelijk vastgelegd dat de stadsregio de hoofdlijnen van het regionale promotie- en acquisitiebeleid gericht op bedrijfsvestigingen en het toerisme bepaalt. Deze wettelijke bepaling kent zijn oorsprong in de Kaderwet Bestuur in Verandering, in werking getreden in 1994. Die wet bracht toentertijd bindende beslissingen van samenhangende beleidsterreinen bij elkaar. Integraliteit werd toen vormgegeven door het vastleggen van de bevoegdheid om op het niveau van de stadsregio bindende beslissingen te laten nemen op de terreinen volkshuisvesting, economie, milieu, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Er was sprake van decentralisatie en toedeling van taken en bevoegdheden, nodig om strategische keuzen te kunnen maken en daarop de uitvoering te kunnen afstemmen. De economische ontwikkeling vormde een essentieel onderdeel van dat concept. Het lijkt voor de huidige tijd geschreven! 

Het opheffen van de taken op het economische domein heeft  tot mijn verbazing geen discussies opgeleverd. Deze wettelijke taak met een sterk inhoudelijke betekenis verdwijnt  bij  de afschaffing van de WGR+ gewoon in het niets. En dan te bedenken dat we met forse economische problemen worden geconfronteerd. Hoe zorgen we voor een goed investeringsklimaat? Welke factoren zijn thans relevant zijn voor het vestigen van bedrijven? Wie draagt zorg voor strategische keuzes? Wie coördineert en structureert de herstructurering en ontwikkeling van bedrijfsterreinen, kantoorlocaties op de regionale schaal?  Wie is verantwoordelijk voor het nemen van samenhangende beslissingen op het terrein van wonen, werken en bereikbaarheid op de schaal van de regio?

Zeker in krimpgebieden, maar ook in gebieden waar sprake is van economisch herstel is een overheid nodig die tijdig strategische beslissingen neemt en ook de uitvoering daarvan mogelijk maakt. Niet alles kan via vrijwilligheid, een netwerkbenadering of via een participatieve aanpak worden opgelost.

Voor de provincies is er een schone taak weggelegd om bindend de verbinding tussen de beleidsterreinen op een bij deze tijd passende manier aan te brengen. Het regionale belang of het provinciaal belang is naar mijn mening daarmee ten zeerste gediend. De provincies kunnen voorkomen dat het regionale economische beleid in rook op gaat.

Geert Jansen vervult vanaf 2011 tot heden diverse bestuurlijke functies. Tot mei 2012 was hij voorzitter van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en van juni 2002 tot 1 januari 2011 was Geert Jansen Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel.

-----------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en

provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2014 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.