Laat POP3-gelden stromen en werk mee aan winst met water!
IPO Zomercolumn Siem Jan Schenk

Werk met ons mee aan water en laat POP3-gelden stromen, dat is mijn oproep aan de Provincies.  Neem verantwoordelijkheid en kom in actie. Waarom? Omdat voldoende en schoon water van levensbelang is. Voor burgers en boeren! Tijdens de Conferentie van Amersfoort, die plaats vond op 27 mei jl., is dit nog eens onderstreept. Daar is ook de conclusie getrokken dat samenwerking de sleutel tot succes is. Provincies, waterschappen, het Rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben tijdens die conferentie samen hun handtekening gezet en elkaar beloofd samen op te trekken als het gaat om werken aan water. Maar nu de praktijk nog!  

siem_jan_schenk.jpg

Schoon water
Voldoende en schoon water voor nu en in de toekomst, daar gaat het over. We weten immers allemaal dat door de veranderingen in het klimaat de hoeveelheden water in de toekomst zullen fluctueren. Regulering van de waterhoeveelheden wordt steeds belangrijker. Ook het werken aan schoon water is belangrijk. Verminderen van emissies in het water levert voor iedereen winst op. Kortom: we ontkomen er de komende jaren niet aan om met elkaar samen te werken aan water, zowel aan de kwaliteit als de kwantiteit.
 
Boeren
Boeren en tuinders leveren hieraan graag een bijdrage. Talloze maatregelen zijn mogelijk om er voor te zorgen dat er minder schadelijke stoffen in het water komen en ook voor de opslag van water zijn er veel oplossingen. Inmiddels is er al een groot aantal boeren dat hiermee bezig is. LTO Nederland ondersteunt hen hierbij en heeft hiervoor het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) ingericht. Een programma dat op uitnodiging van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu is opgezet en er voor zorgt dat boeren samen met waterschappen gaan werken aan waterdoelstellingen.
 
Integrale oplossingen
Ik heb al veel mooie voorbeelden gezien van waterprojecten. Een sprekend voorbeeld is Salland Waterproof waarbij een twintigtal boeren zich verenigd hebben en via een groot aantal kleine en grotere projecten samen met het Waterschap gewerkt hebben aan de wateropgaven in hun gebied. Soms gaat het om de herinrichting van een erf waardoor er minder schadelijke stoffen in het water komen en een andere keer gaat het om opslag van water of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Ondernemers komen zelf met voorstellen en werken met waterschappen, terreinbeheerders en andere partijen aan integrale oplossingen waarin ook bijvoorbeeld verkaveling en natuurbeheer meegenomen worden. Het resultaat mag er zijn. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van water.
 

Om onze ambities te realiseren doen we een beroep op financiering uit onder andere het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). In totaal is er  65 miljoen euro beschikbaar voor watermaatregelen dat via de loketten van de Provincies ingezet kan worden voor onder het andere het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. Hiervan komt 20 miljoen euro uit pijler 1 en dat gaat dus af van de inkomenssubsidies voor boeren. De waterschappen doen er een zelfde  bedrag bij. Daarom ook heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat het geld terecht moet komen op het ‘boerenerf’ .

POP3
Boeren hebben niet stil gezeten. Inmiddels liggen er al 30 DAW-projecten op de plank die voor POP 3-gelden in aanmerking willen en kunnen komen. Maar, waar blijven de Provincies nu? De provincies hebben de uitvoering van het POP3 programma op zich genomen. Begin dit jaar is het POP3 door de Europese Commissie goedgekeurd, dus van start zou ik zeggen. Natuurlijk, er moeten provinciale verordeningen en uitvoeringsbesluiten, maar toch…! De loketten zouden in eerste instantie al in mei open gaan. Dit werd opgeschoven naar dit najaar, maar veel provincies hebben al laten weten dat ook dit niet haalbaar is.  Wat mij betreft ligt er een opgave bij provincies de POP3 regels zo in te richten en uit te voeren dat integrale projecten, die dus meerdere doelen dienen en die vanuit het initiatief van boeren zijn opgesteld, ook daadwerkelijk gefaciliteerd kunnen.

Wij doen een dringend beroep op u allen! Kom achter het bureau vandaan, zet uw expertise samen met ons in, kom uw beloftes na en maak u sterk voor werken aan water! Zorg dat wat we met elkaar willen goed aansluit bij de wijze waarop de POP 3- middelen worden ingezet en zorg dat de gelden op korte termijn beschikbaar komen. Denk met ons mee zodat we met elkaar kunnen werken aan een goed waterbeheer, voor nu en voor later!

 

Over de auteur: Siem Jan Schenk voorzitter van LTO Noord (portefeuille Ruimtelijke Ordening LTO Nederland)

------------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en
provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.