Introductie IPO-bestuursleden

Het IPO heeft sinds 18 juni 2015 een nieuwe bestuur. De Algemene Vergadering (AV) van IPO heeft hiermee ingestemd. Ank Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning in Overijssel is per 1 januari 2016 voorzitter van het IPO-bestuur, zij volgt Johan Remkes op.

Iedere provincie levert één gedeputeerde aan het IPO-bestuur. De samenstelling van het nieuwe IPO-bestuur is als volgt (onderaan de website vindt u ook een kort cv van de bestuurders):

 

bestuur.ank bijleveld.jpg Ank Bijleveld-Schouten
 Voorzitter, portefeuille bestuur

"Per 1 januari ben ik voorzitter van het IPO, het Interprovinciaal overleg. Het blijft belangrijk om samen met andere provincies beleid te ontwikkelen dat ons toekomstbestendig maakt. Samen zijn we een belangrijke gesprekspartner voor het rijk."

 

bestuur. Klaas Kielstra.jpgKlaas Kielstra (VVD), Fryslân
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

"Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.” 

 

bestuur. Fleur Graper portret (2).jpgFleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Groningen
Portefeuille Mobiliteit

“Groningers moeten het eind van mijn periode ervaren hebben dat de provincie voor hun  belangen stond en problemen daadkrachtig te lijf zijn gegaan.De samenwerking binnen het IPO is belangrijk om het collectief provinciaal belang onder de aandacht te brengen en daar zet ik me graag voor in." 

 

bestuur.foto eddy  van Hijum (2).jpgEddy van Hijum (CDA), Overijssel
Portefeuille Werkgeverszaken
"Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan goede en moderne arbeidsverhoudingen en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever"

 

150519_Jan_Jacob_van_Dijk_LR2.jpgJan Jacob van Dijk (CDA), Gelderland
Portefeuille Vitaal Platteland

“Het is goed dat we als provincies samen werken aan het behartigen van onze belangen richting Den Haag en Brussel. Juist nu we de verantwoordelijkheden op het terrein van  natuur hebben over genomen van het Rijk!”

 

bestuur.foto arie stuyvenberg.jpgArie Stuivenberg (SP), Flevoland
Portefeuille Energie 

“Als Flevolandse bestuurder heb ik grote affiniteit met het thema energietransitie. Niet alleen omdat Flevoland nu al voor ruim zestig procent energieneutraal is, maar ook omdat we voor de nabije toekomst voldoende gedragen plannen hebben om volledig energieneutraal te worden”.

 

bestuur. bart Krol gs utrecht.jpgBart Krol (CDA), Utrecht
Portefeuille Omgevingswet 

"De nieuwe omgevingswet houdt een forse stelselherziening in van de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Ik zie het als uitdaging ervoor te zorgen dat provincies hun rol als midden bestuur bij toepassing van de nieuwe wet optimaal kunnen blijven invullen. Dat betekent dat we ruimte bieden voor initiatieven, en tegelijkertijd sturing geven aan gebiedsprocessen en regionale afstemming.”

 

bestuur.fotoPost.2. (2).jpgElisabeth Post (VVD), Noord-Holland
Portefeuille Financiën 

“De komende periode wordt de herverdeling van het provinciefonds een van de belangrijkste onderwerpen in het portefeuillehouderoverleg Financiën. Ik ben heel benieuwd naar het advies van de commissie Jansen over de herverdeling provinciefonds en ga met veel plezier de uitdaging aan om alle provincies op een lijn te krijgen.”

 

 bestuur.rik_janssen (2).jpgRik Janssen (SP), Zuid-Holland
 Portefeuille VTH

"Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de provincie een betrouwbare partij is waar partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met anderen oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt."

 

Bende-Reu.jpgBen de Reu (PvdA), Zeeland
Portefeuille Water
"De komende jaren wil ik de link tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit versterken. Samenwerken aan belangrijke thema's zoals de zoetwatervoorziening voor de toekomst veilig stellen, en er samen voor zorgen dat de dijken in Nederland hoog en sterk blijven, zodat ons achterland goed beschermd is".
 
 
 Bert Pabestuur Bert Pauli profielfoto (2).jpguli (VVD), Noord-Brabant, 
 Portefeuille Economie en voorzitter RE

 “Meer dan ooit staan economische regio’s in de belangstelling; vanwege hun verdienkracht, alerte innovatie-ontwikkeling en de maatschappelijk gewenste veranderingen. IPO kan als verbinder tussen provincie, rijk en Brussel een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht en werkgelegenheid in onze provincies.”

 

Eric Geurbestuur. erik geurts.jpgts (PvdA), Limburg
Penningmeester
“Onze deelname aan het IPO-bestuur zie ik als een meerwaarde, mede vanuit mijn portefeuille mobiliteit; er ligt immers een immense bestuurlijke opgave voor de provincie. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren, ook in provinciaal verband. Het IPO biedt een groot netwerk en de mogelijkheid kennis te delen en ideeën uit te wisselen. Dat geeft ons de kans een waardevolle bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur.”
 
Ard van der Tuuk was tot voor kort namens provincie Drenthe lid van het IPO-bestuur en behartigde de portefeuille cultuur. Hij is inmiddels opgestapt als gedeputeerde in Drenthe en daarmee ook geen lid meer van het IPO-bestuur. Zodra bekend is wie hem opvolgt, leest u dat hier.
 

Adviseurs

De vier adviseurs van het IPO-bestuur zijn:

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in Utrecht.
Wim Van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel.
Hans Goedhart, provinciesecretaris Utrecht.
Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland.
 
dhrVanBeek0624.jpg van de donk.jpg hans_goedhart.jpg Han Polman.jpg

Interviews met vertrekkende bestuursleden

 
Oud-bestuursleden hebben inmiddels afscheid genomen van het IPO-bestuur. Er zijn (afscheids)interviews gehouden met:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fleur Gräper – Van Koolwijk
Vanaf 29 april 2015 was Fleur Gräper Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met als portefeuille Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Internationalisering, Cultuur, Evenementen, Sport, Recreatie en Toerisme.  Hiervoor was zij werkzaam als Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland.  Als team- en projectleider Marketing & Communicatie bij de  Hanzehogeschool Groningen was zij verantwoordelijk voor Liaisonbeleid, kenniscommunicatie en de marketing & werving van deeltijdonderwijs (2009 – 2011). In 2008 en 2009 was Gräper hoofd Marketing & Communicatie, Landelijk Bureau D66 en daarmee verantwoordelijk voor en het uiting geven aan alle externe communicatie van de politieke partij D66. In de periode van 1999 tot 2008 was Fleur Gräper-Van Koolwijk onder andere werkzaam als politiek - strategisch medewerker bij de D66 delegatie in het Europees Parlement in  Brussel, Consultant, PA Europe, Brussel en namens D66 lid van Provinciale Staten Groningen.
 
Ard van der Tuuk
Ard van der Tuuk (1962) was afgelopen 4 jaar gedeputeerde in Drenthe met onder meer financiën, economie en jeugdzorg in zijn portefeuille. De komende bestuursperiode zal Ard zich in gaan zetten voor cultuur, waterschappen, Europa en Europese programma’s. na zijn studie aan de RU Groningen is hij gaan werken bij een ICT-bedrijf. In 2004 maakte hij de overstap naar het onderwijsbureau RBO Groningen. Naast projectadviseur was hij afdelingshoofd. Zijn politieke en bestuurlijke ervaring deed hij onder meer op in de provinciale staten van Groningen en Drenthe. Hij was vice-voorzitter van de provinciale staten in Drenthe en voorzitter van de commissie Rol en taken provincie Drenthe. Hij was verantwoordelijk voor het onderzoeksrapport ‘Amen is geen Amsterdam’.  
 
Eddy van Hijum        
Eddy van Hijum (Delft, 1972) studeerde Bestuurskunde (1990-1995) en promoveerde (2001) aan Universiteit Twente. Hij werkte van 2001 tot 2003 als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers en als manager bij KPMG. Daarnaast was hij van 1998 tot 2003 achtereenvolgens raadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeenteraad van Zwolle.

Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daar was hij onder meer woordvoerder Verkeer & Waterstaat, woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegenheid en woordvoerder Financiën/Rijksuitgaven, Asiel & Immigratie.

Jan Jacob van Dijk
Geboren in 1964, gehuwd en vader van drie kinderen. Na zijn studie politicologie aan de VU in Amsterdam is hij in 2000 gepromoveerd. Tussen 2000 en 2004 was hij Programmaleider arbeidsrelaties en onderzoek bij het CNV. Hierna werd hij waarnemer bijzondere leerstoel christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij bij de VU Amsterdam en vanaf 2005 bijzonder hoogleraar voor dezelfde leerstoel. Van Dijk was vanaf 2002 lid van de Tweede Kamer (CDA). In 2002-2006 1ste woordvoerder Europa en daarna 1ste woordvoerder onderwijs. Vanaf 2011 is hij gedeputeerde bij de provincie Gelderland voor onder meer natuur, landbouw, arbeidsmarkt, zorg en welzijn.
 
Arie Stuivenberg
Arie Stuivenberg (1946) is zijn carrière gestart binnen de brandweer, waar hij ook diverse opleidingen heeft gevolgd, tot slot die van hoofdinstructeur. Hij is vanaf 2007 lid van de provinciale Staten in Flevoland en sinds 2011 plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten van Flevoland. Hiernaast is hij regiovertegenwoordiger van de SP in Flevoland. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij werkzaam als senior Inspecteur Openbare orde en veiligheid. Hiervoor was hij commandant van de gemeentebrandweer Leidschendam-Voorburg.
 
Bart Krol
Bart Krol (1964) woont met zijn vrouw en twee dochters in Soest. Na een studie geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht werd hij actief in de politiek voor het CDA. Eerst was hij raadslid en fractievoorzitter, daarna gedurende acht jaar wethouder in Soest (1998-2006) voor onder meer ruimtelijke ordening en communicatie. Nadien was hij actief als eigenaar van KrolAdvies. Sinds 2007 is Bart krol lid van het college van gedeputeerde Staten.
 
Elisabeth Post
Elisabeth Post begin haar politieke loopbaan in de Hilversumse gemeenteraad, van 1998-2002. In deze periode heeft ze zich onder meer ingezet voor financiën en grondzaken. Vanaf 2007 was ze namens de VVD lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Ze was lid van de Statencommissie Financiën, Europa, Personeel en Organisatie en van de Rekeningencommissie. Post werkte van 1990 tot 1995 als controller bij het ministerie van Financiën en daarna zo’n zes jaar als organisatieadviseur bij Deloitte & Touche. Hierna startte ze haar eigen consultancybedrijf Copains Consulting.
 
Rik Janssen
Rik Janssen (57) is namens de Socialistische Partij gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Hij heeft de portefeuilles Milieu, Bodemsanering en Toezicht & handhaving, Water en Vervoer over water en Cultureel erfgoed en Maatschappij. Hij is voorzitter van de twee grootste Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, waaronder DCMR, en heeft daarnaast zitting in het dagelijks en algemene bestuur van de overige Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. De afgelopen vier jaar was hij gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland met Milieu, Bestuur en Jeugdzorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij namens de SP medewerker en lid van de Tweede Kamer.
 
Bert Pauli
Tussen 1974 en 1998 was Bert Pauli werkzaam voor  Nederlandse multinationals in senior management, hoofddirectie, en raad van bestuur functies. Van 1998 tot 2007 was hij actief als zelfstandig adviseur, met als werkgebieden strategie en business development en het begeleiden van directies en/of aandeelhouders bij ondernemingsvraagstukken. Tevens vervulde hij commissariaten bij diverse bedrijven in Nederland. Van 2007 tot begin 2011 was hij wethouder en loco-burgemeester van ’s-Hertogenbosch met als verantwoordelijkheden Financiën, Economie, Verkeer, regionale samenwerking en BrabantStad. Sinds 2011 is Bert Pauli gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant (portefeuillehouder Economie en Internationalisering sinds mei 2015).
 
Eric Geurts
Na het HBO Milieukunde aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen werkte Geurts als Coördinator grondstromen bij de gemeente Heerlen. Als strategisch beleidsmedewerker bij Parkstad Limburg (1999-2006) was hij verantwoordelijk voor de regionale milieusamenwerking, het programma vitaal platteland, het regionaal mobiliteitsplan en de aansturing van de regionale reinigingsdienst Rd4. Vervolgens werd hij wethouder (en loco-burgemeester) bij de gemeente Brunssum met als portefeuille onder meer Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer, Wijkgericht werken, Beheer Openbare Ruimte en Parkstad Limburg (2010-2014).

 

Klaas Kielstra
Kielstra (1963) is gehuwd en heeft twee kinderen. Na het afronden van de Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement werd hij onder meer partner bij van Geest & Kielstra Management Advies BV. Hij bedrijf richt zich op consultancy en educatieve trajecten. Als manager bij Edupont en lid van het MT was hij mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het Hotel-Conferentiecentrum de Heide in Heerenveen. Momenteel is Kielstra concernadviseur O&I bij de gemeente Heerenveen. In deze functie is hij initiator en ontwikkelaar voor de sterk veranderende gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Hiernaast is hij fractievoorzitter VVD Fryslan in de Provinciale Staten van Fryslan.