Introductie IPO-bestuursleden

Het IPO heeft sinds 18 juni 2015 een nieuw bestuur. De Algemene Vergadering (AV) van IPO heeft hiermee ingestemd. Johan Remkes, Commissaris van de Koning Noord-Holland is interim voorzitter.

Iedere provincie levert één gedeputeerde aan het IPO-bestuur. De samenstelling van het nieuwe IPO-bestuur is als volgt (onderaan de website vindt u ook een kort cv van de bestuurders):

 

remkes.jpgJohan Remkes (VVD), Noord-Holland
Voorzitter (interim)
 
 
 
 
 
 

 

bestuur. Klaas Kielstra.jpgKlaas Kielstra (VVD), Fryslân
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

"Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.” 

 

bestuur. Fleur Graper portret (2).jpgFleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Groningen
Portefeuille Mobiliteit

“Groningers moeten het eind van mijn periode ervaren hebben dat de provincie voor hun  belangen stond en problemen daadkrachtig te lijf zijn gegaan.De samenwerking binnen het IPO is belangrijk om het collectief provinciaal belang onder de aandacht te brengen en daar zet ik me graag voor in." 

 

bestuur.foto eddy  van Hijum (2).jpgEddy van Hijum (CDA), Overijssel
Portefeuille Werkgeverszaken
"Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan goede en moderne arbeidsverhoudingen en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever"

 

150519_Jan_Jacob_van_Dijk_LR2.jpgJan Jacob van Dijk (CDA), Gelderland
Portefeuille Vitaal Platteland

“Het is goed dat we als provincies samen werken aan het behartigen van onze belangen richting Den Haag en Brussel. Juist nu we de verantwoordelijkheden op het terrein van  natuur hebben over genomen van het rijk!”

Mirjam Maasdam.jpgMirjam Maasdam-Hoevers (CDA). Utrecht
Portefeuille pm

" De nieuwe omgevingswet  brengt  een forse stelselherziening met zich mee en betekent een grote omslag in werkwijze in het gehele fysieke domein. Het biedt de kans om samen met de omgeving de fysieke leefomgeving wezenlijk integraal en samenhangend vorm te geven. Zo nemen wij als  gezamenlijke provincies  onze rol als zelfbewust midden-bestuur. Wij bieden daarbij ruimte voor initiatieven, en geven tegelijkertijd sturing aan gebiedsprocessen en regionale afstemming”. 

 
 
bestuur.fotoPost.2. (2).jpgElisabeth Post (VVD), Noord-Holland
Portefeuille Financiën 

“De komende periode wordt de herverdeling van het provinciefonds een van de belangrijkste onderwerpen in het portefeuillehouderoverleg Financiën. Ik ben heel benieuwd naar het advies van de commissie Jansen over de herverdeling provinciefonds en ga met veel plezier de uitdaging aan om alle provincies op een lijn te krijgen.”

 

 bestuur.rik_janssen (2).jpgRik Janssen (SP), Zuid-Holland
 Portefeuille VTH

"Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de provincie een betrouwbare partij is waar partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met anderen oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt."

 

Bende-Reu.jpgBen de Reu (PvdA), Zeeland
Portefeuille Water
"De komende jaren wil ik de link tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit versterken. Samenwerken aan belangrijke thema's zoals de zoetwatervoorziening voor de toekomst veilig stellen, en er samen voor zorgen dat de dijken in Nederland hoog en sterk blijven, zodat ons achterland goed beschermd is".
 
 
 Bert Pabestuur Bert Pauli profielfoto (2).jpguli (VVD), Noord-Brabant, 
 Portefeuille Economie en voorzitter RE

 “Meer dan ooit staan economische regio’s in de belangstelling; vanwege hun verdienkracht, alerte innovatie-ontwikkeling en de maatschappelijk gewenste veranderingen. IPO kan als verbinder tussen provincie, rijk en Brussel een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht en werkgelegenheid in onze provincies.”

 

Hans Teunissen1.jpg
Hans Teunissen (D66), Limburg
Penningmeester 
 

“Limburg is een provincie met een bijzondere dynamiek. We hebben hier meer grenskilometers met het buitenland, dan met onze Nederlandse buurprovincies. Deze bijzondere grensligging zorgt voor bijzondere vraagstukken: op het gebied van ruimtelijke ordening, stad en platteland, winkels en bedrijven, scholen en arbeidsmarkt. IPO biedt daarbij houvast en inspiratie, door én voor Limburg. Het IPO-bestuur houdt de blik breed en zorgt voor gezamenlijk draagvlak. Ik ben blij dat ik mijn Limburg daarin mag vertegenwoordigen.”

 
Adviseurs

De vier adviseurs van het IPO-bestuur zijn:

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in Utrecht.
Wim Van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel.
Hans Goedhart, provinciesecretaris Utrecht.
Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland.
 
dhrVanBeek0624.jpg van de donk.jpg hans_goedhart.jpg Han Polman.jpg

 

Interviews met vertrekkende bestuursleden

Oud-bestuursleden hebben inmiddels afscheid genomen van het IPO-bestuur. Er zijn (afscheids)interviews gehouden met:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fleur Gräper – Van Koolwijk
Vanaf 29 april 2015 was Fleur Gräper Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met als portefeuille Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Internationalisering, Cultuur, Evenementen, Sport, Recreatie en Toerisme.  Hiervoor was zij werkzaam als Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland.  Als team- en projectleider Marketing & Communicatie bij de  Hanzehogeschool Groningen was zij verantwoordelijk voor Liaisonbeleid, kenniscommunicatie en de marketing & werving van deeltijdonderwijs (2009 – 2011). In 2008 en 2009 was Gräper hoofd Marketing & Communicatie, Landelijk Bureau D66 en daarmee verantwoordelijk voor en het uiting geven aan alle externe communicatie van de politieke partij D66. In de periode van 1999 tot 2008 was Fleur Gräper-Van Koolwijk onder andere werkzaam als politiek - strategisch medewerker bij de D66 delegatie in het Europees Parlement in  Brussel, Consultant, PA Europe, Brussel en namens D66 lid van Provinciale Staten Groningen.
 
Eddy van Hijum        
Eddy van Hijum (Delft, 1972) studeerde Bestuurskunde (1990-1995) en promoveerde (2001) aan Universiteit Twente. Hij werkte van 2001 tot 2003 als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers en als manager bij KPMG. Daarnaast was hij van 1998 tot 2003 achtereenvolgens raadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeenteraad van Zwolle.

Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daar was hij onder meer woordvoerder Verkeer & Waterstaat, woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegenheid en woordvoerder Financiën/Rijksuitgaven, Asiel & Immigratie.

Jan Jacob van Dijk
Geboren in 1964, gehuwd en vader van drie kinderen. Na zijn studie politicologie aan de VU in Amsterdam is hij in 2000 gepromoveerd. Tussen 2000 en 2004 was hij Programmaleider arbeidsrelaties en onderzoek bij het CNV. Hierna werd hij waarnemer bijzondere leerstoel christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij bij de VU Amsterdam en vanaf 2005 bijzonder hoogleraar voor dezelfde leerstoel. Van Dijk was vanaf 2002 lid van de Tweede Kamer (CDA). In 2002-2006 1ste woordvoerder Europa en daarna 1ste woordvoerder onderwijs. Vanaf 2011 is hij gedeputeerde bij de provincie Gelderland voor onder meer natuur, landbouw, arbeidsmarkt, zorg en welzijn.
 
Mirjam Maasdam-Hoevers
Mirjam Maasdam woont met haar gezin in Zeist. Zij studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie werkte zij zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, onder meer bij de gemeente Enschede waar zij was betrokken bij de nasleep van de vuurwerkramp.

Mirjam Maasdam is al vele jaren actief voor het CDA. In 2011 werd zij voor het CDA lid van de Provinciale Staten en sinds maart 2017 is Mirjam Maasdam lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Elisabeth Post
Elisabeth Post begin haar politieke loopbaan in de Hilversumse gemeenteraad, van 1998-2002. In deze periode heeft ze zich onder meer ingezet voor financiën en grondzaken. Vanaf 2007 was ze namens de VVD lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Ze was lid van de Statencommissie Financiën, Europa, Personeel en Organisatie en van de Rekeningencommissie. Post werkte van 1990 tot 1995 als controller bij het ministerie van Financiën en daarna zo’n zes jaar als organisatieadviseur bij Deloitte & Touche. Hierna startte ze haar eigen consultancybedrijf Copains Consulting.
 
Rik Janssen
Rik Janssen (57) is namens de Socialistische Partij gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Hij heeft de portefeuilles Milieu, Bodemsanering en Toezicht & handhaving, Water en Vervoer over water en Cultureel erfgoed en Maatschappij. Hij is voorzitter van de twee grootste Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, waaronder DCMR, en heeft daarnaast zitting in het dagelijks en algemene bestuur van de overige Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. De afgelopen vier jaar was hij gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland met Milieu, Bestuur en Jeugdzorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij namens de SP medewerker en lid van de Tweede Kamer.
 
Bert Pauli
Tussen 1974 en 1998 was Bert Pauli werkzaam voor  Nederlandse multinationals in senior management, hoofddirectie, en raad van bestuur functies. Van 1998 tot 2007 was hij actief als zelfstandig adviseur, met als werkgebieden strategie en business development en het begeleiden van directies en/of aandeelhouders bij ondernemingsvraagstukken. Tevens vervulde hij commissariaten bij diverse bedrijven in Nederland. Van 2007 tot begin 2011 was hij wethouder en loco-burgemeester van ’s-Hertogenbosch met als verantwoordelijkheden Financiën, Economie, Verkeer, regionale samenwerking en BrabantStad. Sinds 2011 is Bert Pauli gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant (portefeuillehouder Economie en Internationalisering sinds mei 2015).
 
 
Klaas Kielstra
Kielstra (1963) is gehuwd en heeft twee kinderen. Na het afronden van de Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement werd hij onder meer partner bij van Geest & Kielstra Management Advies BV. Hij bedrijf richt zich op consultancy en educatieve trajecten. Als manager bij Edupont en lid van het MT was hij mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het Hotel-Conferentiecentrum de Heide in Heerenveen. Momenteel is Kielstra concernadviseur O&I bij de gemeente Heerenveen. In deze functie is hij initiator en ontwikkelaar voor de sterk veranderende gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Hiernaast is hij fractievoorzitter VVD Fryslan in de Provinciale Staten van Fryslan.