Vijf vragen aan...Ben de Reu

Ben klein formaat.jpg

 Ben de Reu (PvdA), Zeeland

Portefeuille Water

In de Stuurgroep Water wil ik de link tussen waterkwaliteit en –kwantiteit versterken. Samenwerken aan belangrijke thema's zoals de zoetwatervoorziening voor de toekomst veilig stellen, en er samen voor zorgen dat de dijken in Nederland hoog en sterk blijven, zodat ons achterland goed beschermd is.  

Welke kansen / uitdagingen ziet u als IPO-bestuurder op het gebied van uw portefeuille Water?
Als Zeeuws watergedeputeerde en IPO-vertegenwoordiger in de landelijke Stuurgroep Water ben ik me zeer bewust van de precaire positie van mijn provincie met betrekking tot de toenemende verziltingsdruk, maar zie ik ook kansen. Innovaties komen beter van de grond wanneer er druk op de ketel staat en dat maakt Zeeland een uitgelezen experimenteerruimte voor het creëren van een robuuste zoetwatersituatie. Maar dat betreft alleen mijn eigen provincie. In het landelijke Deltaprogramma zie ik een stevige positie voor de provincies als middenbestuur. Terecht, hierdoor laten we aan ‘Den Haag’ zien dat we er toe doen!
 
Wat verwacht u van de samenwerking binnen IPO-verband?
In de Stuurgroep Water wil ik de link tussen waterkwaliteit en –kwantiteit versterken. Samenwerken aan belangrijke thema's zoals de zoetwatervoorziening voor de toekomst veilig stellen, en er samen voor zorgen dat de dijken in Nederland hoog en sterk blijven, zodat ons achterland goed beschermd is. Daarbij is verhoging van het waterbewustzijn voor de gewone Nederlander (en Nederlandse bestuurders) hard nodig. Dat kunnen we als IPO-bestuur als uitdaging zien.
 
Wat is uw drijfveer als bestuurder?
Iets betekenen voor onze burgers. Daarbij ga ik graag uitdagingen aan! Bijvoorbeeld beslissingen (durven) nemen die voor de langere termijn nodig zijn, ook al worden die op de korte termijn door burgers niet begrepen. Laatst hoorde ik een CEO van een multinational zeggen, dat de twee grootste wereldproblemen klimaatverandering en armoede zijn. En dat de overheden onmachtig zijn dat aan te pakken. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verdeling tussen neerslag en verdamping. Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. Daarom stimuleren we vanuit de provincie in Zeeland verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Dit vind ik prachtige projecten om aan de oplossing van wereldproblemen bij te dragen.
 
Wat is uw visie op het middenbestuur?
Provincies nemen vaak hun rol daar waar anderen hem laten liggen. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe creatieve initiatieven die anders niet mogelijk zouden zijn. Het middenbestuur is voor veel Nederlanders (te) onbekend; vooral in de Randstad. Vandaar dat het middenbestuur door het ‘Randstedelijk denken’ vaak over het hoofd wordt gezien.
 
Wat moeten ‘ze’ in Den Haag weten over de provincies?
Een concreet voorbeeld, aansluitend op het vorige: om in 2050 nog voldoende zoet water te hebben in Nederland wordt er nu al door provincies hard gewerkt aan het 'voorzieningenniveau'. Het voorzieningenniveau is het in kaart brengen van de vraag- en aanbodzijde met betrekking tot de beschikbaarheid van zoet water en het vaststellen van ambitieniveaus op dit vlak. Provincies nemen de regierol voor het in kaart brengen van het voorzieningenniveau in de regio. In de uitwerking van vraag en aanbod kijken zij breder, dus ook naar ruimtelijke aspecten en milieu- en natuuraspecten.
 
Wat is – naast Zeeland uiteraard – uw favoriete provincie en waarom?
Ik ben een fervent wielrenner en fiets graag door de Limburgse heuvels. Fantastisch om met de fiets op het drielandenpunt te staan en er een lekker Limburgs biertje te drinken. Daarnaast is Maastricht een van mijn favoriete steden, een geweldig aanbod van cultuur en een internationale sfeer.