“130 Kilometer op de snelweg, kost ons koeien"

12 mei 2014

“130 Kilometer op de snelweg, kost ons koeien. Zo simpel is het. Als Den Haag besluit dat auto’s van 100 naar 130 mogen betekent dat meer uitstoot uit de verkeerssector die ik als agrariër niet meer mag gebruiken.” Albert Hooijer, veehouder en vice-voorzitter van LTO Noord in de provincie Noord-Holland onderstreept het agrarisch belang bij de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof, maar waarschuwt er tegelijk voor dat “landbouw niet gemangeld wordt tussen verkeer en industrie”. Als vertegenwoordiger van LTO heeft Hooijer de afgelopen jaren samengewerkt met de ‘Partners in het Veld’ (natuur, landschaps- en recreatieve organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de terreinbeheerders) en de provincie Noord-Holland ter realisatie van de ‘Agenda Groen’, het natuurbeleid in Noord-Holland.

De samenwerking bij het uitvoeringsprogramma de ‘Groene Uitweg’ (2006), waarbij gezamenlijk gestreefd werd naar vergroting van gebiedskwaliteit, heeft het pad geëffend naar de krachtenbundeling bij de ‘Agenda Groen’ legt Hooijer uit. Hij benadrukt dat er voor alle partijen positieve en negatieve punten inzitten, maar het belangrijkste voor iedereen is de duidelijkheid. “Het grijze mistige gedoe is even over. We kunnen voorlopig vooruit”. Het ‘even’ is gelegen in het feit dat “gedeputeerden maar 5 jaar regeren”. Voor de nieuwe bestuursperiode na de Statenverkiezingen (maart 2015) zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt, maar grote zorgen baart dat Hooijer vooralsnog niet: “de adviezen van de ‘Partijen in het Veld’ zijn overgenomen en de afspraken politiek vastgelegd.”

Dat de ‘Partijen in het Veld’ in hun adviesrol met één gedeelde zienswijze, slechts een paar kernpunten, kwamen ziet Hooijer als een mooi succes. “Je ziet de politici worstelen. Partijen die normaal elkaars tegenstander zijn komen nu met hetzelfde advies. Ja, dan kunnen ze weinig anders dan het advies overnemen.” Voor LTO was de aankoopplicht bij natuurherstel belangrijk. “Er is nu netjes geld voor gebudgetteerd. Voorheen werd de regeling vaak met handen en voeten getreden.” In brede zin stelt Hooijer dat “geen enkele ondernemer vrolijk wordt van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), dus dan kun je maar beter duidelijkheid hebben over hoe het schuitje vaart.”       

Als veehouder verwelkomt Hooijer de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. “In de praktijk heb ik nu meer invloed op het beleid. De provincie zit korter op het gebied, het rijk verder weg. Ik heb de indruk dat de provincies redelijk weten waar ze het over hebben.” In zijn LTO-ervaring is de provincie ook altijd een “goede, serieuze partner” gebleken. Kortom, de decentralisatie is een “goede zaak, een verbetering.” Als veehouder heeft hij nu ook meer rust. Hooijer ziet echter ook een verslechtering. “Het opschuiven van de eindtermijn van de EHS naar 2027 creëert weer nieuw grijs gebied. Een ondernemer in een begrensd (EHS) gebied weet nu niet of hij zijn stal wel of niet moet vergroten. Die onduidelijkheid is niet prettig.”

De duidelijke kaders die er liggen met de ‘Agenda Groen’ en de decentralisatie van het natuurbeleid blijft Hooijer prijzen als belangrijkste winstpunt. “Een ondernemer weet weer waar hij aan toe is. Als een ondernemer niet kan investeren is er sprake van achteruitgang.” De duidelijkheid lijkt ook te zijn ingegeven door de financiële mogelijkheden. “De terreinbeheerders die bij het maken van gebiedsafspraken inzien dat de bomen niet tot de hemel groeien.” Hooijer legt uit dat voorheen bij de overgang van landbouw naar natuur er drie keer sprake was van portemonnee trekken: bij het opkopen van een bedrijf, het inrichten van de natuur en vervolgens bij het beheren. Het rijk, de provincie als Sinterklaas. “Nu is op rijksniveau het geld op en de taakstelling bijgesteld. In Noord-Holland is besloten zelf extra eigen middelen in te zetten. Dat is Agenda Groen.”   

‘Agenda Groen’ is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Noord-Holland is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”) - zie ook http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/Nieuwe-Agenda-Groen.htm  Tijdens drie bijeenkomsten zijn de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. ‘Agenda Groen’ is op 20 maart gepresenteerd. De heer Albert Hooijer was gastspreker voor de provincie Noord-Holland bij de presentatie op 20 maart 2014.    

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina      


Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer