“130 Kilometer op de snelweg, kost ons koeien"

12 mei 2014

“130 Kilometer op de snelweg, kost ons koeien. Zo simpel is het. Als Den Haag besluit dat auto’s van 100 naar 130 mogen betekent dat meer uitstoot uit de verkeerssector die ik als agrariër niet meer mag gebruiken.” Albert Hooijer, veehouder en vice-voorzitter van LTO Noord in de provincie Noord-Holland onderstreept het agrarisch belang bij de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof, maar waarschuwt er tegelijk voor dat “landbouw niet gemangeld wordt tussen verkeer en industrie”. Als vertegenwoordiger van LTO heeft Hooijer de afgelopen jaren samengewerkt met de ‘Partners in het Veld’ (natuur, landschaps- en recreatieve organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de terreinbeheerders) en de provincie Noord-Holland ter realisatie van de ‘Agenda Groen’, het natuurbeleid in Noord-Holland.

De samenwerking bij het uitvoeringsprogramma de ‘Groene Uitweg’ (2006), waarbij gezamenlijk gestreefd werd naar vergroting van gebiedskwaliteit, heeft het pad geëffend naar de krachtenbundeling bij de ‘Agenda Groen’ legt Hooijer uit. Hij benadrukt dat er voor alle partijen positieve en negatieve punten inzitten, maar het belangrijkste voor iedereen is de duidelijkheid. “Het grijze mistige gedoe is even over. We kunnen voorlopig vooruit”. Het ‘even’ is gelegen in het feit dat “gedeputeerden maar 5 jaar regeren”. Voor de nieuwe bestuursperiode na de Statenverkiezingen (maart 2015) zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt, maar grote zorgen baart dat Hooijer vooralsnog niet: “de adviezen van de ‘Partijen in het Veld’ zijn overgenomen en de afspraken politiek vastgelegd.”

Dat de ‘Partijen in het Veld’ in hun adviesrol met één gedeelde zienswijze, slechts een paar kernpunten, kwamen ziet Hooijer als een mooi succes. “Je ziet de politici worstelen. Partijen die normaal elkaars tegenstander zijn komen nu met hetzelfde advies. Ja, dan kunnen ze weinig anders dan het advies overnemen.” Voor LTO was de aankoopplicht bij natuurherstel belangrijk. “Er is nu netjes geld voor gebudgetteerd. Voorheen werd de regeling vaak met handen en voeten getreden.” In brede zin stelt Hooijer dat “geen enkele ondernemer vrolijk wordt van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), dus dan kun je maar beter duidelijkheid hebben over hoe het schuitje vaart.”       

Als veehouder verwelkomt Hooijer de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. “In de praktijk heb ik nu meer invloed op het beleid. De provincie zit korter op het gebied, het rijk verder weg. Ik heb de indruk dat de provincies redelijk weten waar ze het over hebben.” In zijn LTO-ervaring is de provincie ook altijd een “goede, serieuze partner” gebleken. Kortom, de decentralisatie is een “goede zaak, een verbetering.” Als veehouder heeft hij nu ook meer rust. Hooijer ziet echter ook een verslechtering. “Het opschuiven van de eindtermijn van de EHS naar 2027 creëert weer nieuw grijs gebied. Een ondernemer in een begrensd (EHS) gebied weet nu niet of hij zijn stal wel of niet moet vergroten. Die onduidelijkheid is niet prettig.”

De duidelijke kaders die er liggen met de ‘Agenda Groen’ en de decentralisatie van het natuurbeleid blijft Hooijer prijzen als belangrijkste winstpunt. “Een ondernemer weet weer waar hij aan toe is. Als een ondernemer niet kan investeren is er sprake van achteruitgang.” De duidelijkheid lijkt ook te zijn ingegeven door de financiële mogelijkheden. “De terreinbeheerders die bij het maken van gebiedsafspraken inzien dat de bomen niet tot de hemel groeien.” Hooijer legt uit dat voorheen bij de overgang van landbouw naar natuur er drie keer sprake was van portemonnee trekken: bij het opkopen van een bedrijf, het inrichten van de natuur en vervolgens bij het beheren. Het rijk, de provincie als Sinterklaas. “Nu is op rijksniveau het geld op en de taakstelling bijgesteld. In Noord-Holland is besloten zelf extra eigen middelen in te zetten. Dat is Agenda Groen.”   

‘Agenda Groen’ is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Noord-Holland is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”) - zie ook http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/Nieuwe-Agenda-Groen.htm  Tijdens drie bijeenkomsten zijn de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. ‘Agenda Groen’ is op 20 maart gepresenteerd. De heer Albert Hooijer was gastspreker voor de provincie Noord-Holland bij de presentatie op 20 maart 2014.    

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina      


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer