Aan de Mobiliteitstafel gaat het gebeuren!

26 maart 2018

‘Ik ben pas succesvol als de bestuurder succesvol is in zijn of haar onderhandelingen.’ Christian Nobel is IPO-adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit. Hij is trekker van de Task Force Mobiliteit en zorgt voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven komen hier bij elkaar om gezamenlijke afspraken te maken over mobiliteit, in het kader van het Klimaatakkoord. ‘Ik zie veel kansen voor ambitieuze afspraken,’ aldus Christian.

christiaan.jpg

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Klimaatakkoord. In vijf inhoudelijke sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) wordt gewerkt aan specifieke klimaatdoelen; dit resulteert vervolgens in een zo compleet mogelijk en allesomvattende aanpak waar regio’s mee aan de slag kunnen. Deze week, op 29 en 30 maart, komen de betrokken partijen van de Mobiliteitstafel voor het eerst bij elkaar.

Informeren en adviseren, dat zijn mijn taken
Christian Nobel is als IPO-adviseur verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Zijn taken zijn: de gedeputeerden informeren en adviseren over onderwerpen op het gebied van duurzame mobiliteit. ‘Ik haal informatie op en inventariseer de stand van zaken. Vervolgens kijk ik waar we als gezamenlijke provincies ‘aan de knoppen kunnen draaien’ en breng hierover een advies uit. Ik schakel veel met gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Elisabeth Post (Noord-Holland) die beiden portefeuillehouder duurzame mobiliteit zijn.’

Met de informatie die Christian over de diverse onderwerpen ophaalt, kunnen de partijen in de Mobiliteitstafels samen goed onderbouwde keuzes maken en haalbare doelen uitwerken voor het Klimaatakkoord. ‘Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we het openbaar vervoer slimmer koppelen aan (deel)fietsen en (deel)auto’s, zodat het gebruik nog aantrekkelijker wordt? Welke investeringen zijn hiervoor nodig?

Een ander voorbeeld: Hoe kun je schoolvervoer, gehandicaptenvervoer en openbaar vervoer combineren? In diverse provincies zijn ze hier al mee bezig. In de Mobiliteitstafel kan dit worden samengevoegd tot één samenhangend plan waarmee we een duurzamer mobiliteitssysteem kunnen opbouwen in Nederland.’

Samen kiezen op basis van draagvlak en efficiëntie
Het is niet aan Christian om een selectie te maken; hij moet er voor zorgen dat de input voor de Mobiliteitstafel zo volledig mogelijk is. ‘Keuzes worden straks aan de Mobiliteitstafel gemaakt op basis van draagvlak en effectiviteit. Daarbij zijn er natuurlijk een aantal uitgangspunten. We willen, onder andere, dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan of elektrisch gaan rijden, want dat levert CO2-winst op.

Natuurlijk zijn er ook nog veel aspecten waar we geen directe invloed op hebben. Wij kunnen het openbaar vervoer en de fiets zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar Rijksbeleid is zeer bepalend voor de prijs van een reis. En daarmee voor de dagelijkse vervoerskeuzes van mensen. En je kan uiteindelijk ook nog niet helemaal voorspellen hoeveel CO2-winst je behaalt uit de geplande trajecten.’

Christian ziet kansen voor ambitieuze afspraken aan de Mobiliteitstafel. ’Het mooie is dat iedereen in de Mobiliteitstafels kan laten zien wat hij of zij te bieden heeft en waar extra inzet kan worden gevraagd. Gemeenten, provincies, bedrijven, de maatschappelijke partners, iedereen heeft een eigen essentiële inbreng met eigen nuances. En in veel gevallen zijn we complementair. Wat je vooral ziet is dat alle partijen vanuit hun eigen rol een stap kunnen en willen zetten, nu is het zaak dat samen te gaan doen. Want aan de Mobiliteitstafel kunnen we gaan vlammen!’


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

De fiets biedt een kans voor verduurzaming van mobiliteit

12 april 2018 - Afgelopen woensdag 11 april vond in Nieuwspoort een bijeenkomst plaats waarbij afgevaardigden van zes politieke partijen door deskundigen vanuit de Tour de Force geïnformeerd zijn over de kansen en mogelijkheden van de fiets. Namens het IPO was gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) aanwezig. Komende week is er ook aandacht voor de fiets in de Tweede Kamer, in het kader van de verduurzaming van de mobiliteit.
Lees meer

Duurzame mobiliteit: Wat bepaalt het succes?

26 maart 2018 - Waarom is mobiliteit zo’n complex vraagstuk? ‘Een reis van A naar B kan uit een keten van verschillende vervoersmiddelen bestaan. Om deze keten optimaal te organiseren en te verduurzamen zijn vele partijen uit deze schakel nodig: de drie overheidslagen, marktpartijen en reizigers. We hebben elkaar nodig en daarom is de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord een prachtige kans,’ aldus Fleur Gräper-Van Koolwijk (Groningen), portefeuillehouder Duurzame mobiliteit. 
Lees meer