Aan de Mobiliteitstafel gaat het gebeuren!

26 maart 2018

‘Ik ben pas succesvol als de bestuurder succesvol is in zijn of haar onderhandelingen.’ Christian Nobel is IPO-adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit. Hij is trekker van de Task Force Mobiliteit en zorgt voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven komen hier bij elkaar om gezamenlijke afspraken te maken over mobiliteit, in het kader van het Klimaatakkoord. ‘Ik zie veel kansen voor ambitieuze afspraken,’ aldus Christian.

christiaan.jpg

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Klimaatakkoord. In vijf inhoudelijke sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) wordt gewerkt aan specifieke klimaatdoelen; dit resulteert vervolgens in een zo compleet mogelijk en allesomvattende aanpak waar regio’s mee aan de slag kunnen. Deze week, op 29 en 30 maart, komen de betrokken partijen van de Mobiliteitstafel voor het eerst bij elkaar.

Informeren en adviseren, dat zijn mijn taken
Christian Nobel is als IPO-adviseur verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Zijn taken zijn: de gedeputeerden informeren en adviseren over onderwerpen op het gebied van duurzame mobiliteit. ‘Ik haal informatie op en inventariseer de stand van zaken. Vervolgens kijk ik waar we als gezamenlijke provincies ‘aan de knoppen kunnen draaien’ en breng hierover een advies uit. Ik schakel veel met gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Elisabeth Post (Noord-Holland) die beiden portefeuillehouder duurzame mobiliteit zijn.’

Met de informatie die Christian over de diverse onderwerpen ophaalt, kunnen de partijen in de Mobiliteitstafels samen goed onderbouwde keuzes maken en haalbare doelen uitwerken voor het Klimaatakkoord. ‘Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we het openbaar vervoer slimmer koppelen aan (deel)fietsen en (deel)auto’s, zodat het gebruik nog aantrekkelijker wordt? Welke investeringen zijn hiervoor nodig?

Een ander voorbeeld: Hoe kun je schoolvervoer, gehandicaptenvervoer en openbaar vervoer combineren? In diverse provincies zijn ze hier al mee bezig. In de Mobiliteitstafel kan dit worden samengevoegd tot één samenhangend plan waarmee we een duurzamer mobiliteitssysteem kunnen opbouwen in Nederland.’

Samen kiezen op basis van draagvlak en efficiëntie
Het is niet aan Christian om een selectie te maken; hij moet er voor zorgen dat de input voor de Mobiliteitstafel zo volledig mogelijk is. ‘Keuzes worden straks aan de Mobiliteitstafel gemaakt op basis van draagvlak en effectiviteit. Daarbij zijn er natuurlijk een aantal uitgangspunten. We willen, onder andere, dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan of elektrisch gaan rijden, want dat levert CO2-winst op.

Natuurlijk zijn er ook nog veel aspecten waar we geen directe invloed op hebben. Wij kunnen het openbaar vervoer en de fiets zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar Rijksbeleid is zeer bepalend voor de prijs van een reis. En daarmee voor de dagelijkse vervoerskeuzes van mensen. En je kan uiteindelijk ook nog niet helemaal voorspellen hoeveel CO2-winst je behaalt uit de geplande trajecten.’

Christian ziet kansen voor ambitieuze afspraken aan de Mobiliteitstafel. ’Het mooie is dat iedereen in de Mobiliteitstafels kan laten zien wat hij of zij te bieden heeft en waar extra inzet kan worden gevraagd. Gemeenten, provincies, bedrijven, de maatschappelijke partners, iedereen heeft een eigen essentiële inbreng met eigen nuances. En in veel gevallen zijn we complementair. Wat je vooral ziet is dat alle partijen vanuit hun eigen rol een stap kunnen en willen zetten, nu is het zaak dat samen te gaan doen. Want aan de Mobiliteitstafel kunnen we gaan vlammen!’


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer