Aan de Mobiliteitstafel gaat het gebeuren!

26 maart 2018

‘Ik ben pas succesvol als de bestuurder succesvol is in zijn of haar onderhandelingen.’ Christian Nobel is IPO-adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit. Hij is trekker van de Task Force Mobiliteit en zorgt voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven komen hier bij elkaar om gezamenlijke afspraken te maken over mobiliteit, in het kader van het Klimaatakkoord. ‘Ik zie veel kansen voor ambitieuze afspraken,’ aldus Christian.

christiaan.jpg

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Klimaatakkoord. In vijf inhoudelijke sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) wordt gewerkt aan specifieke klimaatdoelen; dit resulteert vervolgens in een zo compleet mogelijk en allesomvattende aanpak waar regio’s mee aan de slag kunnen. Deze week, op 29 en 30 maart, komen de betrokken partijen van de Mobiliteitstafel voor het eerst bij elkaar.

Informeren en adviseren, dat zijn mijn taken
Christian Nobel is als IPO-adviseur verantwoordelijk voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Zijn taken zijn: de gedeputeerden informeren en adviseren over onderwerpen op het gebied van duurzame mobiliteit. ‘Ik haal informatie op en inventariseer de stand van zaken. Vervolgens kijk ik waar we als gezamenlijke provincies ‘aan de knoppen kunnen draaien’ en breng hierover een advies uit. Ik schakel veel met gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen) en Elisabeth Post (Noord-Holland) die beiden portefeuillehouder duurzame mobiliteit zijn.’

Met de informatie die Christian over de diverse onderwerpen ophaalt, kunnen de partijen in de Mobiliteitstafels samen goed onderbouwde keuzes maken en haalbare doelen uitwerken voor het Klimaatakkoord. ‘Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we het openbaar vervoer slimmer koppelen aan (deel)fietsen en (deel)auto’s, zodat het gebruik nog aantrekkelijker wordt? Welke investeringen zijn hiervoor nodig?

Een ander voorbeeld: Hoe kun je schoolvervoer, gehandicaptenvervoer en openbaar vervoer combineren? In diverse provincies zijn ze hier al mee bezig. In de Mobiliteitstafel kan dit worden samengevoegd tot één samenhangend plan waarmee we een duurzamer mobiliteitssysteem kunnen opbouwen in Nederland.’

Samen kiezen op basis van draagvlak en efficiëntie
Het is niet aan Christian om een selectie te maken; hij moet er voor zorgen dat de input voor de Mobiliteitstafel zo volledig mogelijk is. ‘Keuzes worden straks aan de Mobiliteitstafel gemaakt op basis van draagvlak en effectiviteit. Daarbij zijn er natuurlijk een aantal uitgangspunten. We willen, onder andere, dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan of elektrisch gaan rijden, want dat levert CO2-winst op.

Natuurlijk zijn er ook nog veel aspecten waar we geen directe invloed op hebben. Wij kunnen het openbaar vervoer en de fiets zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar Rijksbeleid is zeer bepalend voor de prijs van een reis. En daarmee voor de dagelijkse vervoerskeuzes van mensen. En je kan uiteindelijk ook nog niet helemaal voorspellen hoeveel CO2-winst je behaalt uit de geplande trajecten.’

Christian ziet kansen voor ambitieuze afspraken aan de Mobiliteitstafel. ’Het mooie is dat iedereen in de Mobiliteitstafels kan laten zien wat hij of zij te bieden heeft en waar extra inzet kan worden gevraagd. Gemeenten, provincies, bedrijven, de maatschappelijke partners, iedereen heeft een eigen essentiële inbreng met eigen nuances. En in veel gevallen zijn we complementair. Wat je vooral ziet is dat alle partijen vanuit hun eigen rol een stap kunnen en willen zetten, nu is het zaak dat samen te gaan doen. Want aan de Mobiliteitstafel kunnen we gaan vlammen!’


Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer