Provincies eenstemmig over het regeerakkoord 

16 oktober 2017

Verschillende provincies hebben hun analyse van het regeerakkoord op internet geplaatst. Zij zijn eenstemmig: er is grote waardering voor het feit dat de nieuwe regering nauw wil samenwerken met de medeoverheden. Dat biedt kansen voor provincies en regio’s. De provincies gaan die samenwerking met het kabinet graag aan.

Groningen wil zo snel mogelijk aan de slag. ‘Nu moeten we doorpakken’ zegt commissaris van de Koning René Paas. De provincie is blij dat de gaswinningsproblematiek serieus wordt genomen door het nieuwe kabinet. Ook is Groningen positief over het regiofonds voor economische versterking en leefbaarheid: 50 miljoen euro per jaar voor de regio’s. Groningen staat in de startblokken om met de nieuwe minister concrete afspraken te maken. 

Voor Friesland biedt het regeerakkoord veel kansen. De provincie noemt het uitbouwen van de circulaire economie en het verduurzamen van woningen in het kader van energiebesparing en groene stroom. Positief is ook dat de nieuwe coalitie de regio meer mogelijkheden geeft om te experimenteren.   Lees verder

Ook Utrecht ziet dat veel voorstellen uit het regeerakkoord een positieve invloed kunnen hebben op de provincie. Vooral mobiliteit is een belangrijk punt, omdat goede bereikbaarheid en doorstroming cruciaal zijn voor het behoud van Utrecht als topregio. De provincie is dan ook blij dat de regering hier de komende jaren extra geld voor wil uittrekken.  Lees verder

Flevoland ziet als belangrijk punt in het regeerakkoord de energie die het nieuwe kabinet wil steken in samenwerking met provincies en gemeenten. Innovatie is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast de energietransitie, een onderwerp waar Flevoland ook een hoge prioriteit aan geeft. Duurzaamheid speelt zowel in het regeerakkoord als in de provincie een grote rol en de provincie hoopt vanuit haar voortrekkersrol daar verder invulling aan te geven.  Lees verder

De Zeeuwse overheden zien dat het regeerakkoord perspectief biedt. Op de thema’s klimaat en energietransitie is Zeeland al heel actief en de provincie hoopt deze vraagstukken samen met het Rijk verder te kunnen brengen. Het regeerakkoord legt het accent op de regio. Het spreekt duidelijk de wens uit om intensief samen te werken met de medeoverheden om zodoende regionale kansen te benutten. Zeeland gaat daar graag in mee.  Lees verder

Limburg is als grensprovincie blij met de intentie van de nieuwe regering om grensbarrières weg te nemen. De provincie zal hier graag aan meewerken, al zijn er ook zorgpunten zoals de verhoging van het lage btw-tarief, dat de ondernemers in de grensregio’s kan schaden. De provincie heeft sterk ingezet op kansen vanuit de regio en ziet dit terug in het regeerakkoord. Limburg is al bezig de verschillende partners te mobiliseren en te verbinden. Daarmee is de provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren en samen met de regering aan de slag te gaan.  Lees verder

 


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer