Provincies eenstemmig over het regeerakkoord 

16 oktober 2017

Verschillende provincies hebben hun analyse van het regeerakkoord op internet geplaatst. Zij zijn eenstemmig: er is grote waardering voor het feit dat de nieuwe regering nauw wil samenwerken met de medeoverheden. Dat biedt kansen voor provincies en regio’s. De provincies gaan die samenwerking met het kabinet graag aan.

Groningen wil zo snel mogelijk aan de slag. ‘Nu moeten we doorpakken’ zegt commissaris van de Koning René Paas. De provincie is blij dat de gaswinningsproblematiek serieus wordt genomen door het nieuwe kabinet. Ook is Groningen positief over het regiofonds voor economische versterking en leefbaarheid: 50 miljoen euro per jaar voor de regio’s. Groningen staat in de startblokken om met de nieuwe minister concrete afspraken te maken. 

Voor Friesland biedt het regeerakkoord veel kansen. De provincie noemt het uitbouwen van de circulaire economie en het verduurzamen van woningen in het kader van energiebesparing en groene stroom. Positief is ook dat de nieuwe coalitie de regio meer mogelijkheden geeft om te experimenteren.   Lees verder

Ook Utrecht ziet dat veel voorstellen uit het regeerakkoord een positieve invloed kunnen hebben op de provincie. Vooral mobiliteit is een belangrijk punt, omdat goede bereikbaarheid en doorstroming cruciaal zijn voor het behoud van Utrecht als topregio. De provincie is dan ook blij dat de regering hier de komende jaren extra geld voor wil uittrekken.  Lees verder

Flevoland ziet als belangrijk punt in het regeerakkoord de energie die het nieuwe kabinet wil steken in samenwerking met provincies en gemeenten. Innovatie is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast de energietransitie, een onderwerp waar Flevoland ook een hoge prioriteit aan geeft. Duurzaamheid speelt zowel in het regeerakkoord als in de provincie een grote rol en de provincie hoopt vanuit haar voortrekkersrol daar verder invulling aan te geven.  Lees verder

De Zeeuwse overheden zien dat het regeerakkoord perspectief biedt. Op de thema’s klimaat en energietransitie is Zeeland al heel actief en de provincie hoopt deze vraagstukken samen met het Rijk verder te kunnen brengen. Het regeerakkoord legt het accent op de regio. Het spreekt duidelijk de wens uit om intensief samen te werken met de medeoverheden om zodoende regionale kansen te benutten. Zeeland gaat daar graag in mee.  Lees verder

Limburg is als grensprovincie blij met de intentie van de nieuwe regering om grensbarrières weg te nemen. De provincie zal hier graag aan meewerken, al zijn er ook zorgpunten zoals de verhoging van het lage btw-tarief, dat de ondernemers in de grensregio’s kan schaden. De provincie heeft sterk ingezet op kansen vanuit de regio en ziet dit terug in het regeerakkoord. Limburg is al bezig de verschillende partners te mobiliseren en te verbinden. Daarmee is de provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren en samen met de regering aan de slag te gaan.  Lees verder

 


Gerelateerde berichten

Trots op het behaalde resultaat, nu aan de slag! Michiel Koetsier over het Interbestuurlijk Programma

09 maart 2018 - Na drie intensieve maanden van voorbereiding was het 14 februari zover: het Interbestuurlijk Programma (IBP) kon door minister-president Rutte en de voorzitters van de koepels worden ondertekend. Het programma bevat een inhoudelijke agenda voor de komende jaren. Voor het IPO en de provincies zijn onder meer klimaat, vitaal platteland, wonen, economie, financiën en goed openbaar bestuur belangrijke thema’s. In het IBP staan ook spelregels voor de onderlinge samenwerking. Hoe gaan we met elkaar om als we samen aan belangrijke maatschappelijke opgaven werken?Michiel Koetsier (provincie Gelderland) is de programmaleider van het IBP. Hij kijkt terug op de totstandkoming van het programma en vertelt wat er de komende tijd gaat gebeuren.
Lees meer

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer