Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017

Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel. Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO. De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”

Toen Bijleveld op 1 januari 2016 startte als voorzitter van het IPO was een van haar belangrijkste doelen: mensen met elkaar in verbinding brengen en inzetten op meer samenwerken in teamverband. “Mijn ambitie was van het IPO een meer collectief en collegiaal bestuur te maken. Het IPO is tenslotte een vereniging. Ik hou ervan een plezierige sfeer te creëren. Het hoort bij mij, maar het heeft ook een functie: een prettige, onderlinge band bevordert een goede samenwerking waarin concrete resultaten tot stand kunnen worden gebracht.”

Stevige impuls voor het regeerakkoord
En zo’n concreet product ligt er nu: de Duurzame Investeringsagenda, een gezamenlijk product van het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Ank is trots: “We hebben de onderhandelaars aan de formatietafel een goed aanbod gedaan met een duidelijke visie. Daar was veel waardering voor. Je ziet het ook terug in de rol die de medeoverheden op dit thema wordt toegekend in het uiteindelijke regeerakkoord.”

De onderlinge samenwerking tussen de drie partijen bij de totstandkoming van de gezamenlijke Investeringsagenda is prima verlopen. “Daar kijk ik met tevredenheid op terug. Overheden moeten samen optrekken bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Een vergelijkbare insteek zal ik kiezen in de Ministerraad. Ook daar wil ik op zoek naar die gezamenlijkheid en vruchtbare samenwerkingsrelaties opbouwen.”

Waar de provincie wél investeert
Bij de totstandkoming van de Duurzame Investeringsagenda is nagedacht over de ‘lange lijnen voor de toekomst’ en de rol die de provincies daarin kunnen vervullen.

Bijleveld benadrukt: “Ik zal het blijven herhalen: de provincie is een bestuurslaag die er toe doet. Kijk bijvoorbeeld op het gebied van natuur: we bewaken de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland en steken ook veel extra middelen in groene projecten, de provincie Overijssel heeft er tientallen miljoenen voor vrijgemaakt. En op het gebied van regionaal economisch beleid zijn er door de provincies Innovatiefondsen opgericht. In de tijd van bezuinigingen heeft de provincie hierin geïnvesteerd.”

Laat jezelf zien en horen
Ook niet onbelangrijk, vindt Bijleveld: de provincie is de slimme verbinder. “De provincie kan partijen, gemeenten en belanghebbenden bij elkaar brengen. Ze zijn een overkoepelende bestuurslaag die op de achtergrond veel werk levert.” Helaas weten maar weinig inwoners dat er bussen rijden die door de provincie betaald worden. En dat de provincie een grote speler is op het gebied van de energietransitie.

“Elke provincie is bezig met emissieloze bussen! We mogen meer zelfbewust zijn, ook dit heb ik vaker gezegd.” Het IPO kan daarbij een belangrijke rol in spelen. De provincies moeten zichzelf meer laten zien en horen, maar vooral: nog beter gaan samenwerken. “De bestuursleden zien dat belang van samenwerken over het algemeen wel, maar in Provinciale Staten kunnen we dat besef nog dichterbij brengen. Om die reden heb ik ook geprobeerd om de leden van de Algemene Vergadering meer bij het IPO te betrekken. Laten zien dat ze inhoudelijk ook wat kunnen toevoegen, dat we elkaar nodig hebben. En hoe we grensontkennend kunnen samenwerken. Dat gebeurt overigens al op steeds meer terreinen.”

Verschillend, maar samen sterk
Je kan alleen samen sterk zijn, als je het met elkaar eens bent, is Bijlevelds mening. Want dan kan je leveren, en het hoort bij samenwerking: een gezamenlijk eindproduct. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iedereen op alle terreinen hetzelfde levert. “Elke provincie heeft iets specifieks te bieden en elke provincie heeft zijn eigen issues. Bijvoorbeeld op het gebied van energie: in de ene provincie ligt de focus op zonnepanelen, de andere provincie heeft meer windmolens. En rondom de kwestie gas moet de provincie Groningen de gelegenheid krijgen zelf op te trekken in de discussie.” 

Desalniettemin ziet Bijleveld het belang van een gezamenlijke visie: “Met ieder zijn eigen toegevoegde waarde moeten wij, de 12 provincies samen, in de prioritaire thema’s, zoals energie, financiën, NOVI en natuur wel een gezamenlijk standpunt aannemen in een voorstel voor wetgeving en bijbehorende maatregelen. En dat is precies wat we hebben gedaan in de Duurzame Investeringsagenda. Daarom is dit zo’n sterk en helder product geworden! En als je kijkt hoe goed de provincies met elkaar de huisvesting van migranten hebben gerealiseerd. Dit proces is zeer positief geëvalueerd. Ook dat hebben we met elkaar weten op te lossen.”

Kortom, samenwerking als credo, dat zou Ank Bijleveld haar opvolger mee willen geven. En nog een laatste tip: “Ik zou zeggen: Zelfbewust doorgaan!”


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Johan Remkes tijdelijk nieuwe voorzitter van het IPO

26 oktober 2017 - Johan Remkes wordt tijdelijk voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO). Hij neemt deze functie waar totdat het IPO-Bestuur een nieuwe voorzitter heeft gekozen. Johan Remkes neemt het voorzitterschap over van Ank Bijleveld- Schouten (tot voor kort tevens commissaris van de Koning in Overijssel). Zij is inmiddels toegetreden tot het kabinet Rutte III als minister van Defensie. Remkes is op dit moment commissaris van de Koning in Noord-Holland en was van 2011 tot en met 2015 ook al voorzitter van het IPO.
Lees meer