Behoud en herbestemming religieus erfgoed vraagt om moed, lef en middelen

04 november 2016

De Tweede Kamer hield daarom gisteren een hoorzitting om een beeld te krijgen van de problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Het behoud van religieus erfgoed zoals kerken en kloosters staat onder druk, vooral door verlies van hun religieuze functie. Verwacht wordt dat de komende tien jaar 600 à 700 protestantse en 400 à 500 rooms-katholieke kerken vrijkomen voor een andere bestemming. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt de herbestemming van die religieuze monumenten “een van de grote opgaven van de komende jaren”. 

Namens de provincies pleitte gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen, D66) tijdens de hoorzitting voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van het behoud van deze gebouwen. “Daarvoor zijn moed, lef en middelen nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden op grond van een afwegingskader dat tot stand moet komen met hulp van alle partijen. Niet alleen overheden en eigenaren maar ook de omgeving moet daarbij betrokken worden. En als keuzes eenmaal zijn gemaakt, moeten er ook voldoende middelen zijn voor de instandhouding, herbestemming en restauratie.” In veel steden en dorpen is de kerk beeldbepalend en een deel van de identiteit van stad, dorp of regio. Voor de kanjermonumenten (beeldbepalende Rijksmonumenten) ligt er al een forse opgave. Ook het voornemen de btw-aftrek voor onderhoud aan monumenten af te schaffen, draagt niet bij aan de instandhouding, zo gaf Gräper de Kamer mee.


Gerelateerde berichten

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer

Investeringen in cultureel erfgoed: provincies denken mee

04 december 2017 - In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg.  Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten.
Lees meer