Behoud en herbestemming religieus erfgoed vraagt om moed, lef en middelen

04 november 2016

De Tweede Kamer hield daarom gisteren een hoorzitting om een beeld te krijgen van de problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Het behoud van religieus erfgoed zoals kerken en kloosters staat onder druk, vooral door verlies van hun religieuze functie. Verwacht wordt dat de komende tien jaar 600 à 700 protestantse en 400 à 500 rooms-katholieke kerken vrijkomen voor een andere bestemming. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt de herbestemming van die religieuze monumenten “een van de grote opgaven van de komende jaren”. 

Namens de provincies pleitte gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen, D66) tijdens de hoorzitting voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van het behoud van deze gebouwen. “Daarvoor zijn moed, lef en middelen nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden op grond van een afwegingskader dat tot stand moet komen met hulp van alle partijen. Niet alleen overheden en eigenaren maar ook de omgeving moet daarbij betrokken worden. En als keuzes eenmaal zijn gemaakt, moeten er ook voldoende middelen zijn voor de instandhouding, herbestemming en restauratie.” In veel steden en dorpen is de kerk beeldbepalend en een deel van de identiteit van stad, dorp of regio. Voor de kanjermonumenten (beeldbepalende Rijksmonumenten) ligt er al een forse opgave. Ook het voornemen de btw-aftrek voor onderhoud aan monumenten af te schaffen, draagt niet bij aan de instandhouding, zo gaf Gräper de Kamer mee.


Gerelateerde berichten

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018 - De IPO consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad: het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie, is uit het wetsvoorstel gehaald.
Lees meer

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018 - De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!
Lees meer