Berenschot adviesgroep te gast bij IPO

12 maart 2018

Op 5 maart was bij het IPO een teamdag van de adviesgroep Besturen en Samenwerken in de Fysieke Omgeving. Achttien Berenschot adviseurs waren daarbij aanwezig. Henry Meijdam (directeur IPO), Mariëlle Hetem (programmamanager IPO energietransitie) en Richard Kleefman (adviseur energietransitie IPO) hebben de adviseurs ontvangen en de presentaties bijgewoond.

Een casus van het IPO werd onder de loep genomen: Hoe kan een programmatische nationale aanpak met regionale energie- en klimaatstrategieën gaan werken als middel om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Een zeer actueel vraagstuk aangezien de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord recent zijn gestart. In dit kader werkt het IPO samen met de VNG en het UvW aan een voorstel van een nationale aanpak die voor een integrale en gebiedsgerichte uitwerking van de Klimaatafspraken moet zorgen.

De Berenschot adviseurs hebben dit vraagstuk vanuit drie perspectieven belicht: lessen uit andere nationale programma’s, de rol van de private sector en maatschappelijke organisaties. Ook kwam aan de orde hoe het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden toegepast. Eén van de adviezen van Berenschot is niet te vastomlijnd naar de regio te kijken, maar elke opgave uit te werken op een bijpassend schaalniveau. Ook kwamen enkele concrete ideeën als voorbeeld naar voren, zoals de ‘blokkendoos’ van instrumenten die in het programma Ruimte voor de Rivier is toegepast (een onderdeel van het Deltaprogramma). Daarbij konden decentrale overheden instrumenten kiezen of zelf met een alternatief voorstel komen.

Mariëlle: ‘Erg leuk dat Berenschot op deze manier met ons meedenkt. Interessant om te horen hoe de adviseurs vanuit hun ervaring vanuit andere sectoren tegen dit vraagstuk aankijken. De adviezen helpen ons om onze aanpak verder uit te denken.’


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer