Berenschot adviesgroep te gast bij IPO

12 maart 2018

Op 5 maart was bij het IPO een teamdag van de adviesgroep Besturen en Samenwerken in de Fysieke Omgeving. Achttien Berenschot adviseurs waren daarbij aanwezig. Henry Meijdam (directeur IPO), Mariëlle Hetem (programmamanager IPO energietransitie) en Richard Kleefman (adviseur energietransitie IPO) hebben de adviseurs ontvangen en de presentaties bijgewoond.

Een casus van het IPO werd onder de loep genomen: Hoe kan een programmatische nationale aanpak met regionale energie- en klimaatstrategieën gaan werken als middel om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Een zeer actueel vraagstuk aangezien de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord recent zijn gestart. In dit kader werkt het IPO samen met de VNG en het UvW aan een voorstel van een nationale aanpak die voor een integrale en gebiedsgerichte uitwerking van de Klimaatafspraken moet zorgen.

De Berenschot adviseurs hebben dit vraagstuk vanuit drie perspectieven belicht: lessen uit andere nationale programma’s, de rol van de private sector en maatschappelijke organisaties. Ook kwam aan de orde hoe het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden toegepast. Eén van de adviezen van Berenschot is niet te vastomlijnd naar de regio te kijken, maar elke opgave uit te werken op een bijpassend schaalniveau. Ook kwamen enkele concrete ideeën als voorbeeld naar voren, zoals de ‘blokkendoos’ van instrumenten die in het programma Ruimte voor de Rivier is toegepast (een onderdeel van het Deltaprogramma). Daarbij konden decentrale overheden instrumenten kiezen of zelf met een alternatief voorstel komen.

Mariëlle: ‘Erg leuk dat Berenschot op deze manier met ons meedenkt. Interessant om te horen hoe de adviseurs vanuit hun ervaring vanuit andere sectoren tegen dit vraagstuk aankijken. De adviezen helpen ons om onze aanpak verder uit te denken.’


Gerelateerde berichten

Ondertekening Green Deal: gezamenlijke inbreng vanaf het begin

23 maart 2018 - Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Met de Green Deal spreken de deelnemers af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de overeenkomst. 
Lees meer

Het Klimaatakkoord maakt ambities concreet

19 maart 2018 - ‘Een concrete uitwerking in cijfers, stappen en deadlines. Want alleen met een planmatige en gestructureerde aanpak gaan we onze doelen halen.’ Zo wil Jan Jacob van Dijk (Gelderland) de komende maanden aan de slag. Hij is vanuit het IPO betrokken bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Het Rijk adviseert hij als gelijkwaardige partner op te treden, niet als koploper. ‘Zorg dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor de energietransitie, inclusief de burger.’
Lees meer

Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018 - De Tweede Kamer heeft op 8 maart gedebatteerd over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV). De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen.De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger aan de pols houden.
Lees meer