Bijeenkomst Profiel Provincies: "Provincies kunnen zwemmen zonder te spatten!"

31 januari 2014

Moeten provincies nu meer regisseren als Woody Allen of Alfred Hitchcock en waarom kunnen provincies eigenlijk zwemmen zonder te spatten? Zo maar enkele observaties tijdens de aftrap voor een drietal bijeenkomsten over het toekomstprofiel van de provincies.

De provincies Zeeland, Fryslân, Noord-Brabant en Overijssel presenteerden in een creatieve carrousel projecten die tekenend zijn voor het profiel van de provincies. “Met de blik op onze gezamenlijke toekomst is het belangrijk onderling kennis uit te wisselen over de “do’s and don’ts” van succesvolle projecten in de provincies“ benadrukte Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld, bij het begin van de middag. De houding van de landelijke politiek bestempelde ze als “onbegrijpelijk”: “we moeten focussen op het stimuleren van de regionale economie en het goed uitvoeren van onze taken in plaats van teveel energie steken in een bestuurlijke discussie”.   

 

PP Overijssel

Spiegelgroep
Voor een scherpe blik op jezelf is ook een blik van buiten van belang. En die scherpe blik werd geleverd door een spiegelgroep bestaande uit Marcel Boogers, Liesbeth Spies, Luc Soete en Co Verdaas. Co Verdaas stelde voorop dat je het profiel niet aanscherpt door erover te praten. “Niet lullen, maar pellen”, vatte dagvoorzitter Femke Wolthuis samen. Hoogleraar Marcel Boogers complimenteerde de provincies met het vermogen resultaten te boeken zonder drukte te maken: “Provincies kunnen zwemmen zonder te spatten”. Het viel Rector Magnificus Luc Soete juist op dat provincies door velen worden gezien als de spin in het web, maar dat een deel daarvan bang is opgegeten te worden. Liesbeth Spies merkte op dat voor het succes van projecten provincies niet alleen een rechte rug, maar soms ook een gladde rug hebben.
 
Fryslân
De provincie Fryslân presenteerde de gebiedsgerichte aanpak van complexe infrastructuurprojecten. De verschillende partners bij een project zijn alle stakeholders van het eindresultaat waarbij het cruciaal is vooraf duidelijk te hebben “wie waar verantwoordelijk voor is”. Het consensusmodel vergt inspanning en tijd, maar levert de provincie winst op doordat er minder bezwaar- en beroepsprocedures lopen. Binnen een project is de doelstelling veelal de verbetering van het totale gebied – specifiek ten opzichte van de situatie van voor de aanleg – zo illustreerde een inwoner van het Friese dorpje Marsum (op film) het enthousiasme van de bewoners nu voor het eerst sinds 1934 weer een boot in de haven kon liggen.    
 
Zeeland
Het project Waterdunen in de provincie Zeeland is gericht op (innovatieve) kustversterking waarbij tevens gestreefd wordt naar een economische impuls (toerisme) en versterking van de natuur. De uitroep “hoe haal je het in je hoofd” had Gedeputeerde Van Heukelom (Zeeland) de afgelopen jaren meerdere malen gehoord. Het onder water zetten van landbouwgrond, het creëren van getij, het zijn twee voorbeelden die het Waterdunen project in Zeeland bijzonder maken. Extra opvallend is het educatieve element: ruimte voor kinderen om “weer lekker buiten te spelen, kleddernat te worden, en flink onder de modder te zitten”.   
 
Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant zag het gebied tussen Den Bosch en Waalwijk, rond de A59, langzaam dichtslibben. Vanuit de gemeenten en het bedrijfsleven werd een project gestart voor verbetering van het gebied – de provincie sloot zich snel aan. Twintig partijen – van Transport en Logistiek Nederland tot aan de Brabantse Milieufederatie - sloten vervolgens een overeenkomst voor de aanpak van het gebied waarbij het samenspel tussen natuur, wonen, bedrijven en bereikbaarheid voorop staat. Uniek is de medefinanciering door het bedrijfsleven met circa 15 miljoen euro. Desalniettemin is het proces een zoektocht naar “het vinden en zo nodig opnieuw bijstellen van de balans tussen budget en ambitie” aldus de woordvoerster van de provincie.
   
Overijssel
Het verhogen van de waterveiligheid in de IJsseldelta-Zuid – de aanleg van de Reevediep – wordt aangegrepen om nieuwe natuur, meer recreatie, versterking van de economie, nieuw wonen, versterking van de agrarische sector en een verbetering van de mobiliteit te realiseren. Gedeputeerde Rietkerk schetst het proces tussen de verschillende betrokken overheden en de inwoners van het gebied om uiteindelijk tot een gedragen voorstel te komen. “Aan de tekentafel kwamen we uit op variant zes, aan het begin van de avond hadden we er maar vijf.”
 
Op weg naar een scherp profiel voor 2020
De projecten van de twaalf provincies scherpen het profiel van de provincies aan en vormen de basis voor KOMPAS 2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst.
 
Nog twee bijeenkomsten
Op 20 maart en 3 april volgen nog twee bijeenkomsten in het kader van Profiel Provincies. U leest er op termijn meer over op deze website.

Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer