Coalitie neemt punten IPO over bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie

29 januari 2018

In 2010 is het toenmalige ministerie van EZ gestart met het moderniseren van de Elektriciteits- en Gaswet. Nadat de Eerste Kamer in 2015 de eerste herziening van deze wetten verwierp, behandelde de Tweede Kamer afgelopen week de modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet bij de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VEt). Vanuit het IPO is een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven.

Een dag voor de behandeling van de Wet VEt in de Tweede Kamer heeft de minister van EZK een Nota van Wijziging naar de Kamer gestuurd, waarin een belangrijk deel van de provinciale punten is overgenomen. Belangrijk is dat er meer vrijheid komt in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf; een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk op basis van de Nota van Wijziging.

De gezamenlijke provincies hebben daarnaast ingezet op het laten vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen waarbij een ‘nee, geen gasaansluiting tenzij’ beleid werd nagestreefd. De gezamenlijke coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben voorafgaand aan het debat een amendement ingediend waarbij de gasaansluitplicht grotendeels komt te vervallen waarin ditzelfde ‘nee, tenzij’ principe werd gevolgd.  Op dezelfde dag behandelde de Kamer ook een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de gasaansluitplicht te laten vervallen. Ten opzichte van dit wetsvoorstel biedt het ingediende amendement meer ruimte voor uitzonderingen bij hoge maatschappelijke kosten en vervalt ook de aansluitplicht voor kleinverbruikers.

Over het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels (verkabelen) zei de minister dat dit een lokale afweging moet zijn. Het ministerie is een gezamenlijk overleg gestart met het IPO en het Gemeentelijk Platform Hoogspanning om te kijken of die partijen daar ook meer samen in op kunnen trekken. De minister vindt dat zijn rol verder terughoudend moet zijn en wil provincies niet met de rekening opzadelen.


Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer