De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017

De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.”

En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink.

De fiets is meer dan alleen een eenvoudig en effectief vervoermiddel. De fiets zorgt ervoor dat onze binnensteden niet verstopt raken, dat het platteland bereikbaar blijft, dat het milieu niet wordt aangetast. We profiteren pas van deze maatschappelijke voordelen als er meer aandacht voor is en er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Aan die oproep is gehoor gegeven: in het uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018 zijn helder omschreven activiteiten uitgewerkt met als streven: In 2027 is het aantal fietskilometers gegroeid met 20%.

Aandacht uit verschillende hoeken
Henk Brink, voorzitter Tour de Force, is hierover zeer verheugd: “De fiets krijgt een steeds belangrijkere plek in onze maatschappij. In de jaren zestig was de auto voor iedereen de heilige koe, maar dat bezit is nu niet meer zo belangrijk. Ook het oubollige imago van de fiets is veranderd. Met de komst van de E-bike en de toenemende populariteit van wielrennen en mountainbiken is fietsen hipper en modern geworden. Bovendien zien steeds meer mensen zelf ook het belang voor de gezondheid. En gelukkig de politiek ook.”

Je zou kunnen zeggen dat dit ook uit het regeerakkoord blijkt: “Er is 100 miljoen uitgetrokken voor de fiets. Het lijkt een groot bedrag maar met alle uitdagingen waar we voor staan, is dat niet genoeg. Daarom blijven we als Tour de Force gezamenlijk wegen zoeken om extra budgetten vrij te maken voor beleid. Ik heb er groot vertrouwen in dat dit gaat lukken. Fietsen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van mensen, om die reden is het ministerie van VWS ook geïnteresseerd en betrokken bij ons programma. Uit de mooie ontwikkelingen blijkt dat onze inspanningen zijn uitwerking gaan krijgen en we het fietsbeleid hoger op de bestuurlijke agenda’s krijgen.”

Goede ideeën komen bij elkaar
Brink had het geluk, zegt hij, dat zijn voorganger van Tour de Force al een succesvol traject had ingezet: “Bij alle betrokken partijen zie ik een grote inzet, de ambities zijn gelijk. En natuurlijk, elke deelnemende partij en decentrale overheid heeft zijn eigen uitdaging. Maar we willen het samen doen. Er is veel enthousiasme om de kennis te delen.”

In de Tour de Force komen veel goede ideeën bij elkaar. Dat is ook een van de belangrijkste onderdelen van het uitvoeringsprogramma: de kennisdeling.

“Met elkaar nadenken en leren over: Hoe krijg je mensen op de fiets? Hoe kunnen we ouders stimuleren om met hun kinderen op de fiets naar school te gaan? Hoe kunnen we het toenemend aantal fietsongevallen voorkomen?

Fietsen is zeker een thema waar ik veel belang aan hecht. Oplossingen zitten niet altijd zozeer vast op geld. Ik vind het vooral belangrijk dat de fiets gewaardeerd en zichtbaar wordt wat het effect is op het gebied van gezondheid, economie en milieu. En dat gebeurt nu: de fiets staat weer op de agenda!

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties én burgers ontplooien al veel mooie initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren, het fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken en om eventuele nadelen van het fietsgebruik te verkleinen. Dat moet vooral zo doorgaan. De Tour de Force wil dergelijke initiatieven ondersteunen door daarvoor gunstige randvoorwaarden te creëren. En met bijvoorbeeld de landelijke Fietstafel waarbij de voortgang wordt besproken en de Inspiratiedag die afgelopen donderdag 23 november plaatsvond, willen we ook de kennis die er is breed delen.”


Gerelateerde berichten

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer

Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017 - Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.” 
Lees meer

Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017 - Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren zijn een samenwerking tussen alle partijen en een risiscogestuurde aanpak nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies  verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 
Lees meer