De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017

De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.”

En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink.

De fiets is meer dan alleen een eenvoudig en effectief vervoermiddel. De fiets zorgt ervoor dat onze binnensteden niet verstopt raken, dat het platteland bereikbaar blijft, dat het milieu niet wordt aangetast. We profiteren pas van deze maatschappelijke voordelen als er meer aandacht voor is en er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Aan die oproep is gehoor gegeven: in het uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018 zijn helder omschreven activiteiten uitgewerkt met als streven: In 2027 is het aantal fietskilometers gegroeid met 20%.

Aandacht uit verschillende hoeken
Henk Brink, voorzitter Tour de Force, is hierover zeer verheugd: “De fiets krijgt een steeds belangrijkere plek in onze maatschappij. In de jaren zestig was de auto voor iedereen de heilige koe, maar dat bezit is nu niet meer zo belangrijk. Ook het oubollige imago van de fiets is veranderd. Met de komst van de E-bike en de toenemende populariteit van wielrennen en mountainbiken is fietsen hipper en modern geworden. Bovendien zien steeds meer mensen zelf ook het belang voor de gezondheid. En gelukkig de politiek ook.”

Je zou kunnen zeggen dat dit ook uit het regeerakkoord blijkt: “Er is 100 miljoen uitgetrokken voor de fiets. Het lijkt een groot bedrag maar met alle uitdagingen waar we voor staan, is dat niet genoeg. Daarom blijven we als Tour de Force gezamenlijk wegen zoeken om extra budgetten vrij te maken voor beleid. Ik heb er groot vertrouwen in dat dit gaat lukken. Fietsen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van mensen, om die reden is het ministerie van VWS ook geïnteresseerd en betrokken bij ons programma. Uit de mooie ontwikkelingen blijkt dat onze inspanningen zijn uitwerking gaan krijgen en we het fietsbeleid hoger op de bestuurlijke agenda’s krijgen.”

Goede ideeën komen bij elkaar
Brink had het geluk, zegt hij, dat zijn voorganger van Tour de Force al een succesvol traject had ingezet: “Bij alle betrokken partijen zie ik een grote inzet, de ambities zijn gelijk. En natuurlijk, elke deelnemende partij en decentrale overheid heeft zijn eigen uitdaging. Maar we willen het samen doen. Er is veel enthousiasme om de kennis te delen.”

In de Tour de Force komen veel goede ideeën bij elkaar. Dat is ook een van de belangrijkste onderdelen van het uitvoeringsprogramma: de kennisdeling.

“Met elkaar nadenken en leren over: Hoe krijg je mensen op de fiets? Hoe kunnen we ouders stimuleren om met hun kinderen op de fiets naar school te gaan? Hoe kunnen we het toenemend aantal fietsongevallen voorkomen?

Fietsen is zeker een thema waar ik veel belang aan hecht. Oplossingen zitten niet altijd zozeer vast op geld. Ik vind het vooral belangrijk dat de fiets gewaardeerd en zichtbaar wordt wat het effect is op het gebied van gezondheid, economie en milieu. En dat gebeurt nu: de fiets staat weer op de agenda!

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties én burgers ontplooien al veel mooie initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren, het fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken en om eventuele nadelen van het fietsgebruik te verkleinen. Dat moet vooral zo doorgaan. De Tour de Force wil dergelijke initiatieven ondersteunen door daarvoor gunstige randvoorwaarden te creëren. En met bijvoorbeeld de landelijke Fietstafel waarbij de voortgang wordt besproken en de Inspiratiedag die afgelopen donderdag 23 november plaatsvond, willen we ook de kennis die er is breed delen.”


Gerelateerde berichten

‘At full speed’: de zero emissie bus

22 januari 2018 - Het IPO nam in 2016, samen met het Rijk en vervoerregio’s, het initiatief voor een landelijke transitie naar elektrisch openbaar vervoer. Het werd een succes, mede dankzij de actieve en efficiënte inbreng van alle betrokken partijen. ‘Bij de start had ik niet gedacht dat we na twee jaar al zóver zouden zijn!’. Opgetogen vertelt Maarten Post over de uitvoering van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Vanuit het IPO is hij sinds het begin betrokken, eerst als kwartiermaker en nu als programmamanager. Daarnaast werkt Maarten ook in Brabant aan deze transitie.
Lees meer

Reactie provincies op geplande staking in regionaal OV

02 januari 2018 - Voor aanstaande donderdag is een staking in het regionaal OV aangekondigd als gevolg van een conflict tussen werknemers en vervoerders. Provincies vinden het jammer dat beide partijen er tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd nog niet uitgekomen zijn en een staking door medewerkers nodig wordt geacht. We dringen er bij de werkgevers en bonden op aan dat ze de komende tijd met elkaar in gesprek blijven en een oplossing vinden voor het ontstane conflict, zodat reizigers niet de dupe worden. Bij deze gesprekken, die hopelijk snel gevoerd worden, zijn de provincies nadrukkelijk geen partij.   
Lees meer

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer