De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017

De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.”

En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink.

De fiets is meer dan alleen een eenvoudig en effectief vervoermiddel. De fiets zorgt ervoor dat onze binnensteden niet verstopt raken, dat het platteland bereikbaar blijft, dat het milieu niet wordt aangetast. We profiteren pas van deze maatschappelijke voordelen als er meer aandacht voor is en er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Aan die oproep is gehoor gegeven: in het uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018 zijn helder omschreven activiteiten uitgewerkt met als streven: In 2027 is het aantal fietskilometers gegroeid met 20%.

Aandacht uit verschillende hoeken
Henk Brink, voorzitter Tour de Force, is hierover zeer verheugd: “De fiets krijgt een steeds belangrijkere plek in onze maatschappij. In de jaren zestig was de auto voor iedereen de heilige koe, maar dat bezit is nu niet meer zo belangrijk. Ook het oubollige imago van de fiets is veranderd. Met de komst van de E-bike en de toenemende populariteit van wielrennen en mountainbiken is fietsen hipper en modern geworden. Bovendien zien steeds meer mensen zelf ook het belang voor de gezondheid. En gelukkig de politiek ook.”

Je zou kunnen zeggen dat dit ook uit het regeerakkoord blijkt: “Er is 100 miljoen uitgetrokken voor de fiets. Het lijkt een groot bedrag maar met alle uitdagingen waar we voor staan, is dat niet genoeg. Daarom blijven we als Tour de Force gezamenlijk wegen zoeken om extra budgetten vrij te maken voor beleid. Ik heb er groot vertrouwen in dat dit gaat lukken. Fietsen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van mensen, om die reden is het ministerie van VWS ook geïnteresseerd en betrokken bij ons programma. Uit de mooie ontwikkelingen blijkt dat onze inspanningen zijn uitwerking gaan krijgen en we het fietsbeleid hoger op de bestuurlijke agenda’s krijgen.”

Goede ideeën komen bij elkaar
Brink had het geluk, zegt hij, dat zijn voorganger van Tour de Force al een succesvol traject had ingezet: “Bij alle betrokken partijen zie ik een grote inzet, de ambities zijn gelijk. En natuurlijk, elke deelnemende partij en decentrale overheid heeft zijn eigen uitdaging. Maar we willen het samen doen. Er is veel enthousiasme om de kennis te delen.”

In de Tour de Force komen veel goede ideeën bij elkaar. Dat is ook een van de belangrijkste onderdelen van het uitvoeringsprogramma: de kennisdeling.

“Met elkaar nadenken en leren over: Hoe krijg je mensen op de fiets? Hoe kunnen we ouders stimuleren om met hun kinderen op de fiets naar school te gaan? Hoe kunnen we het toenemend aantal fietsongevallen voorkomen?

Fietsen is zeker een thema waar ik veel belang aan hecht. Oplossingen zitten niet altijd zozeer vast op geld. Ik vind het vooral belangrijk dat de fiets gewaardeerd en zichtbaar wordt wat het effect is op het gebied van gezondheid, economie en milieu. En dat gebeurt nu: de fiets staat weer op de agenda!

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties én burgers ontplooien al veel mooie initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren, het fietsen nog veiliger en comfortabeler te maken en om eventuele nadelen van het fietsgebruik te verkleinen. Dat moet vooral zo doorgaan. De Tour de Force wil dergelijke initiatieven ondersteunen door daarvoor gunstige randvoorwaarden te creëren. En met bijvoorbeeld de landelijke Fietstafel waarbij de voortgang wordt besproken en de Inspiratiedag die afgelopen donderdag 23 november plaatsvond, willen we ook de kennis die er is breed delen.”


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer