“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”

22 mei 2015

Donderdag hield de Tweede Kamer een dagvullend Rondetafelgesprek over de Omgevingswet.  Namens het IPO was Brabantse gedeputeerde Yves de Boer uitgenodigd en hij informeerde de Kamerleden onder meer over de recent bereikte overeenstemming over de definitie van provinciaal belang.  Wethouder Boudewijn Revis (Den Haag)  kon namens de VNG de woorden van De Boer alleen maar beamen: “'Wij onderschrijven alles wat de heer de Boer heeft gezegd”.

Naast vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen waren ook VNO-NCW, Stichting Natuur en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving en een reeks wetenschappers uitgenodigd.  

Cultuuromslag
Het IPO wees de Kamer, bij monde van De Boer, op het vertrouwen dat de twaalf provincies nog altijd hebben in de nieuwe Wet. Volgens De Boer is bestuurlijke afwegingsruimte in de Wet van groot belang. Het alles willen dichtregelen in de Omgevingswet biedt geen 100% zekerheid. En betekent dat we niet verder gaan komen met onze maatschappelijke opgaven, terwijl de samenleving daar wel om vraagt.  Dit vraagt dus om geloof in de filosofie achter dit traject. De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal: de gebruikers, de beslissers, de overheden, de Kamer, burgers en bedrijven.
 
Eensgezind
De inbreng van VNG en IPO was gisteren dus eensgezind. De VNG vroeg net als het IPO om aandacht voor het belang van bestuurlijke afwegingsruimte in de Wet  en schetste de zorgen omtrent de onduidelijkheid over de balans van de maatschappelijke baten en kosten. Ten aanzien van de omgevingsvisie pleitte de VNG voor een vormvrije invulling. Een verplichting past daar niet bij, maar de VNG zal geen bezwaren hebben als de Kamer dit zou wensen. Veel aandacht was er ook voor de uitdagingen omtrent de financiën en de ICT.
 
Windmolens langs de grens
De VVD haalde de controverse aan tussen IPO en VNG over de rolverdeling die tijdens de vorige hoorzitting in september nog zichtbaar op tafel lag. Door een eensgezinde reactie van De Boer en Revis kon die kou uit de lucht worden gehaald.  Aandacht was er van D66-zijde vooral over de grenseffecten van de Omgevingswet in relatie tot de bestuurlijke afwegingsruimte. De zorg bestaat dat gemeenten bijvoorbeeld windmolens langs de grens met andere gemeente gaan plaatsen. Revis stelde dat de nieuwe situatie niet zal afwijken van de huidige werkwijze met bestemmingsplannen. De Boer haakte hierop aan en wees op de rol van de provincie als het gaat om grensoverschrijdende issues. Hij verwees hier naar zijn eerdere opmerking over de noodzaak van een veranderende bestuursstijl en cultuuromslag. Hij gaf als voorbeeld dat veel provincies steeds meer hun rol oppakken om verschillende partijen aan tafel te krijgen om met elkaar het gesprek te voeren over het ruimtelijk domein.
 
Flexibiliteit
Naarmate de dag vorderde keerde het begrip flexibiliteit meerdere malen terug aan de ronde tafel. Iedereen lijkt het eens te zijn over de voordelen van maatwerk, ware het niet dat er net als bij de vorige hoorzitting steeds vaker werd gevraagd om het opnemen van bepalingen in de wet, voor specifieke onderwerpen als werelderfgoed, gezondheid en routenetwerken. 

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer