Decentralisatie natuurbeleid goed van start

26 januari 2017

De decentralisatie van het natuurbeleid is goed uit de startblokken gekomen. Dat is de voornaamste conclusie van het evaluatierapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag 25 januari op het symposium ‘Samen werken aan natuur’ heeft gepresenteerd. Het is een lerende evaluatie, waarbij provincies en partners ook leren van elkaars aanpak.

Het PBL constateert dat de aanpak van de provincies ertoe leidt dat, na jaren van stagnatie, de biodiversiteit flink vooruit gaat. Daarmee wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de internationale natuurdoelstellingen. De provincies realiseren deze opgave met de maatschappelijke partners. Een aanpak die ertoe leidt dat de natuuropgaven in samenhang met andere opgaven gerealiseerd worden.

Uitdagingen

De realisatie van deze plannen is nog wel een forse opgave en vraagt de komende jaren om een stevige inzet van provincies. Een van de belangrijkste uitdagingen is volgens PBL om de verbinding van het natuurbeleid met economie en maatschappij verder te verankeren in concrete uitvoeringsplannen. Ook wijst het PBL erop dat voor het volledig realiseren van de internationale natuurafspraken een verdergaande verduurzaming van de landbouw nabij natuur nodig is.

Nieuwe vormen

Tijdens het symposium werd met verschillende voorbeelden, zoals het programma nieuwe natuur in de provincie Flevoland, de aanpak van het Markdal in Noord-Brabant en de realisatie van het Natuurnetwerk in Overijssel door agrariërs, duidelijk dat provincies zoeken naar nieuwe realisatievormen, waarbij burgers een grotere rol krijgen.

Net van start

Staatssecretaris Martijn van Dam en Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (tevens IPO-bestuurslid) hebben de eerste exemplaren van het rapport uitgereikt gekregen van Hams Mommaas (PBL). Beiden zijn tevreden over de eerste jaren van het Natuurpact, maar onderschrijven ook dat provincies pas net van start zijn gegaan. Zoals de tweede voortgangsrapportage natuur laat zien hebben provincies inmiddels ruim 1/3 gerealiseerd van het afgesproken areaal nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast zijn het Programma Aanpak Stikstof en het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan.

Geslaagd voorbeeld decentralisatie

De staatssecretaris constateerde dat het voor een goed natuurbeleid belangrijk is dat partijen bij elkaar worden gebracht. De provincie is volgens hem de juiste bestuurslaag om deze samenwerking tot stand te brengen. De decentralisatie is volgens Van Dam en Van Dijk goed verlopen. Provincies en Rijk hebben elkaar ook de komende tijd nodig, constateerden de twee bestuurders. Ook de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol die deelnam aan de paneldiscussie tijdens het symposium, kijkt met tevredenheid terug op het decentralisatieproces. Krol: “Hans Mommaas van PBL gaf tijdens het symposium aan dat hij het een voorbeeld vond van één van de meest geslaagde decentralisaties. Dat is een groot compliment. Sinds de decentralisatie gaan we vooruit op het natuurdossier.”  

Nieuwe rollen

Gedeputeerde Van Dijk sprak tijdens het symposium ook zijn waardering uit voor het feit dat provincies ook in het politieke debat veel steun hebben gekregen van staatssecretarissen Van Dam en Dijksma. Van Dijk: “We werken goed samen met het Rijk. Voor de buitenwereld is de rolverdeling echter nog wennen, waardoor discussies over bijvoorbeeld het landschap ten onrechte op landelijk niveau worden ingestoken in plaats van op provinciaal niveau.”

PBL heeft deze evaluatie in opdracht van het Ministerie van EZ en provincies uitgevoerd. In het Natuurpact hebben de provincies met het Rijk afgesproken dat de resultaten van het Natuurpact 3-jaarlijks geëvalueerd worden.


Gerelateerde berichten

Natuurtop 2017 - spannende natuur

22 juni 2017 - Tijdens de Natuurtop 2017 op 14 september gaan samenleving en natuur elkaar ontmoeten op een spannende plek in de Schoorlse duinen. 
Lees meer

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

19 januari 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In 2015 is er 1.747 hectare natuurgebied verworven en 3.141 hectare ingericht. De totaal beoogde omvang van het NNN is 670.000 hectare, waarvan nu  616.000 hectare gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.   
Lees meer