"Een nieuwe infrastructuur met een sleutelrol voor lokale (wijk)teams"

23 juni 2014

Bovenregionaal loont! Dat is één van de belangrijkste lessen van de aanpak van de transitie jeugdzorg in de provincie Utrecht. Monique Peltenburg, voorzitter van de ambtelijke stuurgroep transitie jeugdzorg en directeur bij de gemeente Amersfoort, vult aan dat “het ineen slaan van de handen tussen gemeenten en regio’s met de provincie en ook het vroege begin van het transitieproces”  van doorslaggevende waarde zijn geweest bij de voortgang die geboekt wordt in de provincie Utrecht. “Omdat het goed loopt, putten we er ook weer energie uit voor de volgende stappen die gezet moeten worden.” Op 1 januari 2015 gaat de wettelijke taak van de jeugdzorg over naar de gemeenten. 

Peltenburg benadrukt dat het geen gemakkelijke overgang is. “Het is een ingewikkeld proces met meerdere speelvelden waarop steeds actie ondernomen moet worden. Je hebt te maken met je eigen gemeente, de eigen en andere regio’s, de zorgaanbieders en de provincie. Op ieder speelveld vervul je een andere rol en staan de partijen in weer andere verhoudingen tot elkaar.” In de provincie Utrecht zijn er zes regio’s. Elke regio bestaat uit meerdere gemeenten. Het unieke aan de Utrechtse aanpak is de bovenregionale samenwerking. “De verplichting tot het sluiten van een regionaal transitie-arrangement (afspraken met de zorgaanbieders per regio) is niet alleen een impuls geweest voor de regionale samenwerking, we hebben er in Utrecht ook een basis mee gelegd voor de samenwerking tussen de regio’s.  Deze bovenregionale samenwerking heeft z’n grote waarde inmiddels bewezen.”

De provincie heeft volgens Peltenburg “alle ruimte gegeven aan de gemeenten en de regio’s  om de beweging naar voren te maken. Ruimte om ons te kunnen voorbereiden, maar ook om te experimenteren”. De provincie heeft er geenszins de handen  vanaf getrokken, maar juist meegewerkt aan het faciliteren van de transitie. “Dankzij de provincie konden wij in de praktijk nu al oefenen met de situatie die formeel pas na inwerkingtreding van de wet aan de orde is. Er zijn hiertoe door de provincie en gemeenten bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg Utrecht die de mogelijkheid boden om te oefenen met de nieuwe taken en zo  mee te groeien in de nieuwe werkwijze ”.  

De nieuwe manier van werken in de transitie van de jeugdzorg in Utrecht is gebaseerd op een nieuwe infrastructuur waarin  lokale (wijk)teams een sleutelrol vervullen. Daar sluit ook onze aanpak die de  naam  ‘SAVE’ meegekregen heeft op aan: SAmenwerken aan VEiligheid’. Uitgangspunt daarbij is de vraag ‘hoe te handelen als de veiligheid van het kind in het geding is?’ Voor het realiseren van de SAVE-aanpak hebben we een mijlpalenplanning opgesteld legt Peltenburg uit. De mijlpaal van het hebben staan van een goede lokale infrastructuur. De mijlpaal van goede afspraken tussen alle betrokken partijen. Ook met deze SAVE-aanpak  is Utrecht  vroeg van start gegaan.

In de gemeente Amersfoort is een van  de allereerste proeftuinen van de provincie gestart, proeftuin Soesterkwartier. “Onze focus lag daarin  op de jeugdzorg, maar met hetgeen we geleerd hebben in die proeftuin werken we  nu toe naar een stadsdekkend systeem met een team in elke wijk voor niet alleen de jeugdzorg, maar voor alle bewoners, voor de leeftijd van nul tot honderd.”

“Door samen te oefenen, te leren en onze krachten te bundelen staan we er in de 6 regio’s van de provincie Utrecht goed voor met de voorbereiding van de transitie jeugdzorg en daar heeft de provincie een belangrijke bijdrage aan geleverd" benadrukt Peltenburg tot slot.  

De transitie jeugdzorg is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Utrecht is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”). Tijdens drie bijeenkomsten zijn de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. Transitie Jeugdzorg is op 3 april gepresenteerd.

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina   


Gerelateerde berichten

“Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn funest. De gemeentelijke focus op preventie is ook daarom zo belangrijk”

20 januari 2015 - Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari verruilt IPO-bestuurslid en portefeuillehouder jeugdzorg, Marc Witteman, de provincie Flevoland voor de burgemeesterspost in de gemeente Stichtse Vecht. Lees hier zijn afscheidsinterview.
Lees meer

IPO bestuurder Marc Witteman neemt eindrapport TSJ in ontvangst

17 december 2014 - “Met het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg kan verder gebouwd worden aan de toekomst van de gedecentraliseerde jeugdzorg in Nederland” aldus Marc Witteman, portefeuillehouder jeugdzorg in het IPO-bestuur.
Lees meer

IPO neemt afscheid van de jeugdzorg

20 november 2014 - De provincies waren de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. De gedeputeerden jeugdzorg kwamen op 20 november in Utrecht bijeen om in gezamenlijkheid ‘afscheid’ te nemen van dit IPO-dossier.  
Lees meer