Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 februari 2017

De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.

In de Tweede Kamer kreeg de motie van Manon Fokke (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) unaniem steun. De motie vraagt om herziening van de grondslagen onder de verdeling van de middelen in het provinciefonds. De actualisatie van het provinciefonds heeft daarmee een bredere strekking gekregen dan uitsluitend de aanpassing van de verdeelstaf eigen vermogen. Ook de kostenoriëntatie wordt tegen het licht gehouden. Bij de actualisatie van het verdeelmodel moet de eerder aangenomen motie Veldman/Wolbert worden betrokken, die vraagt hoe verschillen in economische groei tussen de regio’s kunnen worden gefaciliteerd. De inzet van het IPO is er nu op gericht om regie te houden over de actualisatie.


Gerelateerde berichten

Prinsjesdag: de hoofdpunten op een rij

19 september 2018 - Een tegenvaller voor het Provinciefonds, gevolgd door groei. Extra geld voor klimaatadaptatie en circulaire economie. En, zoals verwacht, nog geen duidelijkheid over de inzet van middelen voor het Klimaatakkoord. Enkele hoofdpunten uit de Troonrede en de Miljoennota op een rij.
Lees meer

Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 juli 2017 - De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.
Lees meer

Nieuw verdeelmodel provinciefonds: eenvoudig en transparant

16 december 2015 - Het IPO-bestuur van 10 december is unaniem tot overeenstemming gekomen over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel, dat is uitgewerkt door een externe commissie onder leiding van mr. Geert Jansen, is eenvoudiger en transparanter dan het oude model en sluit beter aan bij de kerntaken van de provincies. IPO-voorzitter Remkes: “De commissie is er in geslaagd een zeer complex model te vereenvoudigen, waarmee bij uitstek recht wordt gedaan aan de provinciale autonomie”. Het rapport ‘Redelijk Verdeeld’ waarin het nieuwe verdeelmodel is opgenomen, is aan minister Plasterk van BZK aangeboden met het verzoek om het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2017 in te voeren en hiervoor de financiële verhoudingswet aan te passen.
Lees meer