Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018

Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.

Het IPO is blij met de aandacht die kamerleden voor de fiets hebben gevraagd. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste toezeggingen die de staatssecretaris van IenW naar aanleiding van de gestelde vragen heeft gedaan:

De fiets krijgt in de toekomst een volwaardige plek bij het oplossen van knelpunten in de Nederlandse infrastructuur (vastgesteld in de NMCA, de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en daarmee ook in het MIRT-proces. De eerste stap hierin is al gezet: in recente MIRT-verkenningen zijn fietsmaatregelen opgenomen in de aanpak om een knelpunt op te lossen. Daarnaast is er de overgang van Infrafonds naar Mobiliteitsfonds waar dit kabinet aan werkt. Dit maakt het straks ook mogelijk om bij een knelpunt op het hoofdwegennet fietsmaatregelen toe te voegen als onderdeel van een pakket aan oplossingen.

De fiscale regels voor het leasen van een fiets via de werkgever worden met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. De SGP vroeg of dit mogelijk eerder ingevoerd kon worden, maar dit is volgens de staatssecretaris niet mogelijk. Voor de leasefiets komt er een forfait, net als voor de leaseauto. Op dit moment werkt het ministerie van Financiën aan de implementatie van deze maatregel. Verder spreekt de staatssecretaris met werkgevers aan de Mobiliteitstafel in het kader van het Klimaatakkoord over fietsstimuleringsmaatregelen, waaronder de 19 cent kilometervergoeding die nu al door werkgevers mag worden ingezet. D66 deed daarbij het verzoek om de mogelijkheden voor werkgevers beter onder de aandacht te brengen en een publiekscampagne te starten onder het mom ‘fiets jezelf rijk’.

Met gemeenten en provincies bespreekt de staatssecretaris de investeringen in fietsenstallingen en de kosten voor beheer en exploitatie. Dit wordt één van de prioriteiten voor de inzet van de in het regeerakkoord afgesproken 100 miljoen voor fietsbeleid. Er komt een voorstel vanuit het ministerie met de criteria om aanspraak te maken op cofinanciering vanuit dit gelabelde budget.Vóór de zomer komt de staatssecretaris met een brief over de inzet van de extra middelen en licht ze ook haar korte-, middellange- en langetermijn ambities op het terrein van fietsbeleid toe. Voor een aantal punten uit het plan zijn gemeenten en provincies aan zet. De staatssecretaris wil decentrale overheden hierbij ondersteunen en ze zal binnen “Tour de Force” haar acties verder vormgeven. Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) vervult hierin als voorzitter van de Tour de Force een belangrijke rol.


Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer