Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018

Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.

Het IPO is blij met de aandacht die kamerleden voor de fiets hebben gevraagd. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste toezeggingen die de staatssecretaris van IenW naar aanleiding van de gestelde vragen heeft gedaan:

De fiets krijgt in de toekomst een volwaardige plek bij het oplossen van knelpunten in de Nederlandse infrastructuur (vastgesteld in de NMCA, de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en daarmee ook in het MIRT-proces. De eerste stap hierin is al gezet: in recente MIRT-verkenningen zijn fietsmaatregelen opgenomen in de aanpak om een knelpunt op te lossen. Daarnaast is er de overgang van Infrafonds naar Mobiliteitsfonds waar dit kabinet aan werkt. Dit maakt het straks ook mogelijk om bij een knelpunt op het hoofdwegennet fietsmaatregelen toe te voegen als onderdeel van een pakket aan oplossingen.

De fiscale regels voor het leasen van een fiets via de werkgever worden met ingang van 1 januari 2020 vereenvoudigd. De SGP vroeg of dit mogelijk eerder ingevoerd kon worden, maar dit is volgens de staatssecretaris niet mogelijk. Voor de leasefiets komt er een forfait, net als voor de leaseauto. Op dit moment werkt het ministerie van Financiën aan de implementatie van deze maatregel. Verder spreekt de staatssecretaris met werkgevers aan de Mobiliteitstafel in het kader van het Klimaatakkoord over fietsstimuleringsmaatregelen, waaronder de 19 cent kilometervergoeding die nu al door werkgevers mag worden ingezet. D66 deed daarbij het verzoek om de mogelijkheden voor werkgevers beter onder de aandacht te brengen en een publiekscampagne te starten onder het mom ‘fiets jezelf rijk’.

Met gemeenten en provincies bespreekt de staatssecretaris de investeringen in fietsenstallingen en de kosten voor beheer en exploitatie. Dit wordt één van de prioriteiten voor de inzet van de in het regeerakkoord afgesproken 100 miljoen voor fietsbeleid. Er komt een voorstel vanuit het ministerie met de criteria om aanspraak te maken op cofinanciering vanuit dit gelabelde budget.Vóór de zomer komt de staatssecretaris met een brief over de inzet van de extra middelen en licht ze ook haar korte-, middellange- en langetermijn ambities op het terrein van fietsbeleid toe. Voor een aantal punten uit het plan zijn gemeenten en provincies aan zet. De staatssecretaris wil decentrale overheden hierbij ondersteunen en ze zal binnen “Tour de Force” haar acties verder vormgeven. Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) vervult hierin als voorzitter van de Tour de Force een belangrijke rol.


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer