Gezamenlijke reactie IPO, VNG, UvW en Vewin over schaliegas

27 oktober 2014

De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER Schaliegas roept bij IPO, VNG, UvW en Vewin veel vragen op. De vier koepels hebben deze op een rij gezet als inbreng voor het Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

De bezwaren richten zich op:

  • het proces dat gebrekkig verloopt
  • het achterwege blijven van de discussie over nut en noodzaak van schaliegas
  • het gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond
  • onvoldoende aandacht voor de risico’s voor drinkwater
  • het ontbreken van thema’s zoals volksgezondheid, grondwater, overstromingsgevoelige gebieden, landbouw, stikstof emissie, de effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, etc.

Verder geven de vier partijen in de notitie aan Tweede Kamerleden aan dat nader overleg gewenst is over de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Mijnbouwwet. De decentrale overheden vragen om een formele positie  in die Mijnbouwwet.

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg. De Tweede Kamer heeft aangekondigd over de antwoorden van de minister een mondeling debat te willen houden. U kunt de notitie van het IPO, de VNG, UvW en VEWIN hier downloaden.


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer