Gezamenlijke reactie IPO, VNG, UvW en Vewin over schaliegas

27 oktober 2014

De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER Schaliegas roept bij IPO, VNG, UvW en Vewin veel vragen op. De vier koepels hebben deze op een rij gezet als inbreng voor het Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

De bezwaren richten zich op:

  • het proces dat gebrekkig verloopt
  • het achterwege blijven van de discussie over nut en noodzaak van schaliegas
  • het gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond
  • onvoldoende aandacht voor de risico’s voor drinkwater
  • het ontbreken van thema’s zoals volksgezondheid, grondwater, overstromingsgevoelige gebieden, landbouw, stikstof emissie, de effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, etc.

Verder geven de vier partijen in de notitie aan Tweede Kamerleden aan dat nader overleg gewenst is over de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Mijnbouwwet. De decentrale overheden vragen om een formele positie  in die Mijnbouwwet.

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg. De Tweede Kamer heeft aangekondigd over de antwoorden van de minister een mondeling debat te willen houden. U kunt de notitie van het IPO, de VNG, UvW en VEWIN hier downloaden.


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer