Gezamenlijke reactie IPO, VNG, UvW en Vewin over schaliegas

27 oktober 2014

De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER Schaliegas roept bij IPO, VNG, UvW en Vewin veel vragen op. De vier koepels hebben deze op een rij gezet als inbreng voor het Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

De bezwaren richten zich op:

  • het proces dat gebrekkig verloopt
  • het achterwege blijven van de discussie over nut en noodzaak van schaliegas
  • het gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond
  • onvoldoende aandacht voor de risico’s voor drinkwater
  • het ontbreken van thema’s zoals volksgezondheid, grondwater, overstromingsgevoelige gebieden, landbouw, stikstof emissie, de effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, etc.

Verder geven de vier partijen in de notitie aan Tweede Kamerleden aan dat nader overleg gewenst is over de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Mijnbouwwet. De decentrale overheden vragen om een formele positie  in die Mijnbouwwet.

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg. De Tweede Kamer heeft aangekondigd over de antwoorden van de minister een mondeling debat te willen houden. U kunt de notitie van het IPO, de VNG, UvW en VEWIN hier downloaden.


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer