Gezamenlijke reactie IPO, VNG, UvW en Vewin over schaliegas

27 oktober 2014

De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER Schaliegas roept bij IPO, VNG, UvW en Vewin veel vragen op. De vier koepels hebben deze op een rij gezet als inbreng voor het Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

De bezwaren richten zich op:

  • het proces dat gebrekkig verloopt
  • het achterwege blijven van de discussie over nut en noodzaak van schaliegas
  • het gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond
  • onvoldoende aandacht voor de risico’s voor drinkwater
  • het ontbreken van thema’s zoals volksgezondheid, grondwater, overstromingsgevoelige gebieden, landbouw, stikstof emissie, de effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, etc.

Verder geven de vier partijen in de notitie aan Tweede Kamerleden aan dat nader overleg gewenst is over de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Mijnbouwwet. De decentrale overheden vragen om een formele positie  in die Mijnbouwwet.

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg. De Tweede Kamer heeft aangekondigd over de antwoorden van de minister een mondeling debat te willen houden. U kunt de notitie van het IPO, de VNG, UvW en VEWIN hier downloaden.


Gerelateerde berichten

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer