Gezamenlijke reactie IPO, VNG, UvW en Vewin over schaliegas

27 oktober 2014

De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER Schaliegas roept bij IPO, VNG, UvW en Vewin veel vragen op. De vier koepels hebben deze op een rij gezet als inbreng voor het Schriftelijk Overleg van de Tweede Kamer over de notitie.

De bezwaren richten zich op:

  • het proces dat gebrekkig verloopt
  • het achterwege blijven van de discussie over nut en noodzaak van schaliegas
  • het gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie Ondergrond
  • onvoldoende aandacht voor de risico’s voor drinkwater
  • het ontbreken van thema’s zoals volksgezondheid, grondwater, overstromingsgevoelige gebieden, landbouw, stikstof emissie, de effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, etc.

Verder geven de vier partijen in de notitie aan Tweede Kamerleden aan dat nader overleg gewenst is over de relatie tussen de Structuurvisie Schaliegas en de Mijnbouwwet. De decentrale overheden vragen om een formele positie  in die Mijnbouwwet.

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg. De Tweede Kamer heeft aangekondigd over de antwoorden van de minister een mondeling debat te willen houden. U kunt de notitie van het IPO, de VNG, UvW en VEWIN hier downloaden.


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer