Herziening Warmtewet belangrijke stap in de goede richting

08 december 2017

Op 7 december vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de herziening van de Warmtewet. In het gesprek met de Kamer ging het vooral over de vraag: Zijn warmtenetten publiek of privaat eigendom? Gedeputeerde Han Weber (Zuid-Holland) heeft namens de VNG en de gezamenlijke provincies een bijdrage aan het gesprek geleverd.

In het gesprek kreeg de heer Weber de vraag van Kamerlid Rob Jetten (D66) of deze wet wel voldoende ruimte biedt, of dat de wet terug moet naar de tekentafel tot hij aan alle eisen voldoet? Weber antwoordde dat de behandeling van de wet verder moet gaan. “Het is onmiskenbaar dat zich nieuwe innovaties zullen voordoen, maar juist door ruim gebruik te maken van het experimenteerartikel in de wet kunnen we ervaring opdoen om in een volgende wet de regels daarop aan te passen.”

Publiek of privaat?
Verder gaf de heer Weber naar aanleiding van vragen van het CDA aan dat bij kleine netten met een aantal aanbieders de concurrentie lastig is. Voor grootschalige netten, zoals in Zuid-Holland, is een open net van belang waar meerdere partijen warmte kunnen aanbieden.

Zo hebben afnemers, consumenten en bijvoorbeeld tuinders een vrije keus welke warmte ze afnemen. Het is niet alleen publiek gefinancierd, in Zuid-Holland wordt volgens de heer Weber ook samengewerkt met private partijen om tot een Warmterotonde te komen. De vraag is dus niet zozeer: publiek of privaat, maar een mix van die twee.

Energietransitie
De wijziging van de Warmtewet is volgens de provincies een belangrijke stap voorwaarts. Zo haalt de herziening een aantal oneffenheden uit de wet en is bovendien in het voordeel van de consument. Maar deze stap is volgens gedeputeerde Weber helaas niet toereikend om de energietransitie voldoende te versnellen.

De energietransitie - en de warmtetransitie in het bijzonder - vraagt lef maar biedt tegelijkertijd ook kansen. Er is lef nodig omdat er nieuwe uitdagingen op ons pad zullen komen en er mogelijk hogere kosten aan de toekomstige warmtevoorziening aan verbonden zijn. De kansen liggen op het gebied van innovaties.

Advies aan de Kamer
De gezamenlijke provincies en het IPO zijn blij met het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet, maar adviseren de Kamer om er bij de minister op aan te dringen de verschillende knelpunten op te lossen. De gezamenlijke provincies worden dan nog beter in staat gesteld om de verduurzaming van de warmtevoorziening te realiseren en leveringszekerheid voor haar inwoners te garanderen.

Het position paper van de gezamenlijke provincies is hier terug te lezen en de inbreng van de heer Weber is hier terug te zien.


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer