Herziening Warmtewet belangrijke stap in de goede richting

08 december 2017

Op 7 december vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de herziening van de Warmtewet. In het gesprek met de Kamer ging het vooral over de vraag: Zijn warmtenetten publiek of privaat eigendom? Gedeputeerde Han Weber (Zuid-Holland) heeft namens de VNG en de gezamenlijke provincies een bijdrage aan het gesprek geleverd.

In het gesprek kreeg de heer Weber de vraag van Kamerlid Rob Jetten (D66) of deze wet wel voldoende ruimte biedt, of dat de wet terug moet naar de tekentafel tot hij aan alle eisen voldoet? Weber antwoordde dat de behandeling van de wet verder moet gaan. “Het is onmiskenbaar dat zich nieuwe innovaties zullen voordoen, maar juist door ruim gebruik te maken van het experimenteerartikel in de wet kunnen we ervaring opdoen om in een volgende wet de regels daarop aan te passen.”

Publiek of privaat?
Verder gaf de heer Weber naar aanleiding van vragen van het CDA aan dat bij kleine netten met een aantal aanbieders de concurrentie lastig is. Voor grootschalige netten, zoals in Zuid-Holland, is een open net van belang waar meerdere partijen warmte kunnen aanbieden.

Zo hebben afnemers, consumenten en bijvoorbeeld tuinders een vrije keus welke warmte ze afnemen. Het is niet alleen publiek gefinancierd, in Zuid-Holland wordt volgens de heer Weber ook samengewerkt met private partijen om tot een Warmterotonde te komen. De vraag is dus niet zozeer: publiek of privaat, maar een mix van die twee.

Energietransitie
De wijziging van de Warmtewet is volgens de provincies een belangrijke stap voorwaarts. Zo haalt de herziening een aantal oneffenheden uit de wet en is bovendien in het voordeel van de consument. Maar deze stap is volgens gedeputeerde Weber helaas niet toereikend om de energietransitie voldoende te versnellen.

De energietransitie - en de warmtetransitie in het bijzonder - vraagt lef maar biedt tegelijkertijd ook kansen. Er is lef nodig omdat er nieuwe uitdagingen op ons pad zullen komen en er mogelijk hogere kosten aan de toekomstige warmtevoorziening aan verbonden zijn. De kansen liggen op het gebied van innovaties.

Advies aan de Kamer
De gezamenlijke provincies en het IPO zijn blij met het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet, maar adviseren de Kamer om er bij de minister op aan te dringen de verschillende knelpunten op te lossen. De gezamenlijke provincies worden dan nog beter in staat gesteld om de verduurzaming van de warmtevoorziening te realiseren en leveringszekerheid voor haar inwoners te garanderen.

Het position paper van de gezamenlijke provincies is hier terug te lezen en de inbreng van de heer Weber is hier terug te zien.


Gerelateerde berichten

Begrotingsbehandeling EZK: aandachtspunten energietransitie

12 december 2017 - Op 13 december start de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Provincies, gemeenten en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. De medeoverheden hebben de Tweede Kamerleden nogmaals een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor deze en een aantal andere praktische punten en randvoorwaarden. 
Lees meer

De energietransitie: We moeten het nu gaan waarmaken

30 november 2017 - Wat hoopt IPO-bestuurder Ad Meijer de komende jaren te bereiken op het gebied van de energietransitie? “De regionale samenwerking zou een prominente plek moeten krijgen in het toekomstige interbestuurlijk programma om de kansen op gebiedsniveau te kunnen pakken. Het feit dat de gezamenlijke investeringsagenda in Den Haag goed is opgepikt, betekent: Kansen voor verbinding en een gezamenlijke aanpak.”
Lees meer

Het onmogelijke mogelijk? Atriumlezing met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes

24 november 2017 - Op 11 december 2017 organiseren het IPO, de VNG en de UvW in het Atrium van de VNG een ‘Atriumlezing’. De drie koepels gaan samen met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes verkennen of decentrale overheden voor de energietransitie lering kunnen trekken uit ervaringen met eerdere decentralisaties en transitieprocessen. 
Lees meer