Herziening Warmtewet belangrijke stap in de goede richting

08 december 2017

Op 7 december vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de herziening van de Warmtewet. In het gesprek met de Kamer ging het vooral over de vraag: Zijn warmtenetten publiek of privaat eigendom? Gedeputeerde Han Weber (Zuid-Holland) heeft namens de VNG en de gezamenlijke provincies een bijdrage aan het gesprek geleverd.

In het gesprek kreeg de heer Weber de vraag van Kamerlid Rob Jetten (D66) of deze wet wel voldoende ruimte biedt, of dat de wet terug moet naar de tekentafel tot hij aan alle eisen voldoet? Weber antwoordde dat de behandeling van de wet verder moet gaan. “Het is onmiskenbaar dat zich nieuwe innovaties zullen voordoen, maar juist door ruim gebruik te maken van het experimenteerartikel in de wet kunnen we ervaring opdoen om in een volgende wet de regels daarop aan te passen.”

Publiek of privaat?
Verder gaf de heer Weber naar aanleiding van vragen van het CDA aan dat bij kleine netten met een aantal aanbieders de concurrentie lastig is. Voor grootschalige netten, zoals in Zuid-Holland, is een open net van belang waar meerdere partijen warmte kunnen aanbieden.

Zo hebben afnemers, consumenten en bijvoorbeeld tuinders een vrije keus welke warmte ze afnemen. Het is niet alleen publiek gefinancierd, in Zuid-Holland wordt volgens de heer Weber ook samengewerkt met private partijen om tot een Warmterotonde te komen. De vraag is dus niet zozeer: publiek of privaat, maar een mix van die twee.

Energietransitie
De wijziging van de Warmtewet is volgens de provincies een belangrijke stap voorwaarts. Zo haalt de herziening een aantal oneffenheden uit de wet en is bovendien in het voordeel van de consument. Maar deze stap is volgens gedeputeerde Weber helaas niet toereikend om de energietransitie voldoende te versnellen.

De energietransitie - en de warmtetransitie in het bijzonder - vraagt lef maar biedt tegelijkertijd ook kansen. Er is lef nodig omdat er nieuwe uitdagingen op ons pad zullen komen en er mogelijk hogere kosten aan de toekomstige warmtevoorziening aan verbonden zijn. De kansen liggen op het gebied van innovaties.

Advies aan de Kamer
De gezamenlijke provincies en het IPO zijn blij met het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet, maar adviseren de Kamer om er bij de minister op aan te dringen de verschillende knelpunten op te lossen. De gezamenlijke provincies worden dan nog beter in staat gesteld om de verduurzaming van de warmtevoorziening te realiseren en leveringszekerheid voor haar inwoners te garanderen.

Het position paper van de gezamenlijke provincies is hier terug te lezen en de inbreng van de heer Weber is hier terug te zien.


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer