Hester Maij: “Als ambassadeur van de regio’s weten wij waar het Europese voorstel voor de biologische landbouw hapert.”

22 september 2014

“We hebben de kans het Europese voorstel flink te verbeteren. Het is een gemiste kans als we daar niet op inzetten. Wij staan middenin de praktijk en weten dus waar het voorstel van de Europese Commissie hapert.” Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied van de provincie Overijssel, is als lid van het Europees Comité van de Regio’s gekozen tot rapporteur biologische landbouw. “Europa kiest voor een innovatieve en duurzame toekomst. Dan is het opvallend dat de plannen voor de biologische landbouw deze ontwikkeling juist lijken te dwarsbomen.”
 
Maij legt uit dat de wisselwerking tussen biologische en gangbare boeren in de praktijk een goede voedingsbodem voor duurzaamheid en innovatie is. “De Europese Commissie lijkt dat niet te zien. De Europese Commissie vindt dat een agrariër de keuze moet maken tussen biologisch of niet, en schaft gemengde bedrijven af. Daarmee belemmert Europa de natuurlijke kruisbestuiving tussen beide vormen van landbouw”. De vraag naar biologische produkten en duurzame productie groeit sneller dan het aanbod. “Het feit dat veel gewone supermarkten en benzinestations nu ook biologische producten in het schap hebben illustreert de toename. Biologisch is geen niche markt meer. Het Europees beleid wil meegroeien met deze markt en wil belemmeringen voor ontwikkeling wegnemen. Die doelstelling ondersteun ik van harte. Ik ben alleen wel kritisch over de manier waarop Europa vorm geeft aan die doelen.”
 
“Willen Europese boeren de groeiende markt kunnen blijven bedienen dan is flexibiliteit en diversiteit nodig.” Voor Maij is dat één van haar belangrijkste strijdpunten de komende maanden. “Differentiatie moet blijven. Een agrarisch bedrijf in Griekenland is anders dan een bedrijf in Zweden. Je kunt niet alle regio’s gelijk trekken.” Als voorbeeld neemt ze het plan van de Europese Commissie de administratieve lasten voor de kleine boeren te verminderen. Alle boeren met 5 hectare (ha) cultuurgrond vallen onder die definitie. “Ja, dat uitgangspunt is goed. Maar je moet je wel realiseren dat een Nederlandse glastuinbouwer met 5 ha kassen niet te vergelijken valt met een Franse bergboer met 5 ha weidegrond.”
 
De gewenste flexibiliteit zoekt Maij ook voor een deel in het tijdpad waarop het nieuwe Europese beleid moet worden ingevoerd. “De Europese Commissie bestempelt een product biologisch als het voor de volle 100% biologisch is. Voor granen betekent dit bijvoorbeeld dat ze biologisch geteeld moeten worden uit biologisch geteeld zaad. Dat biologisch geteelde zaad is simpelweg nog niet overal in voldoende mate en in voldoende kwaliteit beschikbaar. Je kunt ook overwegen een bepaald tijdpad te gunnen aan de ontwikkeling van de biologische landbouw en bijvoorbeeld de 100% grens flexibeler te maken.”
 
Maij streeft naar een breed gedragen advies dat toch wat harde noten moet kraken in Europa. “Ik heb met stakeholders in heel Europa gesproken. Met de ondernemers uit mijn eigen regio. De agrarische bedrijven, maar ook de betrokken fabrikanten. Ik heb alle belanghebbenden uit de biologische sector in Nederland bijeen gebracht. Ik spreek met collega’s uit Europa. Met de in Brussel aanwezig zijnde vertegenwoordigers van koepelorganisaties uit alle landen. Met de medewerkers van de Europese Commissie die het voorstel geschreven hebben om te voelen en te horen wat de achterliggende ideeën zijn”. Haar inzet voor het behoud van diversiteit en flexibiliteit vindt overal positief gehoor. Het vergaren van zoveel input en kennis uit het veld is een belangrijke bijkomstigheid van het hebben van een goed netwerk.
 
“Het IPO en de VNG hebben goede netwerken in Europa. Vanuit de kennis is dat belangrijk maar ook voor het binnenhalen van rapporteurschappen”. Maij benadrukt dat rapporteurschappen zwaarwegend zijn. “Voor het beïnvloeden van Europees beleid moet je elkaar aan de voorkant vinden. Als ambassadeur van de regio’s moet je ervoor zorgen dat je jouw verhaal op het juiste moment op de juiste plek brengt.” Het is een wisselwerking van halen en brengen. “Wij brengen onze kennis van de regio, de kennis van de praktijk. Tegen welke punten loop je aan met deze plannen? Wij weten wat de Europese inwoners raakt. Wij kunnen voorzien hoe iets landt.”
 
“Het rapporteurschap is dé manier om belangen concreet te maken”. De rapporteurschappen in het Comité van de Regio’s worden verdeeld op basis van kennis, en van politieke en geografische spreiding. “Voor het kleinere Nederland doen wij het in onze delegatie van gemeenten en provincies heel goed” aldus Maij. In oktober wordt haar ontwerprapport besproken in de commissie Natuurlijke Hulpbronnen van het Comité. Daarna wordt het verwerkt tot een rapport dat in december ter instemming wordt voorgelegd aan alle leden van het Comité van de Regio’s. In het Europees Parlement wordt eenzelfde procedure gevolgd. “Al met al is het een proces van bijna een jaar. Het is veel werk, en ontzettend leuk. Het is belangrijk als regio’s in Europa prominent aanwezig te zijn”. Het mooiste van alles is volgens Maij de verschillende vormen van samenwerking. “Je bedenkt en schrijft het niet alleen”.
Hester Maij is gedeputeerde voor landelijk gebied en culturele infrastructuur bij de provincie Overijssel. Zij is vanuit die functie lid van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s. Haar rapporteurschap biologische landbouw vervult zij vanuit haar lidmaatschap van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen van het Comité van de Regio’s.   

Gerelateerde berichten

Voorstel EU-begroting: goede basis voor Nederlandse regio’s

03 mei 2018 - Op 2 mei heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.
Lees meer

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016 - Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s, luidde de boodschap tijdens het mede door het IPO georganiseerde 'Forum on the EU Urban Agenda'.
Lees meer