Is het geen tijd voor een evaluatie van het Topsectorenbeleid?

29 oktober 2015

Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? Over die vragen ging het in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie in de Tweede Kamer op 29 oktober. De minister van Economische Zaken (EZ) was niet erg te porren voor een systeemevaluatie. Alle regelingen en instrumenten ter ondersteuning van het bedrijfsleven worden al regelmatig geëvalueerd. Bovendien laten de cijfers zien dat het goed gaat. Nederland is gestegen van plaats 8 naar plaats 5 in de top 10 van de meest concurrerende economieën ter wereld. Verder slagen we er steeds beter in om het MKB te betrekken, aldus de minister. Dit doen we onder andere via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling), die wordt uitgevoerd met de provincies.

Kees Verhoeven (D66) riep de minister op om meer uit te geven aan stimulering van innovatie. Vooral aan het MKB. Uit onderzoek van Rathenau blijkt dat de overheidsuitgaven aan innovatie terug lopen. De minister is dat niet van plan. Hij wees erop dat Nederland gunstig afsteekt in Europees Verband. Waar Nederland 0,9 procent van het Bruto Nationaal Product uitgeeft aan innovatie, is dat in andere Europese landen gemiddeld 0,7 procent. Op verzoek van kamerlid Agnes Mulder (CDA) is de minister bereid om voortaan, waar een grenseffect-toets wordt uitgevoerd, de uitkomst op te nemen in de Memorie van Toelichting. Dat zal naar verwachting vanaf het eerste kwartaal 2016 worden geëffectueerd.  Verder pleitte Mulder ervoor om de regio’s  nog meer betrekken bij het Topsectorenbeleid. In reactie daarop zei de minister dat de instrumenten van EZ zijn gericht op samenwerking met de regio’s: “We hebben niet voor niets het regionaal economisch beleid bij de provincies neergelegd en zij doen dat goed,” aldus de minister. Op verzoek van Mulder zal een Voortgezet Algemeen Overleg plaatsvinden, dat vooral zal gaan over cross-sectorale innovatie.


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer