Is het geen tijd voor een evaluatie van het Topsectorenbeleid?

29 oktober 2015

Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? Over die vragen ging het in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie in de Tweede Kamer op 29 oktober. De minister van Economische Zaken (EZ) was niet erg te porren voor een systeemevaluatie. Alle regelingen en instrumenten ter ondersteuning van het bedrijfsleven worden al regelmatig geëvalueerd. Bovendien laten de cijfers zien dat het goed gaat. Nederland is gestegen van plaats 8 naar plaats 5 in de top 10 van de meest concurrerende economieën ter wereld. Verder slagen we er steeds beter in om het MKB te betrekken, aldus de minister. Dit doen we onder andere via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling), die wordt uitgevoerd met de provincies.

Kees Verhoeven (D66) riep de minister op om meer uit te geven aan stimulering van innovatie. Vooral aan het MKB. Uit onderzoek van Rathenau blijkt dat de overheidsuitgaven aan innovatie terug lopen. De minister is dat niet van plan. Hij wees erop dat Nederland gunstig afsteekt in Europees Verband. Waar Nederland 0,9 procent van het Bruto Nationaal Product uitgeeft aan innovatie, is dat in andere Europese landen gemiddeld 0,7 procent. Op verzoek van kamerlid Agnes Mulder (CDA) is de minister bereid om voortaan, waar een grenseffect-toets wordt uitgevoerd, de uitkomst op te nemen in de Memorie van Toelichting. Dat zal naar verwachting vanaf het eerste kwartaal 2016 worden geëffectueerd.  Verder pleitte Mulder ervoor om de regio’s  nog meer betrekken bij het Topsectorenbeleid. In reactie daarop zei de minister dat de instrumenten van EZ zijn gericht op samenwerking met de regio’s: “We hebben niet voor niets het regionaal economisch beleid bij de provincies neergelegd en zij doen dat goed,” aldus de minister. Op verzoek van Mulder zal een Voortgezet Algemeen Overleg plaatsvinden, dat vooral zal gaan over cross-sectorale innovatie.


Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer