Is het geen tijd voor een evaluatie van het Topsectorenbeleid?

29 oktober 2015

Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? Over die vragen ging het in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie in de Tweede Kamer op 29 oktober. De minister van Economische Zaken (EZ) was niet erg te porren voor een systeemevaluatie. Alle regelingen en instrumenten ter ondersteuning van het bedrijfsleven worden al regelmatig geëvalueerd. Bovendien laten de cijfers zien dat het goed gaat. Nederland is gestegen van plaats 8 naar plaats 5 in de top 10 van de meest concurrerende economieën ter wereld. Verder slagen we er steeds beter in om het MKB te betrekken, aldus de minister. Dit doen we onder andere via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling), die wordt uitgevoerd met de provincies.

Kees Verhoeven (D66) riep de minister op om meer uit te geven aan stimulering van innovatie. Vooral aan het MKB. Uit onderzoek van Rathenau blijkt dat de overheidsuitgaven aan innovatie terug lopen. De minister is dat niet van plan. Hij wees erop dat Nederland gunstig afsteekt in Europees Verband. Waar Nederland 0,9 procent van het Bruto Nationaal Product uitgeeft aan innovatie, is dat in andere Europese landen gemiddeld 0,7 procent. Op verzoek van kamerlid Agnes Mulder (CDA) is de minister bereid om voortaan, waar een grenseffect-toets wordt uitgevoerd, de uitkomst op te nemen in de Memorie van Toelichting. Dat zal naar verwachting vanaf het eerste kwartaal 2016 worden geëffectueerd.  Verder pleitte Mulder ervoor om de regio’s  nog meer betrekken bij het Topsectorenbeleid. In reactie daarop zei de minister dat de instrumenten van EZ zijn gericht op samenwerking met de regio’s: “We hebben niet voor niets het regionaal economisch beleid bij de provincies neergelegd en zij doen dat goed,” aldus de minister. Op verzoek van Mulder zal een Voortgezet Algemeen Overleg plaatsvinden, dat vooral zal gaan over cross-sectorale innovatie.


Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer