Is het geen tijd voor een evaluatie van het Topsectorenbeleid?

29 oktober 2015

Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? Over die vragen ging het in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie in de Tweede Kamer op 29 oktober. De minister van Economische Zaken (EZ) was niet erg te porren voor een systeemevaluatie. Alle regelingen en instrumenten ter ondersteuning van het bedrijfsleven worden al regelmatig geëvalueerd. Bovendien laten de cijfers zien dat het goed gaat. Nederland is gestegen van plaats 8 naar plaats 5 in de top 10 van de meest concurrerende economieën ter wereld. Verder slagen we er steeds beter in om het MKB te betrekken, aldus de minister. Dit doen we onder andere via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling), die wordt uitgevoerd met de provincies.

Kees Verhoeven (D66) riep de minister op om meer uit te geven aan stimulering van innovatie. Vooral aan het MKB. Uit onderzoek van Rathenau blijkt dat de overheidsuitgaven aan innovatie terug lopen. De minister is dat niet van plan. Hij wees erop dat Nederland gunstig afsteekt in Europees Verband. Waar Nederland 0,9 procent van het Bruto Nationaal Product uitgeeft aan innovatie, is dat in andere Europese landen gemiddeld 0,7 procent. Op verzoek van kamerlid Agnes Mulder (CDA) is de minister bereid om voortaan, waar een grenseffect-toets wordt uitgevoerd, de uitkomst op te nemen in de Memorie van Toelichting. Dat zal naar verwachting vanaf het eerste kwartaal 2016 worden geëffectueerd.  Verder pleitte Mulder ervoor om de regio’s  nog meer betrekken bij het Topsectorenbeleid. In reactie daarop zei de minister dat de instrumenten van EZ zijn gericht op samenwerking met de regio’s: “We hebben niet voor niets het regionaal economisch beleid bij de provincies neergelegd en zij doen dat goed,” aldus de minister. Op verzoek van Mulder zal een Voortgezet Algemeen Overleg plaatsvinden, dat vooral zal gaan over cross-sectorale innovatie.


Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer