"Het noorden is een belangrijke speler voor duurzame energieontwikkeling. We moeten voorop durven lopen.”

29 april 2014

“Minimaal 21% procent duurzame energie in 2020. Met ‘wind op zee’ erbij zelfs het 31%.” Owen Huisman, adjunct-directeur bij de stichting Energy Valley steekt de ambities niet onder stoelen of banken. “Het landelijke doel uit het recente SER-akkoord is 14% duurzame energie in 2020. Op basis van de recent gepresenteerde regio-agenda SWITCH zet het Noorden in op meer. Als Noordelijke regio leveren we nu al een fors bijdrage. Het Noorden is de energieleverancier van Nederland, en loopt voorop in de productie van duurzame energie”.

Door verduurzaming kunnen bedrijvigheid, investeringen en werkgelegenheid worden behouden en uitgebouwd. Energy Valley, in 2003 opgericht door provincies en bedrijven in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland, brengt publiek-private kansen samen. Energy Valley investeert niet zelf, maar brengt overheid, kennis en ondernemers bij elkaar en helpt bij het uitstippelen van routes. “Wij hebben verstand van energie, wet- en regelgeving en wij hebben kennis over financiële mogelijkheden. Energy Valley gaat om het verbinden van kansen, waar ligt het potentieel om verder te komen?” legt Huisman uit.

Als netwerkorganisatie kent Energy Valley een eerste, tweede en derde kring van partners. De eerste kring wordt gevormd door provincies, een aantal grote gemeenten, kennisinstellingen en grote energiebedrijven. Huisman noemt onder meer de Gasunie en GasTerra, maar ook Eneco en Alliander. Een bedrijfsplatform van ruim 200 bedrijven vormt de tweede kring. “Een actief betrokken business to business community die twaalf tot veertien keer per jaar bijeen komt. De community biedt Energy Valley toegang tot bedrijven die vooruitstrevend willen zijn, en andersom wordt de bedrijven natuurlijk ook een groter netwerk geboden” legt Huisman uit. De derde schil bestaat uit een nog grotere groep bedrijven waarmee projectmatig wordt samengewerkt, bijvoorbeeld in de agrosector, zoals Suiker Unie in Groningen. “We hebben een stevige agrarische achterban in het noorden. We hebben echte ‘energieboeren’. Agrarische ondernemers voor wie energie steeds meer core business aan het worden is.”  

“De provincie Groningen is vanuit drie invalshoeken van grote waarde. Groningen is een zeer actieve partner en mede grondlegger van Energy Valley. Geografisch gezien vervult de provincie een spilfunctie in grootschalige energieproductie en voor de kenniscomponent is de stad Groningen zeer belangrijk” aldus Huisman. De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen hebben het voortouw genomen in de oprichting van de ‘Energy Academy Europe’. De ontwikkeling van de Eemshaven weerspiegelt de ambitie van een ‘energyport’. “De Eemshaven is dé verzamelplek van grote energie producerende partijen en activiteiten”. Huisman benadrukt dat ook de andere noordelijke provincies een grote rol spelen. “Juist door goede regionale samenwerking staan we sterk”. 

De ontwikkeling van Energy Valley in het noorden is een logische stap. Er is immers al zoveel op het gebied van duurzame energie. “Van turf naar olie, gas en nu naar duurzaam. Er zijn 4.000 bedrijven in de regio waarmee ruim 35.000 voltijds arbeidsplaatsen in de energiesector gemoeid zijn. Energy Valley heeft een natuurlijke plek in de noordelijke regio.” In antwoord op de vraag wanneer Energy Valley succesvol is, antwoordt Huisman dat hij het energiecluster graag stevig verankerd ziet voor komende generaties door nu voorop te lopen in de transitie naar duurzame energie. 

Het noorden heeft met energie iets te bieden. “Wij kunnen met de uitgestoken hand naar Den Haag en Brussel. Niet met de opgehouden hand. Het noorden is een belangrijke speler voor de nationale en Europese duurzame energieontwikkeling. We moeten voorop durven lopen.”   

Energy Valley is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Groningen is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”) - zie ook www.energyvalley.nl Tijdens drie bijeenkomsten zijn de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de twaalf provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. Energy Valley is op 3 april gepresenteerd door de Commissaris van de Koning van Groningen, de heer Max van den Berg. De heer Owen Huisman is adjunct-directeur bij de stichting Energy Valley.   

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina      


Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer