Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018

Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes (EZK). Deze tussenstand is tot stand gekomen na een periode van onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren om samen met medeoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Hierbij hebben de provincies de regionale energie strategieën (RES) als basis gehanteerd. Niet alleen overheden, maar ook maatschappelijke organisaties en de netbeheerders aan de tafels benadrukten het belang van een gestructureerde en zorgvuldige ruimtelijke besluitvorming. Ook de ruimte voor participatie om maatschappelijke acceptatie te stimuleren, een belangrijk onderdeel binnen de RES, wordt als belangrijke randvoorwaarden gezien bij het opstellen van het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord zijn de regionale energie strategieën verder uitgewerkt en gericht op de opgaven hernieuwbare elektriciteit en warmte op land en de daarbij nodige infrastructuur en opslag. In het Klimaatakkoord is het doel van een RES als volgt opgeschreven. “Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.”

Hiermee wordt door de deelnemers aan het Klimaatakkoord deze aanpak gesteund. Provincies hebben de regie gepakt om de regionale strategieën in de regio samen met gemeenten te organiseren.

Meer informatie over het Klimaatakkoord


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer