Inspirerende bijeenkomst Kompas 2020 live

01 juli 2015

“Deze middag is bedoeld om een scherp beeld te krijgen van de betrokkenheid van de statenleden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven door de provincies en in het bijzonder de opgaven waarin wordt samengewerkt met burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Ik ben daarom blij dat er zoveel Statenleden  aanwezig zijn op deze warme dag”, aldus opende IPO-directeur Gerard Beukema de bijeenkomst Kompas live in het Huis van de provincies op 30 juni jl.

Het programma startte met een tweegesprek tussen Gerard Beukema en Hans Tijl, directeur  Ruimtelijke Ontwikkeling IenM. “Het rijk zoekt steeds meer de samenwerking met partijen, dus ook met de decentrale overheden, mede vanwege het feit dat steeds meer taken zijn gedecentraliseerd. 2015 is het Jaar van de Ruimte waarin we zo veel mogelijk mensen en organisaties bij elkaar te brengen die hechten aan de kwaliteit van hun leef- of werkomgeving. Het rijk en de provincies maken ieder hun eigen omgevingsvisie. Het doel is uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke visie op de omgeving, zo stelde Hans Tijl. Gerard Beukema voegde daaraan toe dat de tijd dat we met de rug naar de samenleving staan ver achter ons ligt. “GS en PS moeten in samenspraak met elkaar én met de burgers de maatschappelijke opgaven oppakken.”

kompas live.jpg

 

Carrouselprogramma
De middag bestond uit drie werksessies, die door alle aanwezigen werden gevolgd. De provincie Noord-Holland liet zien dat samenwerking met veel partijen kan leiden tot verbroedering en mooie resultaten in het project dat zorgt voor een mooie kust van Den Helder tot Camperduin. “Elkaar vertrouwen en oog hebben voor elkaars belangen zijn de belangrijkste ingrediënten die hebben geleid tot deze goede resultaten.” De provincie Limburg liet zien hoe een goed samenspel tussen college en staten heeft geleid tot samenwerking met lokale en regionale media gericht op het tegengaan van verschraling in het medialandschap. Tot slot laat het project Landstad Noord Nederland zien hoe de drie noordelijke provincies  samen met de vier steden Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden bijdragen aan innovatie, duurzame groei en werk. De sessies bleken te kort om alle vragen te beantwoorden, maar gelukkig kon tijdens de borrel nog lang worden nagepraat over volgens de aanwezige Statenleden zeer inspirerende sessies.
 
Kompas 2020
KOMPAS 2020 vormt de leidraad van de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvonden in maart 2015 en de Tweede Kamer verkiezingen 2017.  In Kompas 2020 staan de maatschappelijke opgaven centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die de provincies nu en in de toekomst vervullen. Tijdens het IPO Jaarcongres 2015 dat plaats vindt op 30 september zal het thema ‘Grensverleggende samenwerking ‘ als onderdeel van Kompas 2020 verder worden uitgewerkt.  

Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer