Inspirerende bijeenkomst Kompas 2020 live

01 juli 2015

“Deze middag is bedoeld om een scherp beeld te krijgen van de betrokkenheid van de statenleden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven door de provincies en in het bijzonder de opgaven waarin wordt samengewerkt met burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Ik ben daarom blij dat er zoveel Statenleden  aanwezig zijn op deze warme dag”, aldus opende IPO-directeur Gerard Beukema de bijeenkomst Kompas live in het Huis van de provincies op 30 juni jl.

Het programma startte met een tweegesprek tussen Gerard Beukema en Hans Tijl, directeur  Ruimtelijke Ontwikkeling IenM. “Het rijk zoekt steeds meer de samenwerking met partijen, dus ook met de decentrale overheden, mede vanwege het feit dat steeds meer taken zijn gedecentraliseerd. 2015 is het Jaar van de Ruimte waarin we zo veel mogelijk mensen en organisaties bij elkaar te brengen die hechten aan de kwaliteit van hun leef- of werkomgeving. Het rijk en de provincies maken ieder hun eigen omgevingsvisie. Het doel is uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke visie op de omgeving, zo stelde Hans Tijl. Gerard Beukema voegde daaraan toe dat de tijd dat we met de rug naar de samenleving staan ver achter ons ligt. “GS en PS moeten in samenspraak met elkaar én met de burgers de maatschappelijke opgaven oppakken.”

kompas live.jpg

 

Carrouselprogramma
De middag bestond uit drie werksessies, die door alle aanwezigen werden gevolgd. De provincie Noord-Holland liet zien dat samenwerking met veel partijen kan leiden tot verbroedering en mooie resultaten in het project dat zorgt voor een mooie kust van Den Helder tot Camperduin. “Elkaar vertrouwen en oog hebben voor elkaars belangen zijn de belangrijkste ingrediënten die hebben geleid tot deze goede resultaten.” De provincie Limburg liet zien hoe een goed samenspel tussen college en staten heeft geleid tot samenwerking met lokale en regionale media gericht op het tegengaan van verschraling in het medialandschap. Tot slot laat het project Landstad Noord Nederland zien hoe de drie noordelijke provincies  samen met de vier steden Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden bijdragen aan innovatie, duurzame groei en werk. De sessies bleken te kort om alle vragen te beantwoorden, maar gelukkig kon tijdens de borrel nog lang worden nagepraat over volgens de aanwezige Statenleden zeer inspirerende sessies.
 
Kompas 2020
KOMPAS 2020 vormt de leidraad van de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvonden in maart 2015 en de Tweede Kamer verkiezingen 2017.  In Kompas 2020 staan de maatschappelijke opgaven centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die de provincies nu en in de toekomst vervullen. Tijdens het IPO Jaarcongres 2015 dat plaats vindt op 30 september zal het thema ‘Grensverleggende samenwerking ‘ als onderdeel van Kompas 2020 verder worden uitgewerkt.  

Gerelateerde berichten

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer